YTRINGERKnivstikking – på Grønland i Oslo


Publisert 4. juni 2023


En mann er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Grønland i Oslo. Han skal ikke være alvorlig skadd. Politiet leter etter flere mistenkte gjerningspersoner, men har valgt å ikke gi nærmere opplysninger om verken offer eller de mistenkte gjerningspersonene.

Oslo er en trygg by gjentar til stadighet rørlegger Raymond og politiet med flere – se ovenfor. De er vel forpliktet til å si det, for ikke å skape uro i befolkningen. Men folk ser og erfarer at det blir stadig flere knivstikkinger og generelt voldsepisoder- og annen kriminalitet av ymse slag i landet.

Og stadig flere og flere forstår nå også sammenhengen - og den er knyttet til en altfor stor innvandring fra radikalt fremmed kultur i fremmede himmelstrøk - klankulturer og islam-kultur med manglende evne og vilje til å integrere seg i det norske samfunnet. Det fører til bl.a. sosiale problemer, fattigdomsproblemer, kriminelle handlinger, gjengkriminalitet og kamper mellom gjengkriminelle. Så enkelt er det faktisk - når helt unge, ned i småskolealder, rekrutteres til gjenger. Det gir uro og elendighet i det viktige skolesystemet - blant annet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi går i feil retning


Publisert 1. mai 2023


Da Erna Solberg, som statsminister, kom med sin episke uttalelse om at "nordmenn har ikke krav på Norge mer enn andre", forstod jeg at vi skal være i et multikulturelt prøveprosjekt der de etniske norske innbyggerne skal tvinges til konformitet og stillhet rundt det som skjer, til fordel for andre kulturer.

Skolen på alle nivåer er der allerede, og høyskoler og universitet følger etter. På steder der man skulle tro at studentene har begynt å tenke selv, øker i stedet homogeniseringen med tvang og trusler. Universitetene og forskningen, som skulle ha vært institusjoner med vide spekter av alle tanker, har utviklet et trangsyn og en fordømmelse av "ikke-korrekte" som man ikke har sett maken til siden -30-tallets Tyskland, eller for den del, dagens Russland.

Hvis ikke "ugresset" rykkes opp med roten, vil det fortsette å spre seg. For å få til dette, må det være politisk evne og vilje til endring. Av erfaring vet vi at endringer medfører ansvar og kritikk, og enda verre; ikke gjenvalg, og slik tør eller vil ikke politikere ha det. Da er det bedre å la det være som det er og "det går sikkert over", selv om kanskje et flertall av politikerne, og folket, mener vi går i feil retning og gjerne skulle ha korrigert kursen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ønsker journalistene seg svenske tilstander


Publisert 23. april 2023


Etter alt å dømme ønsker journalistene i landets aviser seg svenske tilstander - siden disse menneskene ikke er i stand til å lære noe som helst fra tilstandene i vårt naboland. Der er det et eskalerende samfunnskaos, som blir verre og verre bokstavelig talt for hver dag som går. Dette får ikke journalistene med seg, eller så velger de bare selektivt (og på ideologisk grunnlag?) å ganske enkelt ignorere det. Men de problemene som utspiller seg i Sverige finner også i økende grad sted her i landet. Men dette ignoreres også. Tydeligvis.

Det burde egentlig være åpenbart at en slik stor fremmedkulturell innvandring som myndighetene under skiftende regjeringer her i landet de siste tiårene har tillatt - helt og holdent ukritisk støttet av hovedstrøms medienes redaksjoner - ikke er forsvarlig verken sosialt, kulturelt, økonomisk eller på andre måter. En uansvarlig politikk, som vi stadig mer ser de negative konsekvensene av.


Så nå ser vi altså lignende problemer som i Sverige eskalere også her i Norge, om enn foreløpig i mindre målestokk. Dette er et resultat av en altfor stor fremmedkulturell innvandring, som gjør at samfunnet ikke er i stand til å ivareta de som har fått komme på en forsvarlig måte - noe som skaper sosiale og økonomiske vanskeligheter både lokalt og for landet i sin helhet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Når klansstrukturer møter våre demokratier


Publisert 3. april 2023


Hva skjer når klansstrukturer møter våre demokratier og vårt rettssamfunn? Det er akkurat mangel på denne kunnskapen som fører til integreringen ikke fungerer og at vi ikke evner å forstå kriminalitetsutviklingen blant de unge. Vi innbiller oss at personer fra klansstrukturer er som oss, eller vil bli som oss, men det vil bare skje unntaksvis.

Og med islam får vi en klanskultur på steroider. Det medfører at den norske stat, d.v.s. norske myndigheter ikke klarer å håndtere slike sterke kulturelle endringer i vårt samfunn. Klan-problematikk og kriminalitet har blitt dagligdags aktivitet blant folk fra Baltikum og Balkan, - og koster den norske staten milliarder per år. Våre inkompetente myndigheter bruker fortsatt snillismen, følerier og kvasi-idealistiske virkemidler selv om det er åpenbart at disse ikke virker!

Dessverre vender politikere flest - sammen med MSM-journalister - det døve øret til, og legger dermed i praksis til rette for at slike strukturer fritt får underminere den samfunnsmodellen som Norge og andre vestlige land er tuftet på. Sikkerheten til det norske folk er ikke på prioriteringsliste til den nåværende sosialistiske norske regjering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Liksomleken med moskémiljøene


Publisert 26. mars 2023


Hvert år er det en nasjonal dialogkonferanse i den ytterliggående moskéen Central Jamaat Ehle-Sunnat i Oslo.Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har i over 26 år arbeidet for å fremme dialog og trygghet mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige tjenester/ myndigheter, slik at innvandrere blir en ressurs i, og en naturlig del av norsk samfunnsutvikling.Overordnet fokus er på innvandreres helse og sosiale utfordringer

Til tross for at dette er den 26. årlige dialogkonferansen foregår den fremdeles ikke på norsk. Her er kongresspråket urdu, ispedd litt arabisk under resitasjon av koranen

Hvor lenge skal dette taqiyya-preiket få fortsette? Hvor lenge skal det offisielle Norge leke denne liksom-leken med moskémiljøene? Når skal ansvarlige norske myndigheter og MSM påbegynne noe som kan ligne på en ærlig og redelig omtale av islam? Hvorfor innbiller man den norske befolkningen forestillinger om dialog mellom islams representanter og representanter som angivelig fronter vestlig humanisme?
Syretesten på om dialog er mulig burde være om det finnes noe som helst punkt hvor islam og vestlig humanisme har likhetstrekk. Den som mener å ha fått øye på noe slikt, bes redegjøre for hva som skulle kunne gjenkjennes som likhetstrekk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Med røtter i ideologien islam


Publisert 15. mars 2023


Palestina er strengt islamsk, palestinske kvinner er blant verdens aller mest utsatte for æresvold og -drap, og undervisningen i palestinske klasserom minner på ingen måte om den undervisningen dine og mine barn møter i norsk skole.

Hamas og deres radikale og fundamentalistiske venner utgjør utvilsomt det største problemet. Men alt har uansett utvilsomt sine røtter i ideologien islam. En ideologi som politikere, både i vårt eget land og over hele den vestlige verden, tragisk nok betrakter og behandler kun som en religion, «omtrent som kristendom». Et katastrofalt feiltak. Vi opplever stadig mer de negative konsekvensene. Skjer det ikke radikale endringer i disse håpløse holdningene - og påfølgende politikk - vil Norge bli som Frankrike, og sannsynligvis mye verre enn det vi ser utspille seg der per i dag. Det er bare et tidsspørsmål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Åsted Ahus


Publisert 4. mars 2023


Et besøk på Ahus (Akershus Universitetssykehus) en dag i mars 2023 gir de fleste svarene på hvorfor det er så trangt – både økonomisk og kapasitetsmessig – i norsk helsevesen. En kort opptelling viste at over 71 % av dem som ble observert i gangen etter hovedinngangen, var mørkhudede innvandrere. En lignende observasjon ble gjort for noen år siden – da var tallet ca. 46 %. Men det er ikke bare blant pasienten det er utallige innvandrere – også blant ansatte var det forbausende mange mørkhudede – og i kantinen ble det servert halalmat.


Dette er et resultat av at ledelsen ved sykehuset i årtier har satset på innvandrerhelse – og ikke kvinnehelse som er så populært i dag. Så får etniske nordmenn ta det de får – hvis det blir noe igjen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den tragiske kriminalitetsutviklingen


Publisert 24. februar 2023


Politiledelsen, andre myndigheter, politikere flest, avisredaksjonene og andre div. samfunnsaktører er så opptatt av å være politisk korrekt og for all del ikke skal kunne mistenkes for å være "rasistisk", at det i praksis legges lokk over at det er ungdommer med fremmedkulturell opprinnelse som står bak kriminaliteten. Sammenhengene skyves under teppet og/eller tåkelegges. Konsekvent.

Slik har man holdt på også i Sverige i lange tider og dennesystematiske uredeligheten- for det er jo akkurat hva det er - har bidratt sterkt til de vanvittige tilstandene vi ser der, og som stadig eskalerer! Og nå det samme også i Norge, mer og mer! Jfr. skyteepisoden på Furuset ved IKEA.

Man har tydeligvis ikke noen som helst vilje eller evne til å lære fra de miserable feil som er begått i Sverige. Feil begått av bl.a. politiet, øvrige myndigheter - både på lokalt og nasjonalt nivå - politikere flest og medie-redaksjonene.

Sistnevnte har ensværtstor del av ansvaret for den tragiske og håpløse kriminalitetsutviklingen og generelle samfunnsutviklingen som vi ser i Sverige, ved at de konsekvent og systematisk harlagt lokk overellertåkelagt rundtfaktiske sammenhenger i kriminalitetsutviklingen.

Det er en stor skam slik TV2, NRK og også andre MSM, holder på i kritiske samfunnsspørsmål. Men ikke bare det, det er direkte uansvarlig samt en total mangel på integritet i forhold til samfunnsoppdraget de har - som bl.a. dreier seg om å drive redelig, sannferdig og kritisk journalistikk ogopplyseallmennheten og borgerne i dette landet om konkrete, faktiske og problematiske forhold i samfunnet og ikke minst sammenhenger blant annet og ikke lyve, tåkelegge, bortforklare eller skyve under teppet!

Hvordan kan disse såkalte journalistene i NRK og TV2 (og andre MSM) leve med seg selv og få sove om natten, når de driver på slik de gjør? Dette er jo å karakterisere som systematisert uredelighet! Ønsker de svenske tilstander i Norge, eller er de bare regelrett dumme som brød hele gjengen? Jeg bare spør.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk korrekte narrativer


Publisert 14. februar 2023


I hovedstrømsmediene mørklegges rundt absolutt alle mulige problemstillinger og negative konsekvenser av den fremmedkulturelle masseinnvandringen som har pågått i flere tiår, og fremdeles pågår for full propell. Det er ikke politisk korrekt å nevne noen problemer eller negative konsekvenser. for det kan stigmatisere osv. Men vitrengerredelighet rundtfaktiskesamfunnsproblemer og uheldige trekk ved samfunnsutviklingen, og noen som tar opp alt dette og gjør det mulig for menigmann å komme med sine tanker og meninger.

Kanskje en sikkerhetsventil er løsningen? Ja en skal ikke undervurdere verdien av at det fins slike «trykkavlastningsventiler» i samfunnet vårt hvor folk kan få gi verbalt uttrykk for misnøye, frustrasjon, irritasjon osv. i forhold til problematikk de selv opplever og erfarer – og ser utspille seg i samfunnet.

Hvis det skal legges totalt lokk over absolutt alt (slik en del politikere, MSM-redaksjoner og div. aktører i praksis tar til orde for), og det ikke gis noen som helst muligheter for å gi uttrykk for frustrasjon og misnøye med politikken som føres og visse trekk i samfunnsutviklingen som en ikke liker eller er bekymret for, kan jo slik misnøye og frustrasjon i verste fall komme til uttrykk på svært mye mer uheldige og uønskede måter.

Men uansett må alle respektere og akseptere at vi lever i det som skal være et fritt, åpent og demokratisk samfunn, med grunnlovsfestet ytringsfrihet. Dette fordrer også etreeltmedie- og meningsmangfold, og det må gjeldeallesamfunnsspørsmål!

Denne endeløse jakten på og hetsen av medier, personer, grupper osv. som ikke slavisk følger visse politiske korrekte narrativer, må ta slutt. Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mangfold – den nye religionen


Publisert 03.02.2023


Elitene i Europa har gjennomgått en politisk, kulturell og ideologisk transformasjon, der de gradvis har forkastet sine egne lands kulturer og tradisjoner og vedtatt at landene skal bli flerkulturelle. De har innført et nytt religiøst og ikke empirisk basert religionssystem. Mangfolds-ideologien er deres nye religion.

For å få til denne overgangen har elitene blitt tvunget inn i en rolle, der de har måtte ta islam i forsvar. De har blitt apologeter og tilretteleggere for islam. Slik har islam gradvis blitt hjørnesteinen i deres eget flerkulturprosjekt. der det meste står eller faller med islam. Fra å være sekulære og antireligiøse, har elitene gradvis skiftet rolle til å bli forsvarere av det religiøse og politiske islam. Derfor forsøkes blasfemilover gjeninnført, ofte ved å pakke dem inn i hatlover.


Og nå har disse elitene bundet seg så sterkt til islam at de ikke klarer å løsrive seg fra religionen. De har gjort segtil ett medislam, og derfor oppfattes egne innfødte befolkninger i økende grad som svært truende når islam begynner å røre på seg. Det hele er en selsom og surrealistisk situasjon, og for hvert år som går sementeres denne utviklingen. Elitene står i et retorisk dilemma. Virkeligheten de beskriver står i grell kontrast til den egentlige virkeligheten på bakken. Gjennom sin løgnpropaganda demoraliser de sine borgere og sprer uro i samfunnet. Løgnen er så etter hvert blitt så omfattende og systematisk at flere land nå sysler med tankene om å innføre sannhetsministerier som skal beskytte deres løgner mot sannheten. Til slutt vil elitene enten bli knekket eller måtte knekke sine land fullstendig. Noen mellomting finnes snart ikke lenger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menings- og ytringsfrihet


Publisert 27. januar 2023


FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19:» Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding - og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel - og uten hensyn til landegrenser.

Men Facebook og andre "Big-Tech"-selskaper som Twitter, YouTube og Google utgjør en trussel mot demokratiet. Det er utrolig at slike store aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet. Hadde det vært f.eks. Ap- eller Høyre-politikere som systematisk hadde blitt sensurert på denne måten hadde det nok blitt ramaskrik av en annen verden. Men slike partier og politikere har gjerne politiske og andre meninger som samsvarer med visse ideologiske narrativer som Facebook har?

Hva slags samfunn vil vi egentlig ha? Et samfunn der bare politisk korrekte meninger og ytringer som følger bestemte ideologiske og politiske narrativer tillates? Litt som i Kina og andre totalitære regimer? Skal vi ha det slik?

Facebook og andre store Big-Tech-aktører ignorerer altså både nasjonal lovgivning (Grunnlovens paragraf 100) og menneskerettigheter (FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19, se over). Hvorfor tillater myndighetene at slike aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet? Fordi de har samme ideologiske grunnsyn? Det er en skam. Skal dette få fortsette?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeg undres …


Publisert 15. januar 2023


På vår lille klode har vi to forskjellige biologiske mennesker – kvinner og menn. Selv om de i stor grad utfyller hverandre er det en omfattende kjønnskamp som foregår i media og foreningslivet - og ikke minst i politikken og arbeidslivet. Situasjonen for øyeblikket er vel at feminismen og kvinnene bak den som leder an i slagsmålet.


Vi er altså i den situasjonen at de to eneste mennesketypene som er nødvendig for menneskets fortsatte eksistens på kloden, ikke klarer å leve sammen i et harmonisk samfunn.

Jeg undres derfor over at det likevel er mange i vårt lille land som innbiller seg at muslimer og kristne, hvite og mørkhudete, pakistanere og kinesere, russere og ukrainere - og ikke minst nordmenn og iranere etc. etc. kan leve sammen i fordragelighet. Historien har vist til gangs at slik er det bare ikke - og så får man innrette seg deretter.


Mangfold fungerer altså ikke – så enkelt er det.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hatet mot ytringsfriheten


Publisert 27. desember 2022


Flere samfunnsforskere, politikere og samfunnsdebattanter har skrevet under et opprop der de ber Riksadvokaten starte en etterforskning av organisasjonen Sian. I oppropet kreves det at Riksadvokaten initierer en systematisk gjennomgang og etterforskning av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) sin virksomhet og ytringer. Sians aktiviteter er en pågående forbrytelse og må etterforskes på nasjonalt nivå, sier ekstremismeforsker Lars Gule til Klassekampen.

Det er smått absurd at en gjeng offentlig finansierte ekstremister går til et organisert angrep på ytringsfriheten. Uten den ytringsfriheten de selv angriper kunne de bli forfulgt eller fengslet for sine meningers skyld.

Hatet mot ytringsfriheten må bekjempes med alle mulige legale midler for at demokratiet ikke skal gå fullstendig tapt. Riksadvokaten bør gå foran med et godt eksempel ved å avvise dette tøvet fra en gjeng med ytringsfrihetshatere. Så får de som fortsatt har noen voksne hjemme i sine politiske partier, vurdere hvorvidt de ser seg tjent med å ha politikere som bekjemper ytringsfriheten i stedet for å forsvare den i sin midte.

Det er mildt sagt forstemmende å se at folkets tjenere mener seg berettiget til å diktere hva de som lønner dem skal si og mene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den akademiske eliten


Publisert 11. desember 2022


Først og fremst er det alvorlige feilslutninger og beslutninger hos den akademiske eliten i dette landet som er hovedårsaken til at ondskapens ansikt får vise seg i nettopp dette landet. Det er ingen av dem som fortjener verken den statlige lønna, eller prestisjen det en gang var, å være akademiker. De har vist seg totalt bortreist og snubler i sine egne kompliserte tankerekker hver gang de må svare for seg, uten manus.
Arbeidsfolket holder landet i hevd, og det er vi som må redde stumpene før den akademiske dumskap og arroganse knuser siste mulighet.
De en gang så prestisjefylte læresteder er nå bare en feig, kvalmende forsamling, fylt av forvirrede eksperter og verdensmestre.
Hvilke unnskyldninger og bortforklaringer skal vi få høre når borgerkrigen bryter ut for alvor? For det gjør den når disse "pøblene" møter motstand.
Pøbel er et mildt ord for disse ødeleggerne. De ødelegger alle steder der de klynger seg sammen. Det blir bare vold, terror og underutviklede samfunn. Klokken er fem på tolv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Er kulturelt mangfold bistand?


Publisert 3. desember 2022


Det er mange godt voksne som setter spørsmålstegn ved innvandringen fra muslimske land og problemer det medfører. Det er også mange som har opplevd å få sine kommentarer i avisene slettet.

Men det er ikke hat når man er usikker på om kulturelt mangfold er den beste måten å drive bistand på. Og er det egentlig bistand når mennesker fra fattige land ønsker seg til velferdslandet Norge.

Det er ikke hat å mene at vi må konsentrere innvandringen om å ta imot flyktninger fra forfølgelse og fare for sine liv. Det er ikke hat å bekymre seg over store sosiale utgifter og ungdomskriminalitet i spesielt byene.

Først ganske nylig synes det å være blitt lov til å stille slike spørsmål i kommentarfeltene. Lenge har ordet "innvandring" vært nok til at den blå stripen umiddelbart er kommet til syne, og kommentaren ikke er blitt godkjent.

Så la det være klart. De som bekymrer seg, og de som stiller spørsmål, hater ikke. De ønsker bare en rettferdig og bærekraftig innvandrings-politikk - og ikke minst: lov til å ytre seg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk ledelse i Norge har valgt


Publisert 20. november 2022


At moskéen til Det islamske forbundet er satt opp på terrorliste av Emiratene, og at mang en jihadist og terrorist har hatt tilhold i denne moskéen, ga statsminister Støre åpenbart ingen betenkeligheter med å stille opp på deres id-feiring på Rådhusplassen i Oslo i 2022. Politisk ledelse i Norge har valgt, man stiller seg skulder ved skulder med ideologisk totalitære krefter som jobber for en verden under kalifatets og shariaens fane.

Man blir virkelig skamfull når de ser Norges statsminister Jonas Gahr Støre stå der i sin uvitenhet og hylle islam. Man blir også skamfull når man ser den islamske mediekanalen NRK forherliger denne terrorideologien. Er det av dumhet eller redsel for islam og dens tilhengere?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


For hvite i huden?


Publisert 11. november 202


Generalsekretær i Strømmestiftelsen, Erik Lunde, er bekymret for at oppslutningen rundt norsk bistand kan bli mindre hvis vi bruker deler av bistandsbudsjettet på å finansiere kostnadene til ukrainske flyktninger i Norge.

Ukrainere er rett og slett for hvite i huden til å fylle bistands-organisasjonenes og venstresidens krav i henhold til det å være ofre og flykte fra en krig. Det ser ut som det i deres øyne er kun mennesker med annen hudfarge enn hvit som kan være ofre og flyktninger.

Det er ikke noe annet enn flyktning-rasisme, det som nå rammer de ukrainske flyktningene. De «antirasistiske» asylaktivistene avslører bare at det de egentlig er opptatt av, er hudfarge, ikke menneskelig lidelse. Å sammenligne unge menn i stridsdyktig alder fra Syria med kvinner og barn fra Ukraina, er en hån mot de siste.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Etnisk norske blir færre


Publisert 1. november 2022


Befolkningen i Norge var på om lag 5,4 millioner ved inngangen til 2022. Ser vi på gruppen etniske nordmenn, altså i statistisk forstand dem som er født i Norge med både norskfødte foreldre og besteforeldre, utgjorde den i overkant av 3,8 millioner personer, i overkant av 70 %. Dvs. at ca. 30 % av landets innbyggere ikke er etnisk norske.

Fra 2016 til 2022 er vi blitt nesten 46.000 færre etniske norske. I samme periode, 2016-2022, er det blitt nærmere 121.000 flere innvandrere og i overkant av 56.000 flere i andregenerasjon.Av større grupper, utover innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, finner vi de som er norskfødt med en utenlandsfødt forelder. Her vil også 2.generasjons henteekteskap befinne seg, og gruppen utgjør nå nærmere 292.000 personer. ruppen som er utenlandsfødt med en norskfødt forelder er på nærmere 40.000 personer. Dette er på størrelse med gruppen som er utenlandsfødt av norskfødte foreldre (39.236). Totalt for samtlige av disse gruppene er vi tett oppunder 1,4 millioner personer. Dette utgjør over 25 % av den totale befolkningen. I Oslo er tallet 33 %.


Kanskje tiden er inne for mindre innvandring – og mer utvandring? Og kanskje vi bør heller bytte ut stortingsrepresentantene - i stedet for befolkningen?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet


Publisert 14. oktober 2022


For de som har fulgt med, eller om noen hadde samlet samtlige nyhetssaker som angår innvandrere og de med ikke-vestlig bakgrunn, helt fra begynnelsen av 70-tallet og frem til i dag, så ser man en utvikling det ikke er mulig å ignorere. Alle vet det, også media og våre politikere. Men deres reaksjoner er motsatt av hva man burde kunne forvente. Det er de som kritiserer innvandringspolitikken, islam og annet som følger i kjølvannet som angripes og utsettes for heksejakt.

Samtidig ropes det etter mer og mer innvandring fordi det er vår plikt etc. Vi har det visstnok så godt i Norge at vi er nødt til å dele ved årlig å ta imot mangfoldige tusen migranter, også kalt flyktninger og asylsøkere, samt deres familier.

Har enda til gode å høre en eneste tilhenger av denne politikken prestere å forsvare den gjennom logikk og fornuft. Det hele kan reduseres til infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet. Og så er media frekke nok til å forsøke å skjule konsekvensene av den politikken de selv har vært pådrivere for.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fjernkulturelle er skadelig for landet


Publisert 4. oktober 2022


Innførsel av fjernkulturelle er skadelig for et land som har alt på stell, eller nesten alt på stell. Norge er et av verdens rikeste land, eller realiteten er at det er verdens rikeste stat, nesten. Sammenlignet med mange andre land i Afrika og Asia er Norge derfor bra. Til tross for dette stemmer mange på kommunistene.

Hvem er det da som stemmer på Rødt? Det er som jeg har forstått det fjernkulturelle og unge kvinner. De fjernkulturelle kommer fra land hvor ingenting fungerer som f.eks. Somalia eller Afghanistan. Da vil man til Norge hvor man kan få det bedre. Men, så stemmer de på et parti som skal ødelegge eiendomsretten og hele strukturen i Norge. Dermed kan landet komme til å se ut som f.eks. Somalia. Hva tenker man med i slike tilfeller? Kanskje man savner hjemlandet og vil ha Norge så likt det som mulig, dermed stemmer man for revolusjon og ubegrenset innvandring.
Når det gjelder hvorfor unge norske kvinner eller bygdeoriginaler av mannlig type stemmer Rødt bør man ikke, eller vil man ikke si mye om, men at noe er fryktelig galt skal være klart.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK – og fremtiden


Publisert 23. september 202


Vibeke Fürst Haugen ble ansatt som ny toppsjef i NRK etter Thor Gjermund Eriksen. Dette er første gang at en kvinne ansettes i stillingen. Hun har jobbet i NRK i flere tiår.

Det er en bredde i det vi holder på med som er utrolig motiverende. Vi har skyhøye ambisjoner om å styrke og utvikle demokratiet, og samle alle her i landet. Det er mange ting som går bra i NRK - vi hadde i fjor vårt sterkeste år noensinne, vi har høy tillit, høy bruk og høyt omdømme. Det viktigste blir å bevare den posisjonen, det norske folk vil merke at NRK vil fortsette å levere et innhold som publikum både har behov for og setter pris på, sa Fürst Haugen.

Dette viser at den nye sjefen ikke forstår hvordan NRK arbeider, nemlig som en venstreradikal aktivist med vekt på muslimsk innvandring og kvinner. Men etter flere tiår i NRK blir man kanskje ganske hjernevasket?


Hva blir det neste fra NRK?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Repatriering – og politikere


Publisert 12. september 2022


Det finnes her i landet fremmede grupper som ikke identifiserer seg med Norge, gjerne med en uttalt fiendtlig innstilling til storsamfunnet. Det kreves derfor ikke store evner som spåmann for å forstå en rekke av de langsiktige og dypt uheldige konsekvensene dette vil medføre for landet.

I våre naboland Sverige og Danmark er den politiske diskusjonen om repatriering nå i gang. Det er på tide at spørsmålet adresseres politisk også i Norge. Bakgrunnen er erkjennelsen av de omfattende og truende problemene som erfares med masseinnvandring. Hvordan skal disse problemene løses?

Det overordnede formålet med repartering, kombinert med en stopp av all uønsket innvandring, er å skaffe segkontroll over landets egen befolkningsmessige framtid.De langsiktige konsekvensene for landets innfødte befolkning ved innvandring vil dermed kunne kontrolleres, og spørsmålet om landets framtidige befolkningssammensetning kan bli gjenstand for en demokratisk politisk debatt. Derfor er det er det nå på tide å ta diskusjonen om repatriering også i Norge

Men det viktigste av alt er likevel at det sies høyt og tydelig ifra om at alle politiske beslutninger som fattes i Norge - skal gagne vårt eget folk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å tenke folkelig


Publisert 6. september 2022


Den eneste fordelen vi har hatt i dette landet er billige strømpriser, denne fordelen er nå blitt en ulempe som i stedet sørger for alle andre enn de som eier produksjonsmidlene. Alt dette fordi griske politikere ønsker å sole seg glansen av egen godhet, og fylle lommene med våre surt ervervede skattekroner.

Politikerne synes at de er rause når de gi tilbake 8 milliarder av de 40 milliarder de tar inn ekstra grunnet høye priser, og forstår ikke at vi er misfornøyde med en slik "gave". De samme politikerne har ingen vansker med å invitere Taliban og legge ut 7 millioner for om mulig kjøpe seg noe goodwill utenlands. Hykleriet nå er så åpenlyst at selv de mest lojale tilhengerne begynner å tvile. Dessverre tror jeg ikke at dagens politikere er åpne for å korrigere kursen til det er de alt for ideologisk indoktrinerte. Jeg tror ikke det blir endring før at disse politikerne er bytte ut med nye - som kan tenke folkelig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å bli kalt «hore»


Publisert 30. august 2022


Det har alltid fortonet seg rart med hijab i Norge. Dette er et samfunn der jenter ikke trenger å dekke seg til i så stor grad, fordi den norske kulturen ikke er slik at dette anses som «horete».

Vi har derfor blitt fortalt at i Norge er hijab hovedsakelig en identitetsmarkør, noe muslimske kvinner bærer fordi de er stolte av sin kulturelle identitet. Men det kan se ut til å ha skjedd en endring i det norske samfunnet, i det minste i en del større byer, som Oslo, der den muslimske innvandringen er tettest.

For ikke lenge siden hadde NRK en sak om at det var blitt vanligere i Oslo å bli kalt «hore» hvis man oppførte seg slik norske jenter tradisjonelt har fått lov til å oppføre seg. I takt med utbredelsen av hijab blant unge jenter, har det altså blitt vanligere å kalle de som ikke dekker seg til for «horer», så vil man samtidig ha omverdenen til å tro at det å gå med hijab handler om «frihet». Frihet til å ta den på, kanskje, men vel ikke lenger samme frihet til å ta den av?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norsk helsevesen


Publisert 24. august 2022


Vil folk, med islam i hode og ryggmarg, kunne fungere tilfredsstillende i norsk helsevesen, etter norsk/vestlig målestokk - ettersom det ikke kan påregnes at de vil eller makter å rydde bort sin muslimske sinnstilling, verken til etikk, moral eller kropp, under yrkesutøvelsen?
Mange forventer ikke at norske myndigheter noensinne skal begynne å ta innover seg erkjennelsen: Islams doktrine, levesett, etikk osv. er ikke kompatibel med vestlig ditto.
Dermed vil heller ikke det åpenbare følgespørsmålet om muslimske yrkesutøvere vil kunne gjøre god nok jobb i vestlig forstand, bli tatt opp.
Ei heller vil spørsmålet om vestlige leger, sykepleiere, hjelpepleiere m.m. vil kunne tilfredsstille muslimers særlige behov, bli tatt opp i særlig grad, selv om norske myndigheter - i lovgivning og ellers - gir tydelig uttrykk for at muslimske særbehov har forrang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avstanden til folks hverdagsliv


Publisert 12. august 2022


Dessverre virker det som om den sittende regjeringen hverken har forstått problemstillingen, eller har handlekraft til å gjøre det som må gjøres med strømprisene og drivstoffprisene. Regjeringen jages fra skanse til skanse av både opposisjon og folkeaksjoner. Mye tyder på at avstanden til folks hverdagsliv har blitt for stor for våre folkevalgte. Ikke bare for regjeringen, men for hele Stortinget og apparatet rundt dem. Det er på tide at de mister noen frynsegoder, slik at de selv kan kjenne konsekvensene av det de vedtar. Så kanskje de våkner – eller?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gjør hijabkledde kvinner til helter


Publisert 9. august 2022


Det er utrolig at vi i Norge fortsetter gi hundrevis av millioner i pressestøtte til aviser som ikke driver kritisk journalistikk, men kun er til for å sverte høyresiden og være politisk korrekte. Så lenge vi fortsetter med det så vil de moralske vokterne på ytre venstre fortsette å skape polarisering og splittelse og gjøre hijabkledde unge kvinner til helter.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inkompetente og selvsentrerte topp-politikere


Publisert 1. august 2022


Det politiske systemet i Vesten legger til rette for å rekruttere inkompetente og selvsentrerte topp-politikere. I vårt land gjelder det både hvordan partiene velger sine kandidater, hvem som havner på Stortinget og hvor lenge de tillates å bli der. Det finnes ikke ett eneste incentiv som bidrar til at de folkevalgte speiler resten av samfunnet, verken når det gjelder erfaring, kompetanse, alder eller inntekt. Derfor blir de store valg for land og folk så katastrofalt dårlige. Så lenge de greier å tilby befolkningen nok brød og tilstrekkelig sirkus, får de lov til å fortsette, uten tanke på de langsiktige konsekvensene. Vår rikdom på råvarer, ikke minst energi, kan derfor vise seg å bli vår bane. For å sementere kursen har norske politikere også bundet seg til et EU som kontrolleres av likesinnede. De kaster vrak på det som fungerer i landet, uten tanke på om det nye kan erstatte det på en fullverdig måte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En selverklært herskerklasse


Publisert 30. juni 2022


Politikken i Norge har blitt kuppet. Politikerne har gått fra å være folkevalgte, som er innsatt for å administrere på vegne av befolkningen, til å ha blitt en selverklært herskerklasse. Borgerne kan ikke lenger stemme direkte på eller stryke enkeltpolitikere; alt blir nå avtalt på forhånd innad i partiene. Politikere skulle administrert på vegne av fellesskapet; militæret for å forsvare grensen, vegbygging og infrastruktur som alle trenger, sykehus og skoler etc. Isteden har de valgt å inndra folks kjøpekraft og beslaglegge verdier, som de så ødsler ut på prosjekter i inn- og utland som beriker dem selv og deres omgangskrets.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tyskland har kapitulert i Köln


Publisert 24. juni 2022


«Det vestlige hegemoniet er over», sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nylig. «Det varte i århundrer, men det er over.»

Samtidig har moskeene i Köln, Tysklands fjerde største by, fått lov til å kringkaste bønnerop hver fredag ​​fra minaretens høyttalere.

«Mange innbyggere i Köln er muslimer,» sier ordfører Henriette Reker, «og etter min mening er det et tegn på respekt å tillate muslimenes bønneoppfordring.»

For andre representerer det muslimske bønneropet det samme krigsropet som kristne i Midtøsten og Afrika hører fem ganger om dagen i nærheten av deres kirker og hjem. Nå er det Tyskland sin tur.

For 16 år siden avla pave Benedikt XVI sitt første pavebesøk i Köln. Han oppfordret de unge i Europa til å vende tilbake til røttene sine og dra på pilegrimsreise for å se relikviene til de tre vise menn.

Tyskland har nå kapitulert i Köln. Står Norge for tur?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jobb nr. 2 – Ansvarliggjøring av kollaboratører


Publisert 4. juni 2022


Som tidligere angitt må jobb nr. 1 for Norges Motstandsbevegelse (se denne – norgesmotstandsbevegelse.no) være å stille politikere og dommere for riksrett for sviket mot land og folk på grunn av innvandringen. Men det er ikke bare disse som må straffeforfølges, det samme gjelder alle dem som promoterer innvandringen og samarbeider med innvandrere – såkalte kollaboratører. Disse er det dessverre mange av.

Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media - om innvandringen og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Men det hjelper lite å klage og kyte, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige for retten, intet annet. Alt annet er bare prat.


Ansvarliggjøring av kollaboratører må være jobb nr. 2. Blir du med?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bydelsmødre i Nordre Follo


Publisert 31. mai 2022


Bydelsmødre i Nordre Follo kommune har fått med seg 16 kvinner som snakker 13 forskjellige språk, og har bakgrunn fra 12 ulike land, og 4 verdensdeler. De representerer også et stort mangfold i forhold til bosted i kommunen, botid i Norge og innvandringsbakgrunn. Med dem får kommunen tilgang til et nettverk med bred erfaring og kompetanse, skriver kommunen i en pressmelding.

På første samling holdt ordfører Hanne Opdan en velkomsthilsen og formidlet at kommunen ser behovet for bydelsmødrenes kompetanse, og setter stor pris på innsatsen de skal i gang med. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn.

I Nordre Follo er ordføreren og 80 % av lederne i kommunen kvinner. Driften av kommunen bærer preg av det. Kvinner – og spesielt innvandrerkvinner - har forrang i alle sammenhenger, finansiert av høye parkeringsavgifter. Man får håpe på at velgerne setter en stopper for den samfunnsskadelige feminismen ved neste valg – men det blir vel med håpet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Shariaekteskap - på norsk jord


Publisert 24. mai 2022


Loven om tvangsekteskap har vært i virke siden januar 1995, altså i et kvart århundre. Vi har hatt under en håndfull domfellelser, til tross for flere tusen tvangsekteskap gjennom årene. Men loven fungerer åpenbart ikke etter Stortingets intensjoner.

Nylig frifant Frostating lagmannsrett en voksen iraker for å ha inngått et tvangsekteskap med ei jente han betalte foreldrene kr. 70.000 for. Shariaekteskapet ble gjennomført av en imam. Domstolen har med dette akseptert shariaekteskap på norsk jord.

Domstolen ignorerte at dette var et tvangsekteskap, som jenta ettertrykkelig har fortalt om i tillegg til voldtekter i shariaekteskapet.

Man må dessverre konstatere at en naiv innvandringspolitikk og manglende tydelighet fra justissektoren hva gjelder krav og forventninger, har tillat fremvekst av det som i realiteten er parallelle samfunn i landet.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK har en agenda


Publisert 14. mai 2022


Islam-kritikk skal visst helst ikke være lovlig. I alle fall skal det ugleses, og de som kommer med slikt skal mistenkeliggjøres. Ja, det er jo inntrykket man sitter igjen med etter en debatt på NRK: «Når det kommer til islamkritikk eller religionskritikk har det ofte blitt brukt som en terminologi for å dekke over det som gjerne er rasisme». Er dette virkelig greit?

NRK har en agenda, og dette fremtrer stadig mer som ideologisk forankret og har stadig mindre med redelig og normal, kritisk journalistikk å gjøre. Det er ganske åpenbart at NRK har en bestemt linje, bestemte vinklinger og bestemte narrativer som systematisk skal bygges opp under, etterleves og serveres til folket.

NRK vet å velge seg ut div. s.k. eksperter, som etterlever NRKs linje, vinklinger, perspektiver og narrativer. Dette må virkelig en gang for alle ta slutt, for vi kan ikke ha slik systematisert, statsfinansiert ideologisk vinklet propagandamessig journalistikk og redaksjonell virksomhet. Det er en skam slik NRK holder på, men verken ledelse eller journalister m.fl. i denne medieorganisasjonen har skammevett, like lite som de har journalistisk integritet og moral. Det vi får servert – i en lang rekke viktige saker og samfunnsspørsmål – er nærmest propagandaorientert journalistikk og generell virksomhet. Slik kan det ikke og skal det ikke være.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


På frukten kjenner man treet


Publisert 9. mai 2022


Dette er egentlig helt ufattelig, men dessverre sant. NRK har blitt Islams fremste influenser i naive Norge. Så mye elendighet som denne "religionen" har skapt, og så skal vi lulles inn med å tro at Islam er kjærlighet. 99 av 100 terroraksjoner de siste 30 årene har sin bakgrunn i Islam, men det er vel vestens sin feil – eller. I

Bibelen heter det at det er på frukten man kjenner om treet er godt, og mht. Islam må denne frukten smake svært bittert. De fleste reagerer på NRKs begeistring over denne voldsreligionen.

NRK som intervjuer muslimer, klarer aldri å stille et kritisk spørsmål, men bytt denne muslimen med en jøde, da hagler det med kritiske spørsmål!

I forbindelse med TV-aksjonen var det ingen som nevnte elefanten i rommet, nemlig Islams standpunkt for barnebruder. Muhammed giftet seg med en 9 åring, Khomeini innførte det som lov i 1979 at man skal kunne gifte seg med jenter ned til 9 år.

Også skal vi bli fortalt hvor fantastisk Islam er?? Hvor mange beviser trenger man for det motsatte? En kan bli oppgitt av mindre.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvem er det "fest" for?


Publisert 5. mai 2022


Alle asylsøkere kan stanses ved Norges grense, uten at konvensjoner brytes. Folk har kun krav på asyl i nærområdet med raskest mulig retur som mål. I Norge er dessuten asylantene pendlere, da har de ikke behov for asyl.

Nå henter Norge ved UD flere afghanere, også barn, fra Afghanistan.
De har fått asyl i Norge, er blitt norske statsborgere og nytter passet til pendling. Rutefly til og fra Norge er stappfulle av asylanter og såkalt familiegjenforente som pendler. Asylinstituttet blir misbrukt av asylsøker, norske myndigheter, media og såkalt frivillige organisasjoner. Hvem tjener på det? Ikke skyld på norske pensjonister. Migrantene blir påfallende raskt syke og uføretrygdede. Dessuten får de mange barn med medfødte lidelser grunnet inngifte gjennom generasjoner.

Nå er mange spent på hva dagens regjering vil foreta seg for å rydde opp i asylsvindelen og en innvandring som ikke er bærekraftig. 50 år med turist-pakistanere burde resultere i et sørgetog, ikke fest.


Hvem er det "fest" for - så lenge vi har penger i Norge?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke i stand til å rydde opp


Publisert 1. mai 2022


Alle vet hvorfor volden i skolen tiltar: Det er en stadig større andel av elevmassen i Oslo som har ikke-vestlig bakgrunn, som derfor har voldsberedskapen med seg hjemmefra.

Dette er triste konsekvenser av at politikerne med makt i sine hender forlengst har forkastet premisset om å sørge for en sosialt ansvarlig innvandring, slik det ble beskrevet i stortingsmeldinger mv. for flere tiår siden. Vi ser i stadig økende grad tilstander som i Sverige, og politikere og andre er ikke i stand til å rydde opp. Hvis det noensinne vil skje, må det være etter at man innser de helt konkrete sammenhengene, er åpne og redelig om dette, griper målrettet inn i visse grupper / miljøer i samfunnet - og generelt begynner å føre en sosialt og samfunnsmessig ansvarlig asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk.

Men mange har sine tvil om at dette noensinne vil skje. For "man" har tydeligvis bestemt seg for at landet vårt og samfunnet rundt oss skal formes - egentlig er vel gjerne omkalfatres en mer presis betegnelse - i henhold til tankegods fra ideologiene globalisme og multikulturalisme. Koste hva det koste vil, og tydeligvis omtrent uansett konsekvenser. Og alle negative konsekvenser og problemer som utkrystalliserer seg skal man ikke snakke om på redelig måte, men derimot tåkelegge rundt, bortforklare, benekte osv.


Slik går landet vårt trinn for trinn mot svenske tilstander, og hvem vet hvordan det vil ende til slutt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ny ekstremismekommisjon


Publisert 26. april 2022


En ny ekstremismekommisjon skal undersøke samfunnets tiltak mot radikalisering. Meningen er å se på bakenforliggende årsaker – hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår.

En god begynnelse for kommisjonen ville være å sette seg inn i vanlige nordmenns sted og se verden gjennom deres øyne. Da ville man skjønt litt mer av den frustrasjonen som kommer til uttrykk i særlig sosiale medier.
Hvordan man kan forhindre at slike som Breivik og Manshaus oppstår er verre, siden disse ser verden på en måte som er fremmed for de fleste nordmenn. Men så lenge landet opplever trusler som befolkningsutskiftning vil dette alltid skape sterke følelser i mange. At noen med sviktende mental helse responderer med å begå drap og terror er tragisk, men dessverre ikke noe som kan forebygges så lenge politikken er som den er. Med mindre man da fokuserer mer på psykiatrien og barns oppvekstsvilkår, slik det hintes om.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tilskudd til tros- og livssynssamfunn


Publisert 20. april 2022


Det som er skremmende, er at våre myndigheter gir økonomisk støtte til islamsk-muslimske organisasjoner gjennom ordningen med Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - slik at muslimske skriftlærde skal kunne fortelle sine medlemmer hvor viktig det er å følge Allahs formaninger, påbud og forbud.

Støtten er nå på kr. 1310 pr. medlem for 2021, hvilket vil si at hvis det er alt i alt 100 000 muslimske medlemmer i disse islamsk-muslimske organisasjonene her i landet, da får organisasjonene utbetalt av staten 131 millioner kroner av våre skattepenger som "takk" for at muslimske skriftlærde forkynner Allahs budskap om å bekjempe de vantro som måtte bo i nærheten, slik det står i koranen: "Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Gud er med de gudfryktige."

Det var nemlig dette, at en muslim praktiserte det han hadde blitt fortalt, som gjorde at 5 mennesker ble drept i Kongsberg. Vi får derfor håpe på at noen kan sette en stopper for galskapen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Syrere uten behov for beskyttelse


Publisert 15. april 2022


I områdene i Syria hvor IS hadde sine største styrker, er det nå fredelig og butikker, restauranter, skoler, moskeer etc. er bygd opp igjen. Syriske ledere har allerede i lang tid anmodet syrere om å komme hjem og være med på å bygge opp landet, øke handelen og skape arbeidsplasser. Hvorfor tviholder norske folkevalgte på de mange unge syrerne som ikke har behov for beskyttelse? De bør snarest returneres til hjemlandet, til sin kultur og til klanen de tilhører. Fellesskapets penger som i dag benyttes til bolig og livsforhold til syriske flyktninger i ett av verdens mest kostbare land å bo i, kan da frigjøres til å brukes til andre gode formål – det er ingen mangel på det.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon


Publisert 12. april 2022


«Medietilsynet er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmåla om ytringsfridom, rettstryggleik og eit levande demokrati. Dei prioriterte arbeidsområda er å legge til rette for eit sterkt mediemangfald og kritisk medieforståing i befolkninga» står det på Medietilsynets hjemmeside.

Medietilsynet har nå på oppdrag fra Kulturdepartementet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRK virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Rapporten er overlevert departementet og inneholder ma. følgende konklusjoner:

* Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.

* NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter.


På de samme hjemmesidene finner man at 90 % i ledelsen i Medietilsynet er kvinner – med Mari Velsand som direktør. Da er det ikke til å undres over at kjønnskamp og minoriteter er på dagsorden der i gården.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fordummingstiden


Publisert 8. april 2022


Historisk sett er våre sosiale tjenester, våre skoler og universiteter, vår ytringsfrihet, familiestruktur, rettssikkerhet og demokratisk system bygget på kristne verdier. Opplysningstiden, som insisterte på nettopp fri kritisk tanke og vitenskapens fremvekst, var forankret i kristne verdier.


Når disse kjerneverdiene nå ødelegges, bytter vi i realiteten frihet og form med kaos og kontroll. Hvis man skal gi tiden vi er midt oppe i et navn må det bli fordummingstiden. Når det kristne verdigrunnlaget og vitenskapen avvises, er det over tid den jevne borger som blir den store taperen. Alt han eller hun får er kaos, kontroll og et splitter nytt føydalsamfunn. Du må for fremtiden vokte alt du sier og alt du gjør, du må se deg over skulderen og bøye deg for overmakten. Alt dette på grunn av dumskap, grådighet, feighet og nyttige idioter i politikken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Utskifting av egen befolkning


Publisert 1. april 2022


Begrepet «utskifting av egen befolkning» er ikke stuerent, men man er nødt til å spørre seg hvorfor når man ser på tall over demografiske endringer i europeiske land. Dette er selvsagt fullstendig illegitimt og langt over grensen til det kriminelle i hva man utgir for å være demokratiske land. I demokratier skal et opplyst folk velge sin egen fremtid og skjebne.

Multikulturen ble delvis innført under radaren med vikarierende motiver, og den ble til dels stappet ned i halsen på oss under en massiv statlig kampanje av propaganda, indoktrinering og anvendt gruppepsykologi.


Noe valg hadde vi ikke under elitenes gigantomani, og nå har 68-erne og maktpolitikerne og kapitalistene som manipulerer dem greid å dekonstruere urgamle kultur- og nasjonsfelleskap på 40 korte år. Og ved det frata oss fremtiden som herrer i egne hjem, og mulighetene til å leve livene våre under våre egne kulturelle virkelighetskonstruksjoner, for all fremtid.


Dette er et overgrep og et svik uten sidestykke. Politikerne er nå livredde for at folket skal våkne opp til den massive vanskjøtselen og ødeleggelsen de er ansvarlige for. FN’s egen definisjon av folkemord er faktisk fullstendig dekkende for utviklingen vi står midt oppe i.


Frihetens tre har råtnet på rot og trenger akutthjelp og fornyelse, og det er det bare vi, folket, som kan sørge for.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet for de få


Publisert 28. mars 2022


Vi er for ytringsfrihet, for dem som fortjener det! Slik lød det da AKP (m-l) var på sitt mest aktive på 1970-tallet. Men marxismen er ikke død. Kulturmarxismen preges også i dag av politisk korrekthet og multikulturalisme. Nasjonale og kristne verdier trenges til side til fordel for idealer som elitene har definert.

Ytringsfriheten er under press og har vært det lenge. Det er bare politisk korrekte oppfatninger som tillates å passere uten at meningsbæreren utsettes for hån og ringeakt. Selv ikke Høyre-folk er vaksinert mot den marxistiske kulturforståelse om å forfølge folk som ikke deler de politisk korrekte eliters postulater.

Jyllands-Postens satiriske tegner Kurt Westergaard fikk mer dramatisk føle følgene av å utfordre den politiske korrekthet. Senere har norske medier forsterket sin selvsensur. Å kritisere islam er utslag av hat; harselas med kristendommen er derimot berettiget religionskritikk.

I 2015 ble det franske magasinet Charlie Hebdo angrepet av muslimer, som myrdet 13 redaksjonelle medarbeidere. Noen dager etterpå samlet nordiske statsledere seg til en protestmarsj. De gråt en skvett på kistelokket. Så var alt glemt.

Ytringsfriheten er alle menneskerettigheters mor, men den fremvoksende kulturmarxismen fortrenger den universelle ytringsretten og innskrenker den til en rettighet for de rettroende.  Elitene lever etter mottoet: Du må gjerne ytre deg – så lenge du er enig med oss. Ellers kan det gå deg riktig ille.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fattigdomsgrensen – og pensjonistene


Publisert 25. mars 2022


Hvorfor anerkjenner ikke Norge EU sin fattigdomsgrense? I undersøkelser etter undersøkelser fremheves det at Norge er et av de beste landene å bo i, samtidig som vi presenteres som et av verdens rikeste land. Norge fremstilles også som en av de mest lojale landene til å underkaste seg EUs direktiver og forordninger. Så hvorfor aksepterer/ anerkjenner ikke Norge da EUs fattigdomsgrense, noe som blant annet berører om lag 65 000 minstepensjonister?

Ifølge EUs fattigdomsgrense, er den satt til 221.300 kroner i året for enslige. Norges fattigdomsgrense er satt til 216 000,- kr pr år. NAV sine satser på minstepensjon etter trygdeoppgjøret er kr 177 675.- som ordinær sats.     

Hvordan kan staten med vitende og vilje holde tusener på tusener av sine innbyggere nede i en politikervedtatt, fornedrende fattigdom - mens politikerne selv bevilger seg skyhøye lønnsøkninger og gullkantede pensjoner?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


«Jeg hadde rett»


Publisert 22. mars 2022


Det ser ut som våre politikere vet ekstremt lite om Islam - dessverre - på tvers av alle partier virker det som. Det er noe som er galt når selv eks-muslimer som prøver å opplyse våre folkevalgte om farene ved Islam, ikke lyttes til. Eller enda verre, blir demonisert og nærmest satt i samme bås som høyreekstreme.


Det er åpenbart når en ser på hva som skjer i nærmest alle land der Islam får et solid fotfeste, både politisk og når det kommer til kriminalitet - og ikke minst i forhold til terrorfare. Dette er ikke på noen måte holdbart i lengden. Om vi skal ha innvandring for å holde folketallet oppe, så må drastiske tiltak på plass snarest. Danmark ser ut til å delvis ha skjønt dette, selv på venstresiden, men i Norge så saboteres alt for mye pga.  hva folk som ABB/Manshaus har gjort for å ødelegge all saklig debatt.


Det var politisk svært praktisk at ABB fikk ønsket sitt om å bli erklært strafferettslig tilregnelig oppfylt, men det har vært ekstremt ødeleggende for en saklig dialog i ettertid. Dette kan igjen øke sjansen for at ABB en gang i fremtiden vil kunne si at "han hadde rett" i galskapen sin.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktningeprodusenten SV


Publisert 13. mars 2022


Dee som var av fredsaktivister i Norge i flere tiår sognet til SF og SV.
Men omkring 1998-99 under Erik Solheim og Kristin Halvorsen bygget SV seg om og anbefalte bombing av Jugoslavia, senere anbefalte de krig i Afghanistan og norsk bombing av Libya. etc. Det er få partier i Norge som har gjort så mye for å øke verdens flyktningekatastrofer som SV.


Ikke desto mindre har man en partielite som svinger seg opp i media som Norges ledende godhetshumanister- og som finner seg karrierer i statsstøttede godhetsinstitusjoner mot rasisme - og for innvandring og asylanter.
Hykleri og dobbeltspråk er naturligvis partipolitikkens vesen, men det lar seg gjøre å gradere graden av hykleri, og etter mitt skjønn er det FRP og SV som konkurrerer om hvem som skal ha norsk gullmedalje i politisk dobbeltspill.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Harmonisere relasjonene


Publisert 9. mars 2022


Gjennom ma. universitetsprofessorer ble politikere og andre maktmennesker ledet til å tro at Islamsk Råd Norge (IRN) og den muslimske organisasjonen Islam Net ville bidra til å harmonisere relasjonene mellom muslimer og Norges opprinnelige befolkning.

Det har virket motsatt. IRN viste hva de mener da de ansatte sin pressetalskvinne iført niqab, altså en muslimsk person som - frivillig eller påtvunget - velger å adskille seg fra nettopp nordmenn ved å skjule ansiktet. Dette er muslimers budskap til oss fra muslimenes felles, koordinerende, statsfinansierte maktorgan.


Islam Net vokste seg stor og sterk ved Høyskolen i Oslo under undervisningsleder Lars Gules tilrettelegging. I dag er denne muslimske organisasjonen så sterk at den er i stand til å kjøpe et tidligere skytesenter i Oslo til en prislapp av 60 millioner kroner. Jeg kan ikke unngå å undre meg over hvorfor muslimer i Norge ser det så viktig å trene opp egne skarpskyttere på norsk jord at de kjøper sitt eget treningssenter for skarpskyttere. Hva blir det neste mon tro?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjernevask i undervisningssektoren


Publisert 4. mars 2022


Hva har 50 års hjernevask i undervisningssektoren ført til?

I mange artikler har det fremkommet hvordan venstresiden og feminismen i årenes løp, har overtatt hele undervisningssektoren, offentlig sektor, media, og store deler av ledelsen i privat næringsliv. I dag har de den totale kontrollen i Norge.


Det som er det store problemet bortsett fra det politiske, er at de fleste av disse individene som har blitt uteksaminert ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge de siste 30 -40 årene, ikke har den innsikt og forståelse som utdannelsen deres krever. Dette fordi politikk har vært hovedmålet for feministene og marxistene, å få inn sine likesinnede i alle viktige posisjoner i samfunnet. Mange tør påstå at det er derfor f.eks. Geelmuyden Kiese Kommunikasjonsbyrå finnes, for å sørge for at dette vedvarer.


Jeg håper for det norske folk sin del at dette politiske marerittet de seneste tiårene vil bli satt en stopper for.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lære av andre lands erfaringer


Publisert 26. februar 2022


Ungjenta Millas videoer med kritikk av islam gikk virale, og ble etterfulgt av er voldsomt hat på nettet. I disse dager står 13 personer på tiltalebenken i Paris for å ha deltatt i trakasseringen av tenåringen Mila, noen av dem tiltalt også for drapstrusler.

Det er totalt ubeskrivelig tragisk for denne jenten, og også tragisk for det franske samfunnet. Så kan man spørre seg: Hva skal hindre at vi får en utvikling mot lignende tilstander i Norge, etter hvert som tiden går?

Dette dreier seg jo i all hovedsak om konservative og fundamentalistiske muslimske krefter og miljøer, og det vi ser her i landet er at alle mulige slike krefter og miljøer i praksis har fritt spillerom til å drive på som de lyster.

Og innvandringen fra land og kulturer med slikt tankegods, slik mentalitet og slike holdninger pågår jo også for full propell her i landet – og vi har mange aktører, i ulike organisasjoner, i politikerstanden og i MSM – som insisterer på en liberalisering av asyl- og flyktningpolitikken.

Hvor har det blitt av evnen og viljen til å lære fra andre lands dårlige erfaringer? - og med påfølgende konsekvenstenkning?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Asylinstituttets opprinnelige hensikt


Publisert 22. februar 2022


Den afghanske kvinnen, Robina Ansary, tok med seg ektemann og tre små barn fra Sverige til Afghanistan for å feriere sammen med familie i Kabul. Nå ber hun om hjelp fra svenske myndigheter til å komme tilbake til Sverige. Samtidig forteller hun at dette er det tredje besøket til Afghanistan som var et rolig, stabilt land før Talibans maktovertakelse, sier hun. Dette er en annen historie enn de vi har hørt om hvor redselsfullt det er å bli tilbakesendt til Afghanistan.


Asylinstituttets opprinnelige hensikt var å gi beskyttelse inntil det var trygt å vende tilbake. Den mye praktiserte pendlingen mellom skandinaviske land og Afghanistan, Pakistan og Somalia m.m. skulle vært slått ned på. Dersom man kan dra på besøk, kan man også vende hjem for godt. Det skulle heller aldri kommet på tale å innvilge statsborgerskapssøknader fra asylsøkere.


Hvorfor har skandinavisk og vesteuropeisk asylpraksis kortsluttet så til de grader? Hvorfor finner vesteuropeiske regjeringer seg i å bli utnyttet av folk fra MENA?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den politiske naiviteten


Publisert 15. februar 2022


SV og Rødt vil hente tvangsreturnerte afghanere tilbake til Norge. Norske politikere synes uten evne til å forstå noe så enkelt som at vestlig vurdering av personlig sikkerhet ikke vil kunne anvendes på betydelig mer brutaliserte samfunn, hvor individets verdi er ansett for å være en helt annen og mye lavere enn hva som er vanlig hos oss. Ethvert land hvor ortodoks islam er rådende, vil etter norsk/vestlig målestokk være "i krig" og "farlig".
Denne norske politiske naiviteten og forståelsen av vår måte som den aller beste, forårsaker at svært mange individ med mental bagasje som gjør dem ekstremt dårlig tilpasset et liv etter norske regler, havner her i landet på permanent basis. Dette er ikke til det beste for vårt samfunn.


Politikken som blant annet SV og Rødt står for i denne saken, er slett ikke til gavn for vårt land og dets innbyggere. Og det er faktisk nordmenns tarv disse folkevalgte er satt til å ivareta – ikke sant.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Når historien skal skrives


Publisert 10. februar 2022


Norge er et lite, sårbart land hvor våre egne politikere utrydder egen kultur, verdier og tradisjoner! Vi har dessverre svikefulle politikere, som ikke vil oss vel. Og det går nå raskere og raskere mot undergangen, selv om våre politikere ikke tar inn flere innvandrere. De har allerede tatt inn mange nok til å ødelegge Norge.
Mange fatter ikke hvorfor våre politikere har importert hundretusenvis av mennesker med en totalt annen kultur, som er voldelig, destruktiv og som undergraver Norges kultur, sikkerhet og verdier. Det er nordmenn som er en minoritet, ikke muslimene som det er 1, 57 milliarder av i verden!


Våre politikere vil bli stående igjen som ignorante og historieløse dårer når historien skal skrives!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop - et tegn på respekt?


Publisert 5. februar 2022


Å tillate bønnerop handler om frihet og mangfold mener Kölns borgermester Henriette Reker. Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.

Alle er imidlertid ikke like fornøyde med beslutningen som borgermester Reker. Integreringsekspert Ahmad Mansour sier til Bild at å tillate bønnerop ikke handler om religionsfrihet eller mangfold i det hele tatt. – De styrende i moskéene vil ha synlighet. De bedriver bønnerop som en utøvelse av makt over sine nabolag, sier han.

Islamske bønnerop er, i motsetning til kirkeklokker, ikke bare en kallelse til bønn, men faktisk en bønn i seg selv. Bønnerop innebærer at det blant annet proklameres over byen og nabolaget at «Allah er stor» og at det ikke finnes noen annen gud enn Allah.

Noe for Norge?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fra asken til ilden


Publisert 31. januar 2022


Det er over grensen til det absurde når den nyslåtte statsminister Jonas Gahr Støre hyller Erna Solberg med å si at hun har satt Norges interesser først. Sannheten er stikk motsatt. Det er ingen regjering som har vanskjøttet landets interesser mer siden 1945. Problemet med den uttalelsen er at Støre egentlig er nokså fornøyd med politikken Erna Solberg har ført, og det lover ikke særlig godt for fremtiden. Han står ganske sikkert like fjernt fra vanlige menneskers bekymringer.


Så kanskje går vi fra asken til ilden. Om noen skulle klare å sette Norges interesser enda lavere enn Solberg, så er det Støre. Et maktskifte med disse to i hovedrollene viser at noe er hakkende galt med det angivelig representative demokratiet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge først - ikke Europa


Publisert 25. januar 2022


Den radikale humanismen er kjønnsløs. Likevel er det merksnodig at så mange kvinner forbarmer seg over unge kjekke mannlige migranter - "ankerbarn". Alt er som en vond drøm. På den ene siden de ultraliberale kvinner og "liksom-menn" som "styrer i humanismens navn", videre har vi da spesielt unge kvinner som utsettes for groteske overgrep - men også unge menn, unge av vår egen herkomst. Mange av dem skades for livet på grunn av de stakkars innvandrerungdommene.


EU har vist seg å være en radikal og autorativ eliteklubb som konkurrerer med FN om å utvise den mest ekstreme, radikal humanisme. Grenseløs på alle områder - i praksis ingen landegrenser. Det samme gjelder seksualitet, maktmisbruk, overvåking, og overnasjonal kommando. EU ivrer også etter å etablere sin egen hær - noe som vil skape rot i NATO-fellesskapet. Europa trenger harde og konsekvente ledere i kaoset ultraliberalismen og -humanismen har forårsaket. Jo flere land som melder seg ut av EU - jo bedre. Håper Polen og Ungarn tar dette valget. Men her virker det dessverre som at dagens EØS-avtale vil stå fast også med ny regjering. Som i praksis betyr at vi faktisk "er i EU". Jeg mener at den EØS-avtalen Norge har, er så innviklet i EU - at vi må gjennomføre folkeavstemming om EØS. Norges forpliktelser er overfor eget folk.

Ikke Europa. Norge først!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kloke ord


Publisert 21. januar 2021


Den kjente, men nå avdøde Joralf Gjerstad sa og skrev følgende en gang: «Jeg er bekymret for samfunnsutviklingen i Norge. Det hjelper ikke hvilket parti som vinner valgene dersom vi ikke verner om det norske demokratiet. Vi kan ikke åpne dørene for utlendinger og gi dem makt til å styre landet. Det er farlig å si det, men det er sant.»


Denne modige og frittalende hedersmannen sier naturligvis sannheten! Men det skjønner ikke hverken politikerne eller velgerne – dessverre.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere - og pensjonister


Publisert 17. januar 2022


Utlendingsnemndas (UNE) avslag på afghanske Mustafa Hasans søknad om oppholdstillatelse i Norge ble erklært ugyldig av Oslo tingrett

Men kan vi ikke nå få en sammenligning mellom kostnader for norske pensjonister og innvandringen spør en innsender til et kommentarfelt. Det kan du i alle fall glemme! Skriver en annen.

Det går ikke an å finne ut hva denne hodeløse innvandringen fra ikke-vestlige kulturer koster samfunnet, fordi den er innbrakt i alle budsjett og godt skjult, mens utgifter til pensjonister er tydelig og lett tilgjengelig, og for mange yngre fremadstormende politiske broilere enkelt å saldere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den sosiale splittelsen


Publisert 10. januar 2022


Den sosiale splittelsen i landet har gjort det mulig å ønske seg et multikulturelt samfunn. Denne sosiale splittelsen er skapt av politikere som ikke er i nærheten av å forstå konsekvensene av egen politikk. Disse politikerne tilhører "Stortingspartiet". Her er ikke bare uvitenhet og kunnskapsløshet, men ren og skjær ondskap. Men selvfølgelig er de ikke onde i egne øyne etter det verdisynet som styrer deres politikergjerning. Ondskapen blir først synlig når vi setter deres gjerninger i et nasjonalhistorisk perspektiv. Vi som står for den tradisjonelle, vestlige verdiforankring, vi er hatefulle og onde i deres øyne. De har til og med laget lover for å ramme tradisjonelle nasjonalkonservative synspunkter. Selv 17. mai kan ikke lenger feires med det tradisjonelle innholdet.

Når vi er onde etter deres verdisyn, så må også vi våge å erkjenne at deres verdisyn er så diametralt forskjellig - at våre globalistiske stortingspolitikere faktisk er onde etter tradisjonelle, norske verdier.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islam Net


Publisert 6. januar 2022


Politikere og andre samfunnsaktører snakker om hvor viktig det er med integrering (dessverre uten å definere hva dette da skal innebære, men som naturlig impliserer at fremmedkulturelle skal tilpasse seg og innordne seg i det norske samfunnet og våre verdier, normer, lover, regler, skikker og levesett). Men det som islamistene vil foreta seg i forhold til unge med fremmedkulturell bakgrunn - innebærer det stikk motsatte.

Hvis disse islamistene får dure i vei med indoktrinering av ungdom, er det en fallitterklæring i forhold til myndighetenes evne og vilje til å legge til rette for integrering og forhindre stadig mer segregering, utenforskap, parallellsamfunn og gettoer, forhindre radikalisering, og unngå slike tilstander som vi ser bl.a. i Sverige. Det er jo akkurat slikt ideologisk tankegods som Islam Net forfekter – og vil indoktrinere unge fremmedkulturelle med – som kan føre til radikalisering og fundamentalistisk og ekstremistisk orientert tenkning, mentalitet og holdninger.


Det er grunn til å minne om at det var i og rundt Islam Net-miljøet at en rekke personer (inkl. IS-kvinnen som ble hentet tilbake til Norge og siden dømt) ble radikalisert, knyttet opp til IS og reiste til IS-kalifatet for å begå disse uhyrlige og umenneskelige handlingene som ble begått der. Indoktrineringsprosjektet til Islam Net må stoppes. Å ikke gjøre det er direkte uansvarlig. (Integrering: Vi må ta hensyn til kultur, vaner og skikker innvandrere tar med seg. Assimilering: Innvandrere må tilpasse seg og bidra positivt til norske vaner, kultur, skikk og bruk).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor kan ikke hvite land forbli hvite?


Publisert 1. januar 2022


Det finnes få europeiske nasjoner tilbake der masseinnvandringen fra den 3. verden ikke har satt sine spor og dominerer gatebildet.

Hvis man ønsker mangfold, flerkultur og unike etniske folkeslag så er den masseinnvandringen vi ser i dag en total destruksjon av nettopp dette. Kun ved å la alle nasjoner, folkeslag og kulturer få utvikle seg i stor grad alene og uten påtvungen innblanding, vil man kunne oppleve unike kulturer og etnisiteter. All innblanding og kulturell appropriering må være frivillig og tas imot av den enkelte etnisitet og kultur på en naturlig måte.

Å påtvinge et land, et folk og en religion mangfold via konkurrerende eller diametralt motstridende kultur. vil være destruktivt og til slutt helt ødeleggende for den kulturen som ikke klarer å hevde seg selv. Til slutt går den i historiens glemmebok for aldri å gjenoppstå igjen. Ofte er det den kulturen som åpner sine grenser, frivillig eller ikke, som taper.

Så man kan spørre norske politikere og eliten om hvorfor man ønsker å sette ulike etnisiteter, kulturer og religioner opp mot hverandre der alle kjemper om å vinne og bli den dominante i samfunnet. Historien har vist at dette svært mange ganger ender opp i borgerkrig og blodbad.

Hva er poenget med å dra på ferie til et fremmed land, hvis alle nasjoner skal være flerkulturelle og skal se like ut? Det er jo ikke flerkultur. Det er monokultur av det verste slaget. Et grått og kjedelig samfunn, der man ikke lenger kan nyte menneskehetens mangfoldige utfoldelse. Tilbake har man ødelagt tusenårige nasjoners møysommelige oppbygging av sin egenart med musikk, klesdrakt, språk, filosofi, religion og mat.

Denne åpenbare logiske tankefeilen som venstresiden har forsøkt å selge oss i mange tiår nå, må avvikles og kastes på historiens skraphaug. En nasjon, et folk og en kultur tar til seg ting naturlig og sakte. Å presse to, kanskje tre ulike kulturer og levemåter sammen på et begrenset område – med makt og vold – skaper bare uro, krig og ulykke for alle de involverte.

La oss få tilbake vår unike og verdifulle nasjonale identitet. La oss samarbeide og skape fred på kryss og tvers av grenser og kontinenter. La oss skape en fargerik, unik og vakker verden. Hver for oss.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner - og dommere


Publisert 28. desember 2021


Advokaten til en mor i en barnevernssak reagerte sterkt på oppførselen til den kvinnelige lagdommeren, og klaget dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere. Ifølge advokaten opptrådte dommeren sterkt klanderverdig i en rettssak som gikk for lagmannsretten. Dommeren opptrådte ifølge advokaten nedlatende og utålmodig, uten respekt for advokatens rolle i saken, og «så autorativ at hennes væremåte resulterte i at de øvrige dommerne fremsto som passive, likegyldige og ikke som fullverdige medlemmer av retten», heter det i klagen. Ifølge advokaten opplevde moren i saken en total mangel på medmenneskelighet noe flere andre i saken er enig i. Hun får likevel ikke kritikk av Tilsynsutvalget for dommere.


Den slags oppførsel fra kvinner i offentlige lederstillinger blir mer og mer vanlig.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den kristne kulturarv


Publisert 22. desember 2021


I dagens samfunn er Gud, Jesus og Bibelen som autoritet helt glemt, ja kanskje med vilje blir dette unnlatt å lære opp kommende generasjoner i. At Bibelen, Guds og Jesu Kristi lære var helt sentral for Grunnlovsfedrene hersker det ingen tvil om og det var kristne selv som kjempet og ba til Gud at ikke en spesiell menighet innen kristendommen skulle favoriseres av staten. Jfr. Grunnloven §2: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.


Grunnlovsfedrene og andre la ikke skjul på viktigheten av Bibelen, Guds ord og den kristne religion - samt erkjente at styresettet de valgte, var helt avhengig av at folket holdt seg til den kristne religion. God jul.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinnene betaler en høy pris


Publisert 16. desember 2021


Kvinner i Vesten betaler en høy pris for godheten vi demonstrerer ved å ta imot innvandrere fra den tredje verden. Prisen betales i form av voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Unge muslimske menn oppfatter kvinnene som et legitimt «bytte».

Unge menn fra muslimske kulturer som flykter til vestlige land, er i høy grad uforberedt på likestillingen mellom kvinner og menn i vår kultur, skriver Andrea Zizanovic, master i samfunnssikkerhet, og Henrik Kvadsheim, universitetslektor i samfunnssikkerhet, begge ved Universitetet i Stavanger, i en kronikk i Stavanger Aftenblad: Kvinnefrigjøring i revers.

Krisen i Afghanistan har skapt politisk press for at Norge bør ta imot flere flyktninger. Europeiske erfaringer fra den forrige flyktning- og migrantbølgen i 2015 viser imidlertid at det i stor grad er unge enslige menn fra kulturer med helt andre tenke- og adferdssett i forhold til kvinner, som kommer. Det har bidratt til å skape en ny trusselhverdag for kvinner i europeiske land.

Men et paradoks som ikke berøres i kronikken, er at kvinner er mer positive til innvandring enn menn, og unge er mer positive enn eldre. Det burde være unødvendig å si det, men likevel: Det er unge kvinner som blir voldtatt og trakassert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islam er problemet


Publisert 12. desember 2021


Undersøkelser tyder på at innvandring ikke lenger er like høyt på lista over nordmenns bekymringer.

Dette kan skyldes at asyltilstrømningen for øyeblikket er relativt lavt. men hovedproblemet er at Oslo-media, eller mainstream media, særlig NRK, har berøringsangst for saker som handler om innvandringens skyggeside: kriminalitetsproblemene, de store økonomiske konsekvensene, verdiutfordringene, problemet med islam og hvordan vårt samfunn endres på grunnleggende vis.

Selv om det ikke kommer så mange asylsøkere lenger må man spørre seg hvilken type fremmedkulturelle innvandring er det egentlig som er utfordringen og hva kan realistisk gjøres for å bremse den enda mer?

Svaret er: Det handler om islam. Problemet er ikke jødedommen, buddhismen eller hinduismen. Det er knapt lov å si det offentlig lenger; men islam, slik den praktiseres i de fleste muslimske land, er rett og slett lite kompatibelt med vestens frie samfunn. Den debatten er knapt tillatt lenger, da det hefter stigma og diagnoser ved å kritisere islam – såkalt «islamofobi». Men det er uten tvil først og fremst innvandringen fra muslimske land som er problemet. «Løsningen er enkel: dagens asylsystem må avvikles og personer som har fått opphold i Norge må returneres til sitt hjemland når det er mulig.»


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dersom vi ikke tar grep


Publisert 4. desember 2021


Ifølge den anerkjente Oxford-professoren Paul Collier er det en omvendt sammenheng mellom andelen innvandrere i et land og viljen hos dem med mer enn medianinntekt til å delta i velferdsoverføringer til dem med mindre enn medianinntekt.

I tillegg må vi ikke glemme at integrering og assimilering av flyktninger i praksis går veldig sakte. De bekymringsfulle trendene knyttet til barnefattigdom, ungdomskriminalitet og lav yrkesdeltagelse blir ikke bedre over tid. Vi har ingen kjente løsninger. I andre europeiske land er problemene enda større. Det kan fortelle noe om hva vi har i vente dersom vi ikke tar grep.

Det kan oppleves utilstrekkelig å demme opp for flyktninger i nærområdene. Men det er likevel bedre, tryggere og mye rimeligere enn å demme opp for problemene her i Norge. Å ta flyktninger hit handler kun om å hedre sitt eget selvbilde og ikke om å egentlig hjelpe mennesker.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politiserte domstoler – og strømprisen


Publisert 30. november 2021


Det hele begynte med EUs fjerde jernbanepakke. Stortinget ba for første gang siden 1945 om en betenkning fra landets øverste domstol. Flertallet ville at Høyesterett skulle vurdere det rettslige grunnlaget for å avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Høyesteretts enstemmige svar var klart. Stortinget kan med vanlig flertall overføre myndighet til en organisasjon Norge ikke er medlem av når det er «lite inngripende».


I 2018 vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Den inkluderer nettopp EUs energibyrå Acer. Senterpartiet kalte vedtaket «en klar omgåelse av Grunnlovens bestemmelser». Nå er saken om Acer vurdert av Oslo tingrett. Tingrettens konklusjon er at Senterpartiet tok feil, retten mener Stortingets beslutning «bygger på en riktig forståelse» av Grunnlovens bestemmelser. Vedtaket «er derfor ikke i strid med Grunnloven». Tingrettens vurdering er at i energisamarbeidet med EU og Acer er en begrenset og lite inngripende overføring av myndighet. Dette viser at våre domstoler er politiske aktører.


Mange mener at selv om myndighet overføres i små porsjoner, er det over tid nå blitt så mye at det passerer grensen for hva som er lite inngripende. Mange mener nå at Stortinget omgår Grunnloven. Noe slikt er svært alvorlig og medfører rekordhøye strømpriser i vannkraftlandet Norge. Våre politikere og deres lydige domstoler er en skam for land og folk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den norske folkesjelen


Publisert 20. november 2021


Påpeker du ovenfor bekjente at du ikke tror på propagandaen fra NRK og de andre media, blir du frosset ut og mistenkeliggjort som rasist. Nordmenn lar seg dessverre indoktrinere, og de har lært at sånne som oss, som har kunnskap om alt dette og protesterer, ikke er anstendige mennesker - vi leser jo Rights, Document, Resett m.m. Dette er også en del av propagandaen fra "eliten". De fleste nordmenn tror at islam og muslimer vil det samme som dem; leve fredelig i et vestlig samfunn med vestlig kultur. De som søker den norske kirke, tror alt er som det skal være når det gjelder islam. Kirkens forkynnere er jo også med på å spre propagandaen fra myndighetene.


"Vi må jo hjelpe!" Nordmenn er stolte over givergleden sin - like naive og med samme toskete selvfornøydhet som Henrik Ibsen kritiserte den norske folkesjelen for å være for over 150 år siden. Derfor vendte Ibsen ryggen til Norge - derfor vender vi, som ser hvor vi er på vei, også ryggen til den politikken som styrer Norge i dag. De fleste nordmenn følger bjellekuene, de gidder ikke annet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Modeller i markedsføringen


Publisert 17. november 2021


Jeg har i lengre tid undret meg over at nesten alle modellene i markedsføringen, reklamen etc. er mørkhudede – dvs. ikke er etniske nordmenn. Hvorfor?

Noe av svaret fikk jeg da jeg gikk inn på nettsidene til Kreativt Forum (Reklamebyråforeningen) og leste igjennom deres mangfoldsprosjekt. Her står det mellom annet: «Ha som mål å kalle inn minst én kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til jobbintervju. Sørg for at flere kandidater med minoritetsbakgrunn blir med i bunken av søknader som vurderes for intervju. Bruk et ansettelsesutvalg som har mangfoldskompetanse og som er mangfoldig sammensatt»


Det Kreativt Forum glemmer er at forutsetningen for å få opphold i Norge er at man reiser tilbake til det opprinnelige hjemlandet når det er mulig. Kreativt Forums arbeid er derfor et svik mot lande og folk og er i strid med Grunnloven generelt (§2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv) og straffeloven - spesielt Kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129.


I et brev til Kreativt Forum har jeg foreslått at selskapet i fremtiden bruker etnisk norske kvinner og menn i sin markedsføring - i Norge.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Religionskritikk i rasismebegrepet


Publisert 11. november 2021


Tro og religion er noe vi velger eller er "pådyttet", og man kan diskrimineres på grunn av dette. Men rasisme er det ikke selv om rasismebegrepet tas raskt opp i slike tilfeller.


Det er sterke krefter internasjonalt, ledet an av stater i Midtøsten, som ivrer for å inkludere religionskritikk i rasismebegrepet, for dermed å tie all religionskritikk. Dette er et angrep på ytringsfriheten. Religionskritikk både skal og bør forekomme, slik tradisjonen har vært i den vestlige verden i over 500 år. Å se ekstreme muslimer gå hånd i hånd med vestlige antirasister for å tie religionskritikk er tragisk - intet annet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 7. november 2021


Mye av det som skrives mister totalt troverdighet når det kommer fra en organisasjon som Islamsk råd. Det er vel få - om noen som - har gjort mer for å hindre integrering - og skape inntrykket av at muslimer er farlige mennesker som lever i lukkede parallellsamfunn enn Islamsk råd.

Islamsk råd har oppgjennom årene bl.a. gitt støtte til fatwaen mot Rushdie, vist forståelse for drapet av en nederlandsk politiker, gått til angrep på ytringsfriheten i forbindelse med karikaturtegningene, uttalt at sharialoven står over den norske loven, jobbet for en rekke kvinneundertrykkende tiltak m.m. Er det noe som kjennetegner Islamsk råd de siste 30 årene er det kontroversielle uttalelser og støtte til ekstremister.

Det er vel en av grunnene til at Islamsk råd ikke engang har tillit blant store deler av de norske muslimene.

Her er et godt råd til Islamsk råd: Les teksten dere selv har skrevet og tenk over hvordan dere selv har ødelagt dialogen mellom muslimer og andre i landet de siste årene og hvordan det har vært med på å løfte frem slike som Manshaus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neste generasjon "nordmenn"


Publisert 3. november 2021


De demografiske endringene i europeiske land foregår i raskt tempo. Nå har nesten halvparten av barna i Tyskland og Belgia migrantbakgrunn. 

Mye av problemene i muslimske land skyldes overbefolkning. Det fører til evige kriger og ufred samt migrasjon til Europa. Dersom Europa ikke stenger grensen og starter repatriering, vil Europa oppleve nøyaktig de samme problemer muslimene flykter fra.
Noen hevder at migranter vil tilpasse seg og få små barnekull etter hvert. Det er intet som tyder på det. Muslimske kvinner er fødemaskiner også som bosatt i Europa. Dessuten er bigami en tradisjon de tar med seg, og som også gir store barnekull med "enslige mødre" og en fraværende far.
Rapport fra Oslo forteller at barn som er gjengangere mht. kriminalitet, kjennetegnes med foreldre som er innvandret til Norge, trangboddhet, fattigdom og "enslige mødre". Barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap.


Hva skjer med deres barn, neste generasjon "nordmenn" med opprinnelse fra Asia og Afrika?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rettmessig kritikk


Publisert 30. oktober 2021


Jon Helgheim (FrP) mener muslimer er «selvmedlidende» etter debatt hos Islam Net i Islam Nets nye 63-millioners lokaler på Haugenstua i Oslo, der de skal starte «aktivitetssenter» for ungdom.


Helgheim kommer også med en kraftsalve mot det han mener er enkelte muslimers tendens til å ikke tåle kritikk. – Jeg diskuterer mye med muslimer i Norge og det er riktignok store forskjeller, men en gjenganger er at mange er svært lite mottagelige for kritikk og svært raske med å besvare kritikk med påstander om muslimhat. Sannheten er at få andre blir skånet og beskyttet så mye som muslimer i Norge. Nå er det på tide å ta seg sammen og tåle rettmessig kritikk uten å bli selvmedlidende!


Men var det ikke forutsetningen at disse muslimene skulle reise tilbake til sine fedreland – og ikke danne parallellsamfunn i Norge? Her har politikerne sviktet i så stort omfang at riksrett hadde vært på sin plass.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten - og norsk lov


Publisert 26. oktober 2021


Aftenposten hadde den 25. oktober 2021 et helsides oppslag om vellykkede muslimske kvinner fra Somalia – Ubah Aden (AP), Kafia Hashi Muhamud (AP) og Marian Hussein (SV). Innlegget er skrevet av Nazneen Kahn-Østrem som er en muslimsk kommentator i nettopp Aftenposten. De som følger med, vil se at Aftenposten er en notorisk forkjemper for innvandring og islamisering av landet. Dette til tross for at det er en forutsetning at asylsøkerne skal reisehjem når det er mulig - og at avisens prosjekt er i strid med loven: Å promotere islam slik Aftenposten gjør, er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Norges Motstandsbevegelse følger utviklingen i avisen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor er dere kommet hit?


Publisert 22. oktober 2021


Under valgkampen formelig boblet venstresiden over av entusiasme, og et av yndlingsemnene var høyreekstremisme. Om man prøvde å antyde et fredelig tverrpolitisk samarbeide mot både høyre- og venstreekstremisme etter 22. juli, er det forlengst glemt, om noen i det hele tatt fikk det med seg.

Forstår ikke Islamsk Råd at mange av oss ikke oppfatter muslimske innvandrere som samarbeidsvillige. At de på mange områder forlanger særbehandling, og lett blir krenket om vi ikke er enige – jfr. Kongsberg-terroren. Dessuten er det et faktum at innvandringen koster betydelige beløp.

"Sosioøkonomisk rettferdighet" og "universelle menneskerettigheter" skaper kollektiv identitet - presenteres det så flott. Men er det virkelig så enkelt å smelte sammen Midtøstens middelalderske ideologi og gru med et rettferdig og moderne vestlig demokrati. Jeg bare spør. For hvorfor er dere kommet så langt hit i nord - hvis det er så mye dere ønsker å forandre?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det fargerike fellesskap


Publisert 18. oktober 2021


Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.


Et positivt resultat av slike bønnerop vil være at debatten om det skjer en islamisering av samfunnet vil være lagt død. Det blir også enklere å følge islams utbredelse i samfunnet. Ikke-muslimer vil rømme disse områdene og det vil etableres muslimske ghettoer der sharia praktiseres på bakkeplan ved at ikke-muslimer trakasseres - spesielt kvinner som ikke dekker seg til og derved påfører mennene syndige tanker. Dhimmi-skatt vil bli innkrevd av ungdomsgjenger som raner ikke-muslimske ungdommer og grensene mellom Dar Al-Islam og Dar Al-Harb vil bli opptrukket med brennende biler. Velkommen til det fargerike fellesskap og svenske tilstander!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop – og ansvar


Publisert 13. oktober 2021


Under Dagsnytt 18 sending på NRK tok nestlederen i Drammen KrF til orde for at moskeen i byen skulle få bruke høyttalere til sine bønnerop. Dette skulle være i tråd med landets religionsfrihet.


Men dette er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Vi tror ikke muslimene kommer til å tolerere KrF og andre kristne når de får en maktposisjon i landet. Les mer på Norgesmotstandsbevegelse.no


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet for innvandrere


Publisert 6. oktober 2021


Muslimen Begard Reza trakk seg nylig fra Statens utnevnte Ytringsfrihetskommisjon (YFK). Hun var sterkt kritisk til «latterliggjøring av transpersoner og Metoo». Hun ville ha en ytringsfrihet som ikke var «krenkende». Nå får hun en slags støtte fra muslimen Zahid som bare forverrer saken. Men det Sarah Zahid bringer til torgs til forsvar av den utflaggede Reza bør vekke bekymring blant de øvrige medlemmene av denne fritidsklubben. Hun går så langt som å påstå at hun aldri vil fatte og begripe "at det ikke falt regjeringen inn at det og først og fremst er behov for mørkhudede i vurderingen av rasismeparagrafens status i Norge".

Det er såpass brungrumsete å påstå at enkelte hudfarger er mer egnet enn andre til å vurdere juridiske problemstillinger at Zahid burde fått reisepass fra denne fritidsklubben for å fremsette hatefulle ytringer.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afghanistankrigen i tall


Publisert 5. september 2021


Taliban er en bevegelse som ønsker seg en islamistisk afghansk nasjonalstat basert på sharialover. Nå har de overtatt i Afghanistan og vestlig militærutstyr for milliarder er i hendene på nettopp Taliban. Vesten hadde gått på et enormt nederlag. 20 år med krig var foreløpig kommet til et sluttpunkt. Når regnskapet skal gjøres opp, er de menneskelige kostnadene enorme. Titusenvis har mistet livet – blant dem 10 nordmenn. Selv om det afghanske folket og familiene til de mange etterlatte bærer de største kostnadene etter tjue år med krig, kan noe også regnes i kroner og andre valutaer. Og i likhet med de menneskelige tapene, er også tallene her svært store.


Det norske fellesskapet har totalt betalt over 23 milliarder for innsatsen i Afghanistan, fordelt på bistandsarbeid og utgifter til den militære innsatsen. Dette burde få konsekvenser for våre politikere.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminismen – en folkefiende


Publisert 29. august 2021


Feministiske kvinner (- og menn) har i dag overtatt vårt land fullstendig. I politikken er nesten alle - fra stortingspresidenten til statsministeren og de viktigste statsrådpostene - besatt av kvinner. I de offentlige institusjonene - som i staten og kommunene - er over 60 % av lederne kvinner. I media – som stort sett er finansiert av staten, enten direkte eller indirekte - er kvinnelige ledere dominerende. Noe av årsaken til feminismens fremgang, er den evig konspiratoriske og diskriminerende kjønnskampen, samt at mange mannfolk skal vise hvor prektige de er ved å gi kvinner ledende stillinger – nettopp fordi de er kvinner. Resultatet av vanstyret er mellom anna en innvandring som fører landet mot undergrunnen, jfr. Afghanistan. At dette har gått noenlunde bra så langt skyldes ene og alene inntektene fra oljefondet. Det er på tide med nødvendige endringer i samfunnet – før fondet er tomt. Jfr. Feminismen.no


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Åsted Scandic


Publisert 25. august 2021


Et medlem av Norsk Folkeparti overnattet på Scandic ved Sørlandshallen i juli i år. Det var en selsom opplevelse. En meget stor del av gjestene var innvandrere med muslimske hijaber og somaliske klær, samt et utall barn. Disse barna lekte i gangene med skrik og rop til langt på natt, samtidig som de slamret med dørene inn til rommene de disponerte. Et annet fenomen var at kvinnene overhodet ikke viste seg i spisesalen – og det var heller ingen trengsel ved egg og bacondisken.


Er det slik å forstå at Scandic gir fordeler og bedre service til innvandrere og spesielt muslimer, vi har aldri opplevd et slikt antall på andre – og billigere – hoteller. Er en rompriser på kr. 2600 pr. natt noe for flyktninger og asylsøkere?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjertevarme – nei takk


Publisert 21. august 2021


Fra kommentarfeltet. Jeg var tidligere en veldig, veldig snill, hjelpsom og hjertevarm nordmann. Jeg ga alltid penger, jeg hjalp når jeg kunne og jeg gjorde min del for å hjelpe migrantene. Men så måtte jeg bo i Oslo i noen år og jeg møtte disse folkene som dere nå vil gi hjertevarme. Og de gjorde livet mitt til et helvete. Og de brukte opp all den norske godheten min. Jeg har ikke mer, de har brukt det opp. Så nei, de får ingen hjertevarme av meg fordi de utnyttet meg og brukte opp alt jeg hadde.


Dette er ikke nordmenns feil at vi er kommet i denne situasjonen. Dere kan ikke kreve at vi skal være snille og ha hjertevarme etter å ha blitt lurt, løyet til og utnyttet i 40 år. Det hadde vært galskap, mental sykdom. De får ingenting av meg - annet enn kritikk.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politikere trenger velgere


Publisert 17. august 2021


Fraterniseringen og ettergivenheten overfor islamister i Norge, har lenge foregått i stor skala - og på høyt nivå. Som en forfatter skrev kort tid etter at regjeringen Stoltenberg kastet Vebjørn Selbekk til ulvene under karikaturkrisen i 2006; «Det var femten imamer til stede i regjeringsbygget da den frastøtende seansen ble gjennomført»


Det er ikke blitt noe bedre siden da. Politikere trenger velgere akkurat som handelsmenn trenger varer, og blant velgerne blir det flere muslimer. Fundamentalistene er mest aktive politisk, og da er omeletten et faktum, som italienerne sier.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 13. august 2021


Et nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge; Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.

Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han. – Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig forteller han.


Parallellsamfunnet i "Norge" blomstrer.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Migrantboblen


Publisert 11. august 2021


Rune Berglund Steen er leder av Antirasistisk Senter og forfatter av «Solidaritet nå. Et kampskrift for mennesker på flukt». Verden er bedre rustet enn noen gang tidligere til å ta seg av flyktninger, derfor kan det ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at man saboterer båter og straffeforfølger humanitære hjelpere, mener Berglund Steen

Kampen for en mer human politikk må uansett begynne med en kamp mot fiendebildene. Dehumanisering av mennesker på flukt skader vår egen evne til solidaritet, og vår vilje og evne til å se det handlingsrommet som faktisk finnes mener han i et innlegg. Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at krigsflyktninger og torturofre drukner i tusentall på vei mot våre strender

Det herr Rune Berglund Steen ikke forstår at de aller fleste som kommer ikke er flyktninger, men «rike» mennesker som ønsker et bedre liv i Europa. Konsekvensene er så ødeleggende at han burde tiltales for landssvik – jfr. Landssviker.no


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Røde Kors i Middelhavet


Publisert 4. august 2021


Røde Kors skal sende mannskap til redningsaksjoner i Middelhavet, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Dette har ingen ting med redningsaksjoner å gjøre, dette er rett og slett å bistå migrasjonsmafia med å bringe folkevandringer fortsatt til Europa og derved bryte Europas grensekontroller - om noe sånt ennå finnes annet enn gjennom tv-programmer.

Denne trafikken redder ikke liv, men lokker mennesker ut på havet der endel lider drukningsdøden. Røde Kors tigger altså penger til fergetrafikken i Middelhavet for så å drukne oss i migranter.

Men dette er sånne tiltak som Røde Kors dessverre mer enn gjerne deltar i, for slike organisasjoner skal jo leve av krig og konflikter og da kan jo konflikt i eget nærområde også være en måte å tjene penger på - og med hykleri få våre hjemlige enfoldige til å gi penger til. Min støtte til Røde Kors stoppet for mange år siden da de begynte å drifte asylmottak.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konvertert til kristendom


Publisert 31. juli 2021


Regjeringen har bestemt at fra 1. august 2021 kan alle avviste asylsøkere som konverterer, typisk til kristendommen, klage på avslaget. Regjeringen gir dem rett til å møte i full nemnd med bistand fra den lokale menigheten. Dette gjelder imidlertid ikke dem som var forfulgte kristne før de kom til Norge. Altså tilrettelegges det spesifikt for muslimske asylsøkere.

Det er jo åpenbart at mange vil strekke seg langt for å overbevise om at de har konvertert til kristendom, for å sikre seg permanent opphold, som regel statsborgerskap og dermed fulle rettigheter til alle våre trygde- og pensjonsordninger, med penger regelmessig inn på konto hver måned, gratis bolig og endeløst med rettigheter og få plikter som i realiteten må oppfylles. Og det er jo også i praksis fritt fram til å konvertere tilbake til islam etter en tid, ettersom det ikke er noen kontroll vedr. dette og vi har jo livssyns- og religionsfrihet. Nyheten er nok allerede godt kjent rundt om i MENA-land.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Tøffe gutter bruker kjole"


Publisert 28. juli 2021

Av Helge Raknerud


Statsminister Erna Solberg (H) viser i juni 2021 frem en t-skjorte med teksten "Tøffe gutter bruker kjole". Pride-kampanjen viser dermed totalitære trekk. Det eneste vi nå kan håpe på er at alt dette slår skikkelig rekyl. For min del blir jeg kvalm, - ikke av homoseksuelle, transer eller hva de nå måtte være, men av hele settet. Det er idiotisk massehysteri hvor folk, politikere og bedrifter klatrer på ryggen til hverandre for å være mest mulig populistisk. Det at det skal være en rettighet å flashe sin seksualitet ved enhver anledning ovenfor andre mennesker, vitner om særdeles lite forståelse av hvordan en del mennesker oppfatter miljøet rundt seg.


Sorry Erna du har ved en rekke anledninger vist at du ikke er noen leder, ikke det minste, du er en dilter, - en av "nikkerne"! Så derfor: Ikke stem på Høyre – og meld deg inn i Hjemmesitterpartiet.no.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den 22. juli – hvorfor?


Publisert 22. juli 2021


Igjen blusser debattene om årsaken til tragedien på Utøya opp igjen. Men er nå dette så vanskelig da? Den bakenforliggende årsaken er jo åpenbart manglende demokrati og ytringsfrihet i landet - kombinert med sensur og utestengelser. Bakteppet inkluderer også feminiserte og venstrevridde media. Resultatet ble at terroristen ikke fikk gi uttrykk for sine meninger på normal måte - og valgte til slutt fatale ugjerninger som en måte å få uttrykke seg på. Er det dette Arbeiderpartiet og Norge skal minnes på sitt minnested.


Men det avgjørende spørsmålet for fremtiden er om situasjonen er noe bedre i dag – 10 år etter?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminisme – og NRK


Publisert 17. juli 2021


Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt, ble invitert til Dagsrevyen der hun fikk mikrofonstativ til å snakke ned Donald Trump.

Denne dama er enten dum eller hjernevasket, eller begge delene. Vi er nå drittlei NRK som gir taletid til tullinger og sprer fake news selv. På tide å legge ned denne løgn-kanalen. Hadde vi hatt politikere med et snev av sunn fornuft hadde denne kanalen vært borte for lengst! Jeg oppfordrer alle til å boikotte NRK! NRK er et hån mot ytringsfriheten, sannheten, fakta og sunn fornuft. De er et hån mot lytterne/seerne med sine løgner!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 14. juli 2021


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen forskere i en kronikk.


De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfor-nevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Annengenerasjons innvandrere


Publisert 4. juli 2021

Av Thor Øystese


Innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i 123 av 128 typer lovbrudd. Overrepresentasjonen var svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt viser tall fra SSB. Innvandrere fra ikke-vestlige land domfelles nesten fem ganger hyppigere enn nordmann for ran og utpressing, nesten fire ganger hyppigere for voldtekt, og 3,6 ganger hyppigere for grov kroppsskade (tidl. grov vold), drap og drapsforsøk.

Men det går seg ikke til: Tallene viste også at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret. Mange av dem som dømmes for nettopp ran, vold og voldtekt er annengenerasjons innvandrere. De er født her, og er norske statsborgere.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvinner kommer ikke til?


Publisert 26. juni 2021


Stortingets presidentskap har i juni 2021 innstilt Astri Aas-Hansen som ny leder i EOS-utvalget. Kristin Krohn Devold er foreslått som ny nestleder. EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.


Jeg håper det er flere enn meg som har oppdaget at uansett hvilken leder/mellomleder som blir intervjua på TV, så er det kvinner. Og så snakker de om likestilling og at kvinner ikke kommer til? De er overrepresentert i det meste, og det blir ikke bedre med kvinner i lederstillinger - tvert imot. Nå må det bli slutt på dette feministveldet før hele samfunnet går under.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktningtroppen


Publisert 21. juni 2021


Flyktningtroppen består av 19 menn og ti kvinner som skal konkurrere i 12 ulike idretter i OL. De har alle flyktet fra sine hjemland og kommer fra Afrika, Asia og Sør-Amerika. Under åpningsseremonien skal de marsjere etter Hellas og bærer det olympiske flagget. Alle har fått stipend fra IOC for å trene til OL. Ingvill Måkestad Bovim sier at hun tror mange vil heie litt ekstra på deltakerne fra flyktningtroppen.

Man kan lure på hva som foregår oppe i hodene på lederne i IOC – deltakerne må vel ha en form for passidentitet?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tenker ikke på Norge


Publisert 10. juni 2021


Nordmenn er gjennom mange tiår blitt indoktrinert og propagandert av NRK og partiene på Stortinget til å tenke mindre på Norge, til å godta at svære summer brukes på unyttig u-hjelp verden over, bruke ressurser på kostbare og tapte kriger i fjerne, unevnelige kaos-land og til å tro at langvarige og store inntak av et såkalt "fargerikt fellesskap" er lurt. Mange er narret til å tro at unevneligheten, som lover sikker frelse ved å drepe vantro, som fundamentalt undertrykker det ene kjønnet, og som bedriver utstrakt terror, er god og ufarlig, samt at hinsides sløsing av penger til det korrupte og overnasjonale EU og det unevnelig dominerte FN samt til klimatøvet, er nødvendig og gagnlig for Norge. Slik er det ikke. Jfr. Hjemmesitterpartiet.no


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Våre eminente politikere


Publisert 8. juni 2021


Det er våre eminente politikere/partier som er den største trusselen mot Norge! Det er jo de som har sluppet islam fri og løs på oss alle - og vi må i tillegg bekoste gildet! Ingen må innbille seg at det vil komme noen restriksjoner - tvert i mot så vil islam snart få helt frie tøyler! Ingen tør å si i mot islam eller sette foten ettertrykkelig ned på noe som helst område! Frykt & terror har alltid vært islams sterkeste våpen! Det det tok over 500 år med krig sist gang de ble fordrevet fra Europa! Og denne gangen vil det bli mye verre for nå er det millioner på millioner av disiplene her - og de kommer flommende inn fortløpende!


Det kan komme andre tider – derfor bør du huske navnene på disse politikerne.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Heksejakten mot Trump


Publisert 2. juni 2021


Heksejakten mot Trump er ikke over. Tidligere president Donald Trump sier han er utsatt for den største heksejakten i USAs historie.

Donald Trump har sendt ut en kommentar til meldingene fra amerikanske medier hvor han avviser etterforskningen av seg - og omtaler den som «utelukkende politisk» fordi etterforskningsleder Vance er demokrat.


Trump mener også at saken «er en fortsettelse på den største heksejakten i USAs historie». – Det har aldri tatt slutt. Ingen annen president i historien har måttet holde ut med det jeg har måttet tåle, sier Trump. Det har han nok rett i.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det må gjøres noe med Aftenposten


Publisert 19. mai 2021


I et brev til Pressens Faglige Utvalg og Norsk Presseforbund dokumenterer Norsk Folkeparti avisen Aftenpostens manglende etikk med hensyn på nasjonens nasjonale interesser og krav når det gjelder nasjonal sikkerhet, innvandring og islamisering. Avisen bedriver omfattende og systematisk sensur av meninger og fakta som ikke passer inn i avisens venstreekstreme aktivitet.

Noe av problemet kan ligge i det faktum at ledelsen i avisen og dens eier er gjennomfeminisert og promoterer skadelig kjønnskamp og engasjement for kvinner – spesielt innvandrerkvinner - både i staben og i journalistikken.

Vi ber om at de som har makt og myndighet til å gjøre noe, setter en stopper for avisens samfunnsskadelige virksomhet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En politikers drøm


Publisert 13. mai 2021


I Norge har vi et styrt demokrati, ikke et folkedemokrati. Hvordan har dette blitt til? Jo – ved at politikerne har gjort «politikk til butikk». Enkelt, ved å omgjøre folkemakt til partimakt. Og slik makt til de mest maktsyke, de med spissede og hensynsløse albuer. For gjennom generøs partistøtte, selvbestemt stats-subsidiering, noe folket knapt forstår seg på, er hvert parti blitt som en lønnsom bedrift med en sjef som ikke lenger behøver å tenke på folket, men hvordan best å fremme seg selv.


La oss ta et eksempel: Erna Solberg arbeider allerede for FN hvor Hun leder FNs arbeid mot fattigdom, klimaendringer og ulikhet, parallelt med statsminister-jobben. Hun utnytter «gratis» de stats-betalte folkene i systemet rundt seg (100 stk), slik at hun kan fremme seg selv ved bruke tiden på annet enn «bare» å ta vare på Norge og folkets interesser. Dette har hun sikkert hatt til felles med forgjengerne Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, som begge oppnådde høyt betalte skattefrie utenlandsjobber, de fleste politikeres drøm. Og gjennom UD blir slikt «tilrettelagt» – for hvor mange vet ikke jeg – men inkludert ambassadørene, samt de EU- og FN-tilknyttede tipper jeg minst 300 ønske-beskjeftigede. Jfr. Hjemmesitterpartiet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinners indirekte kostnader


Publisert 2. mai 2021


Mens menn blir hatet og foraktet av det offentlige har venstresiden sydd puter under armene på "ofrene" (les: kvinner), simpelthen fordi de er født som kvinner. De er altså født med en "skavank", og sånn er det bare (og stakkars den som våger å si noe annet offentlig!). Mens kvinner i dag - i reelle tall - er vinnerne, blir de fortsatt fremstilt som taperne. Og på den måten kan de altså melke systemet for alt det er verdt.


I tillegg kommer alle indirekte kostnader som kvinner påfører oss alle. Hvem er det som promoterer "sinnsyk kunst"? Hvem er det som har stemt frem innvandring fra primitive kulturer, folk som med nødvendighet ikke kan bidra i et moderne samfunn, og dermed går rett inn i trygdesystemet? Hvem er det som heier frem muslimsk voldskultur? Hvem er det som har stemt frem velferdsgoder som ikke er bærekraftig, og påfører samfunnet kostnader så enorme, at regningen må sendes til fremtidige generasjoner?


På en måte var det bedre før, da kvinnen var økonomisk avhengig av mannen. Da var hennes driftskostnader synlige – det er de ikke i dag.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner i religionshistorien


Publisert 30. april 2021


Jeg har gått igjennom kvinnens stilling i de fem største religionene – Hinduismen, Buddhismen, islam, jødedommen og kristendommen. Fra tidenes morgen har alle disse satt mannen over kvinnen - mest verdslig, men også i mange tilfeller religiøst. Tradisjonelt sett ble kvinnen i mange samfunn betraktet som mannens eiendom. Kvinnens fornemmeste oppgave var å være en god hustru og mor.

Hvis kvinner og menn er psykisk og evnemessig like – hvorfor var da kvinnen underordnet mannen i alle disse religionene? Hvorfor var det ikke et eneste samfunn hvor kvinner var den dominerende parten.

Kan det ha noe med kampen for å overleve og bringe slekten videre å gjøre. Kanskje svaret er at en kvinne er en kvinne, og en mann er en mann – og de begge utfyller hverandre på godt og vondt.


I Norge i dag har feminismen overtatt i politikken og staten, blir alt bedre da – eller?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dominanskriminalitet


Publisert 24. februar 2021


Norge sliter med samme problemer som Sverige, men foreløpig i mindre skala. Det er mistilpassede unge med bakgrunn fra land i Afrika og det islamske Asia – som begge inkluderer Midtøsten – (R3-land) som begår mye og personfarlig kriminalitet. Og de blir yngre og yngre. De angriper i flokk, opptrer svært truende og/eller raner et enslig offer. Mange våger ikke å anmelde av frykt for represalier. Fordi de er så unge, står myndighetene nærmest maktesløse. Slik kan vi ikke ha det.

Dette kalles dominanskriminalitet, og som i all hovedsak uføres av gutter og unge menn med Midtøsten-bakgrunn som på denne måten utøver makt. Ofrene er som regel etnisk norske. Med tanke på konsekvensene ville det nok være bedre for alle parter om våre myndigheter snart manner seg opp til å sette skrekk i de kriminelle ungdommene, og antagelig deres foreldre, fremfor å la dem sette skrekk i alle andre.


Et sted går det faktisk en grense, og hvorfor vente til den overskrides?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunnlovens § 1


Publisert 19. april 2021


Grunnlovens § 1 sier m.a. følgende: «Kongeriket Norge er et fritt, sjølvstendig, udelelig og uavhendelig rike». Siden Grunnloven gjelder også for Stortinget og politikerne der, så er spørsmålet om politikerne har brutt denne paragrafen i loven. Svaret er ja.

Norge har inngått et utall avtaler hvor andre lover enn Grunnloven gjelder – det vil si at andre lands lover og internasjonale organisasjoner bestemmer hva som er gjeldende for Norge. Kort kan en nevne EØS-avtalen, Flyktningkonvensjonen, Parisavtalen, Acer-avtalen og nå EUs jernbanebyrå etc. etc. I tillegg til EØS-avtalen har Norge over 70 andre avtaler med EU. Disse avtalene som står over norsk lovgivning, medfører at Norge verken er et fritt, sjølvstendig eller uavhendelig rike. Siden politikerne er også ansvarlig for det kongen sier og gjør, spørs det om ikke kongens uttalelser om at nordmenn kommer fra f.eks. islamske Pakistan medfører brudd på loven.


Disse enkel fakta burde medføre igangsettelsen av en riksrettssak mot politikere, dommere og statsråder de siste 20 årene.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Europa trenger islam?


Publisert 17. april 2021


Ifølge den egyptisk-tyske statsviteren Hamed Abdel-Samad har nå 75 % av skoleelevene i Frankfurt innvandrerbakgrunn. Muslimene utgjør en stor del av disse. Er det virkelig ingen ansvarlige i landet som forstår hva det betyr? Hvordan ser tyske storbyer ut om femten år, når disse barna blir voksne?

I det kommende kaoset vil nok mange kunne overtales til å tro at islam er løsningen, at brutale straffesystem, og at vi må oppgi vår frihet og la oss lede av islamske skriftlærde er fremtiden. Andre vil rope på en sterk mann. Fortjener vi ikke bedre kanskje?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vil ikke ta vaksine


Publisert 11. april 2021


Innvandrere vil ikke ta vaksine – frykter å bli sterile og homofile. Dette kom frem under et dialogmøte i Frivilligsentralens lokaler i Halden.

Møtet ble arrangert av Frivilligsentralen og de såkalte smittevern-ambassadørene i Halden, Dette var det første møtet siden i fjor sommer, og det er nye penger fra IMDi som fikk fart i «frivilligheten».

Til stede på møtet var Rashid Bile (Østfold Innvandrerråd), Fitwi Ghebremskel (Eritreisk forening), Maaz Butt og Abdul Jabbar (Islamsk forening og Moskeen i Halden), Fereshteh Golparvar (Kurdisk Womens Rights), Ardian Haliti (Albansk trossamfunn og Moské i Halden), Naser Turkaj (Albanske organisasjonen Albano), Palwasha Kakar (Internasjonal kvinnegruppe), kommuneoverlege Kjersti Gjøsund, Per Weydahl (smittevernambassadørene) og Celine Gøperød (leder i ungdomsrådet i Halden).


Under møter kom det blant annet frem at ikke alle disse leser aviser, ser norske nyheter eller leser informasjon fra helsedirektoratet. De prioriterer TV-kanaler fra «egne hjemland», hvor «ikke alle land gir riktig informasjon».


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bare skriker og klager


Publisert 10. april 2021


Det går omtrent ikke en dag, uten at stats- og kvinnekanalen NRK klandrer hele den "fæle mannsbastionen", for at ikke det er overvekt av kvinner innen det meste – selv om de har overtatt både politikken og statsinstitusjonene. Senest i dag, som tilfelle nummer, kanskje fem hundre, var misnøyen; "at var alt for få kvinnelige forskningsrapporter som ble publisert". Sist var det vel misnøyen med for få kvinnelige popsangere i fjernsynsvignetter som var tema.

Tross det synges og hyles det fra jenter/kvinner i radio/tv morgen til kveld. Er noe med denne vulgærfeminismen: som et forvokst barn som aldri blir fornøyd. Bare skriker og klager. De burde for alvor moderere seg kraftig, for å unngå å bli oppfattet som fullstendig useriøse.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den kristne og humanistiske arven


Publisert 7. april 2021


Sentrum ble godkjent som politisk parti 5. januar 2021. Partistifter Geir Lippestad sjokkerte det politiske Norge i fjor, med nyheten om at han ville starte et nytt parti, og da sto følgende på partiets hjemmeside: «Sentrum skal hente inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning.» Men nå har Sentrum strøket kristenkorset fra partiprogrammet og all tilknytning til kristendom og kristne verdier er borte. På Oslo-listen er det dessuten flere navn fra innvandrermiljøene. Norskpakistaneren Ibrar Malik var en drivkraft i å sanke underskrifter i muslimske miljøer i Oslo. Han står på tredjeplass. Sentrum har dessuten kampen for en raus innvandrings – og asylpolitikk som kjernesaker. Det betyr at Islam får stor innflytelse. Dette til tross for at Grunnlovens § 2 sier at «Verdigrunnlaget skal fremdeles være den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal trygge demokratiet, rettsstaten og menneskerettene».


Dette grenser vel til landssvik.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ensidig - og forutinntatt


Publisert 4. april 2021


«Trump blir trolig frikjent i riksrett. Han burde vært dømt» skriver Christina Pletten og legger til "Hvor går grensen for hva en politiker kan si?"


Jeg vil spørre "går det en grense for hvor gjennomført ensidig og forutinntatt en kommentator i Aftenposten kan være?" Hun har i mange måneder utelukkende skrevet sine hatefulle kommentarer mot Trump og forherligelse av Biden. ("Lystløgner" brukes av andre i kommentarfeltet ser jeg.)


Hadde jeg ikke visst bedre hadde jeg trodd at hun var Demokratenes PR-sjef i Norge og lønnet av dem og ikke journalist i Aftenposten. Men i lys av eierstrukturen i Schibsted kan en jo spekulere litt om hvem som egentlig lønner henne. Kanskje er det blitt for mange feminister i media også?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gjør Norge til et bedre land


Publisert 30. mars 2021


NRK mistet i fjor hele seks prosent av seermassen sin, og har nå under 40 prosent av tv-markedet i Norge. Kan jo da være at de har blitt litt bekymret for sin egen fremtid. Det er ikke greit at NRK for det meste ikke vil fortelle hva over 300.000 muslimer betyr for Norge. Mange orker ikke å se propagandaen deres.

Likevel er det mulig at de to håndhilsesakene - også den med statsministeren og hennes to medløpere - tar såpass mye oppmerksomhet fra de virkelig store sakene med den massive kvinneundertrykkelsen, homohatet etc. at NRK godt kan tillate seg å skrive noe om håndhilsning. Uansett; legg ned NRK og gjør Norge til et bedre land å leve i.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taper i kraft av å være menn


Publisert 28. mars 2021


Ser man på forekomst av psykiske lidelser blant norsk ungdom, øker forekomsten suksessivt i takt med at menn forsvinner fra både skole og utdanningsinstitusjoner. På samme måte som barn har behov for omsorg, lek og oppdragelse av begge foreldre fordi de i kraft av henholdsvis feminine og maskuline forskjeller tilfører ulike kvaliteter, har brukere av pedagogiske, psykologiske og helsefaglige tjenester tilsvarende behov for de ulike kvalitetene menn og kvinner besitter i kraft av kjønn. Eksemplene på at barn, og i særdeleshet gutter, taper stort på at mennene har forsvunnet fra utdanningssektoren, er mange. Men kjønnssegregeringen på andre felt gir tilsvarende utslag. I kvinnetunge systemer taper menn rett og slett i kraft av å være menn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Penger fra Arabia


Publisert 24. mars 2021


I april i fjor vedtok Stortinget en ny trossamfunnslov. Der heter det at norske trossamfunn som tar imot finansiering fra «land uten trosfrihet», som Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, Iran og Kuwait – kan miste statsstøtten.

Derfor har media hentet ut tall hos Valutaregisteret til Skatteetaten over penger som sendes til Norge fra disse landene. Det er første gang slike tall er blitt offentliggjort. Her er noen eksempler: Det er overført drøyt 331 millioner kroner fra Saudi-Arabia til bankkontoer tilhørende norske privatpersoner de siste fem åra. Fra Qatar er det overført over 289 millioner til norske bankkontoer, pluss fem millioner med pengeoverføringstjenester. Fra De forente arabiske emirater er tallet hele 1,3 milliarder over bank til privatpersoner, pluss 20 millioner med Western Union og liknende. Det største enkeltbeløpet overført fra Saudi-Arabia til en norsk privatperson, er på nesten 30 millioner kroner.


Hvem konkret av privatpersoner og organisasjoner/foreninger/moskeer er det som har mottatt de svimlende beløpene? Konkret innsyn i dette bør ha stor offentlig interesse. Men hva gjør regjeringen og statsminister Solberg med dette?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trump og MAGA-bevegelsen


Publisert 16. mars 2021


USAs president Donald Trump snakket i februar 2021 igjen til sine tilhengere under et Make America Great Again-møte (MAGA-møte)

Trump har fortsatt entusiasme og drive til å løfte MAGA-bevegelsen ytterligere. Skal Republikanerne ha noen som helst mulighet i 2024 må det være med enten med Trump i front, eller en av hans nærmeste støttespillere. I et redelig valg, og mot en så svak motstander som Harris, kan det gå veien. Men muligheten for et redelig valg virker ikke akkurat overveldende.

Trump har uansett revitalisert det amerikanske demokratiet så kraftig at det fortsatt finnes håp for dette landet som mer og mer ligner på en bananrepublikk. Det går mot høyst interessante tider hos de tidligere så frihetselskende amerikanerne. Kanskje norske politikere har noe å lære her?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktninger – og kvinner


Publisert 12. mars 2021


På nyhetene kan en følge med på at Norge i disse dager henter inn 35 såkalte flyktninger fra leirer i Hellas. Disse blir mottatt på det nasjonale mottakssenteret i Østfold med pomp og prakt. Men det som slår en er at hele velkomstkomiteen på over 30 personer bestod av kvinner – og det var også en entusiastisk kvinne som uttalte seg til NRK. Tilfeldig?


Nei – det viser seg at nesten alle «Welcome to Norway»-organisasjoner ledes av kvinner. Også i kommuner rundt omkring er det kvinner (60 %) som står for arbeidet med å tilrettelegge for flyktninger. Staten bidrar også – 75 % av alle lederne i staten er kvinner. Er det slik at innvandrervennlig feminisme har overtatt for demokratiet i landet?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernekraftverk i Norge


Publisert 3. mars 2021


Geolog Jonny Hesthammer og kjernefysiker Sunniva Rose viser til at Bill Gates i sin nye bok «How to avoid a climate disaster» er Bill Gates krystallklar på at vi ikke når nullutslippsmålet i tide uten kjernekraft. Det er i tråd med Klimapanelets 1,5-gradersrapport, som viser at mengden kjernekraft må flerdobles fra dagens nivå for å komme i mål.

–Kjernekraft har lavest utslipp av klimagasser, samtidig som kraftleveransene er mest stabile av alle energikilder. Dette står i rak motsetning til sol- og vindkraft, som er ustabile fordi solen ikke alltid skinner og vinden ikke alltid blåser, skriver de to.

De viser til at sol- og vindkraft produserer betraktelig mindre strøm enn kjernekraft. Samtidig beslaglegger kjernekraft langt mindre natur enn andre grønne alternativ.

– Både Klimapanelet og IEA mener at mengden kjernekraft må økes vesentlig. Det står i rak motsetning til mange som mener de vet bedre. Vi velger, som Bill Gates, å lytte til ekspertene – fordi vi ønsker å stoppe klimaendringene på en bærekraftig måte, slår de fast.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kirken hyllet Allah


Publisert 1. mars 2021


Olavsfestivalen inviterte i 2016 innvandrere i Trondheim til konsert med muslimske artister i Erkebispegården. De fikk blant annet høre religiøs, islamsk musikk med Noureddine Khourchid and the whirling dervishes of Damascus in Syria - som hyllet Allah med den kristne nasjonal-helligdommen, Nidarosdomen, som bakgrunnskulisse. Har kirken misforstått noe?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muslimske tros- og livssamfunn


Publisert 21. februar 2021


I Oppegård Avis kan man i februar lese at av de 50 største tros- og livssamfunn i tidligere Oppegård kommune, er over 30 % muslimske med over 460 medlemmer. Disse får et tilskudd på kr. 1072 pr. medlem, til sammen over 495 000 kroner pr. år.

I hele landet finnes det over 200 000 muslimer, hvorav 148 000 er medlemmer i et muslimsk trossamfunn. Dette koster norske skattebetalere nesten 160 millioner kroner. 

Islamsk Råd Norge (IRN) har over 33 muslimske organisasjoner som medlemmer - og kontroll over 220 moskeer.

Dette til tross for at grunnlovens § 2 lyder: «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane». Burde ikke dette kvalifisere regjeringene for riksrett – jfr. Riksrett.no.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Strømpris


Publisert 13. februar 2021


Mange lurer på hvorfor vi har så høy strømpris her i landet, Andre lurer på hvorfor feil på et kjernekraftverk i Kina fører til at strømprisen skyter i været i Norge. Årsaken ligger i det faktum at NVE (Norges vassdrags- og energiverk) driver ikke-økonomisk energipolitikk i utlandet samt at politikerne bifaller det hele - for klimaets skyld. Kabler til utlandet og vindmøller til lands og til havs er yndlingstemaene, samt skattelegging av kraftselskapene og utbytte fra dette til andre formål enn kraftforsyning.

Norske vannkraftverk produserer ca. 150 TWh pr. år, forbruket i landet er på ca. 135 TWh pr. år – dvs. vi produsere over 11 % mer vannkraft enn vi forbruker. (I 2019 eksporterte vi 81,9 TWh og importerte bare 11,8 TWh)

Når vi vet at gjennomsnittlig pris for produksjon av en kWh er ca. 8 øre – hvorfor må vi da betale 70 – 80 øre – ja helt opp i kr. 2.56 pr. kWh? Hva er problemet?

Spørsmålet er om ikke NVE er elefanten i rommet her. Ikke bare har de mange hundrevis ansatte, men feminismen har også gjort sitt inntog. 40 % av de ansatte i Energiavdelingen er kvinner. Både direktør og seksjonssjef er kvinner. Slik kan vi ikke ha det – hverken i politikken eller offentlig sektor. Vis din misnøye ved å ikke stemme ved neste valg – jfr. Hjemmesitterpartiet.no


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten – og kvinner


Publisert 29. januar 2021

Av Odd Bjørn


«Kamala Harris er USAs fremtid» skriver Christina Pletten i Aftenposten. Hun kan også fortelle at det europeiske USA er på vikende front og at innvandrere fra Kina og India kommer til å dominere.

De svarte i USA utgjør ca. 13 % og inderne er ikke kommet enda. Likevel syns Pletten og Aftenposten at det er greit at de hvite og kristne skal vike plassen for mørkhudede, samt fremmedkulturelle innvandrere - og overlate styringen av landet til dem.

Feministen Pletten har i hele Trumps periode rakket ned på presidenten og det han står for religiøst. Det virker som hun er gått helt i vranglås når det gjelder hvite, kristne menn i USA. Aftenposten følger opp - i samme avis - med utallige innlegg fra innvandrere – og da i hovedsak innvandrerkvinner. I tillegg trykkes en artikkel om angrende hvite kristne i USA - fordi de støttet Trump.

Det virker som om hatet har tatt helt overhånd i avisen - som på eier og ledersiden er fullstendig dominert av feministiske kvinner. Men slik kan vi ikke ha det. Aftenposten opptrer i - ord og gjerning - som en landssviker, jfr. straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser».


Kanskje det er på tide med et oppgjør med feminismen – eventuelt også et nytt landssvikoppgjør?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tornerose-søvn


Publisert 26. januar 2021


Muslimene lærer våre politikere, journalister - og resten av våre landsmenn - at islam er toleransen, likestillingens og sannhetens religion. Men alle som ikke har fått kortslutning og blitt blinde, lar seg selvfølgelig ikke forlede av sånt prat – for det vi er vitne til blant muslimene i hele den muslimske verden, er det stikk motsatte.


Det er meget interessant at vi nå får bekreftet av objektive journalister og pedagoger at det muslimene fremfører er blank løgn. Det dypt tragiske er at altfor mange naive nordmenn inkl. politikerne og journalistene, har dratt ned rullgardinen og tror på løgnen. Det er livredde for at "gode" muslimer trekker frem "Islamofobi- og muslimhatkortet" hvis de skulle finne på å kritisere islam. Dermed er dette en tapt sak. I humanismens og demokratiets høyborg vet muslimene at de kan tillate seg det meste, også å lære opp sine barn på "søndagsskolen" i moskeene å forakte vestlige verdier osv., osv.


Hvor lenge vil politikernes behagelige Tornerose-søvn vare?Høy smitte blant innvandrere


Publisert 16. januar 2021


Smitteandelen med Covid-19 har lenge vært svært høy i noen innvandrermiljøer. Tall fra FHI viser at 17.228 utenlandsfødte er smittet i løpet av pandemien. Det utgjør 35 prosent av de smittede. OBS! Da smitten økte i høst, var andelen opp mot 40 prosent i flere uker.

Allerede i april var koronasmitten i Oslo høy blant personer med somalisk bakgrunn. Da ressurspersoner i miljøet tok ansvar for å informere miljøet, hjalp det noe. Men nå er andelen som tester positivt meget høy igjen.

Blant somaliskfødte var andelen som testet positivt 21 prosent i uke 52/53 og 15 prosent blant innvandrere født i Pakistan. Blant somaliere var det 1080 smittetilfeller pr. 100.000 i de siste to ukene av 2020. Det er ti ganger høyere enn blant norskfødte, med 107 tilfeller pr. 100.000.

Blant personer født i Pakistan, Eritrea, Etiopia og Syria er andelen nye smittetilfeller tre til fem ganger høyere enn for norskfødte.

Til sammenligning var andelen positive prøver tre prosent for personer født i Norge og Sverige.

Årsaken skal være at innvandrerne ikke tenker på integrering – men lever lykkelig i sine parallellsamfunn med sin medbrakte kultur, Informasjon på norsk blir ikke forstått – eller neglisjeres.  Selektivt hat


Publisert 10. januar 2021


Fra rasismedebatten husker vi alle påstandene om hat og fobi mot innvandrere, muslimer, kvinner etc. Ordet hat blir flittig brukt i slike sammenhenger. 

I disse dager ser og hører vi at mange ønsker president Trump avsatt og han er allerede kastet ut av Twitter og Facebook. Ansatte både i aviser og TV-media – både her i landet og i utlandet - utrykker et hat mot presidenten på et nivå man aldri har sett før, som f.eks. Pletten i Aftenposten og Gressvik i TV 2. For nå er det ikke lenger nødvendig verken med ytringsfrihet eller vennlighet og forståelse for andres synspunkter. Legg merke til navnene og konfronter Trumpfhaterne med deres selektive hat når de dukker opp igjen i media.Flyktning - ikke lenger flyktning


Publisert 5. januar 2021


Antall flyktninger i verden har nå oversteget 70 millioner. Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Det er klart at antallet flyktninger stiger når flyktninger ikke lenger er flyktninger. Dette er klassisk kulturmarxisme. De tar et begrep som alle forstår innholdet på og endrer det. En flyktning er i dag en person som heller vil bo et annet sted. I gamle dager kalte man dette en emigrant. En lykkejeger. En som dro ut for å søke lykken et annet sted. Nå kalles han "flyktning" av våre myndigheter slik at vi får dårlig samvittighet og han kan importeres slik at vår stat kollapser på globalistenes ordre.

For betegnelsen flyktning gir god uttelling når det gjelder tilskudd fra det offentlige. Derfor finnes det menneskesmuglere som har flykningfabrikker. Dette er langt mer innbringende enn smugling av narkotika og belønnes rikelig av vestlige lands myndigheter og FN.Folkeopprør


Publisert 1. januar 2021


Bompengekrisen er et folkeopprør og flere opprør vil komme hvis pengesluket i det offentlige byråkratiet ikke stanses - og fagmiljøene fortsetter å bli ignorert. – Bompengeopprøret er bare forsmaken på hva vi har i vente av folkelig opprør dersom det ikke gjøres mer for å tette lekkasjene og stanse veksten i statlig byråkrati, skriver Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo i Dagens Næringsliv. Derfor er det et skrikende behov for en større utredning, ledet av erfarne og uavhengige forskere fra flere disipliner, etter modell av den Maktutredningen som fant sted ved årtusenskiftet, med det til oppgave å levere en forskningsbasert tilstandsrapport for det offentlige Norge. 


Det er mange unyttige mennesker i offentlig sektor – takket være oljefondet og slette politikere. Dette medfører at de kvinnelige feministene har overtatt alt fra stortingspresidenten og statsministeren til justisministeren og politiadvokatene. Disse kvinnenes lederskap medfører økt innvandring og islamisering av landet. Vi trenger derfor et folkeopprør – blir du med?


Godt nyttår!Offentlig sektor - fører sin egen politikk


Publisert 22. desember 2020


I en artikkel på Utdanningsetatens nettsider, skriver Oslo kommune om skolestart. Artikkelen er illustrert av et bilde av en gruppe barn, hvor en av jentene på bildet går med hijab.

Men dette er ikke noen overraskelse for mange. "Staten i staten", dvs. det offentlige byråkratiet, er fullt av folk som synes dette er nødvendig, berikende og fantastisk. Det finnes mange andre eksempler på akkurat det samme. Det virker som om store deler av offentlig sektor fører sin egen innvandringspolitikk - helt uavhengig av hvem som er valgt inn på Stortinget eller sitter i regjering. Det forklarer også hvorfor det er så vanskelig å få endret på ting. Trump kalte det "the swamp", og det er et svært godt begrep.


Mange mener det er feminismens gjennomslag med mer eller mindre innkvoterte kvinner i overordnede, offentlige stillinger som er hovedproblemet i innvandringspolitikken.Mannlige innvandrere


Publisert 17. desember 2020


Menn er kvinner tallmessig overlegne med til sammen 70 millioner i Kina og India.

Men Kina og India befinner seg åpenbart langt nok borte til at man gidder å sette søkelys på temaet - og man er lite interessert i å belyse det faktum at den innvandringsliberale, herskende klasse er i ferd med å importere samme problematikk i hele Vest-Europa. Men det er faktisk hva europeiske – og norske – politikere gjør. Riktignok i tallmessig mindre skala fordi europeiske befolkninger er mindre, men likevel i stor nok skala til at vi risikerer å bli sittende med alvorlige problemer hvis trenden fortsetter. Og de som vil få merke det først er den kvinnelige delen av befolkningen.


Og det hele skyldes at masseinnvandringen til Europa er sterkt mannsdominert. Mannsdominansen er i tillegg størst fra Afrika og det islamske Asia (som begge omfatter Midtøsten); såkalte R3-land som fra før av ikke utmerker seg med bevegelsesfrihet, rettigheter og likestilling for kvinner.


I en rapport fra Statistisk sentralbyrå i 2018 (SSB) fremgår det at tallet på «mannlige innvandrere var litt høyere enn antallet kvinnelige» (380 000 mot 345 000). Dette gir en kjønnsproporsjon på 91 kvinner per 100 menn. Så «litt» er nok noe av en underdrivelse, for 35 000 flere menn enn kvinner er ikke «litt» i en befolkning som totalt teller 5,3 millioner og særlig ikke når trenden ikke viser noen tegn til å være avtagende. Faktisk tilsvarer mannsoverskuddet nesten et helt Tromsø (39 000 innbyggere).Den norske samfunnsmodellen


Publisert 14. desember 2020


Den norske samfunnsmodellen bygger i stor grad på befolkningens opplevelse av samhørighet og å være i samme båt, noe som bidrar til høy arbeidsmoral, samhold og skattevilje. En stor grad av globalisering kan true denne samfunnsmodellen. Ved høy innvandring av mennesker fra andre kulturer, risikerer man at samfunnslimet svekkes og at fellesskapsfølelsen og opplevelsen av samhørighet forvitrer. Skulle dette skje, vil det neppe være mulig å beholde velferdsstaten i sin nåværende form. Grunnlaget for en velferdsstat er nettopp at det foreligger en opplevelse av samhørighet og fellesskap. Dette er nærmere beskrevet i boken «Nasjonalstaten – velferdsstatens grunnlag» av Sigurd Skirbekk. I mange land i verden ville det ikke være mulig å ha en velferdsstat etter nordisk modell, helt enkelt fordi en slik fellesskapsfølelse ikke finnes der. Slik bør det ikke bli i vårt land.Kulturer på kollisjonskurs


Publisert 12. desember 2020


Når 30 – 50 % av landets befolkning er skeptiske/kritiske til muslimer - som utgjør 20 – 30 % av befolkningen - er det da landets opprinnelige innbyggere som bør endre sine verdier, eller de frivillig innflyttede?


Det siste århundret har det vært mange negative holdninger til kristendommen. Dette har medført debatt og kritikk, og omsider kristendommens fall. Ingen har kalt kritikerne "kristofobe". Både kristendom og islam er overtro - milliarder av mennesker har brukt betydelige deler av sitt liv på troen, uten å komme opp med et fnugg av bevis. Det merkverdige er at hvis jeg tror på et spøkelse i veggen og lar dette styre mitt liv, da er jeg sinnssyk. Men hvis jeg tror på en fiktiv allah eller gud, og lar en 1400 år gammel skrift styre livet mitt, da kan jeg påberope meg beskyttelse mot kritikk og statsstøtte!


Dette handler ikke bare om religion, men også om kulturer på kollisjonskurs i grunnleggende verdispørsmål. Islam vil helst ikke endre seg. Det i seg selv er skremmende, fordi deres gud har rett i deres øyne. Å påberope islamofobi vitner om islams fanatisme. Å påberope noe som forbindes med psykiatrisk diagnose ("islamofobi") hos ens kritikere - forteller meget om en selv.En form for selvavviklende tid


Publisert 10. desember 2020


Vi lever i en form for selvavviklende tid. For politisk ledelse har bestemt seg: Islam skal møtes med åpne armer nær sagt uansett hvilken drakt islam ikler seg. Og da er det formålstjenlig for Regjeringen å lene seg på grunnlovens § 16, hvilket gjøres i en ny trosproposisjon: «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje»

Nettopp derfor er ikke islam til diskusjon for Regjeringen, ikke et ord om denne ideologiens politiske, juridiske og «teologiske» kjerne. Vi serveres tørre tall om islam, som at i 2008 var det 83.684 medlemmer av islamske trossamfunn, tilsvarende 1,7 prosent av den totale medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn, mens i 2018 hadde massen doblet seg til 166.861 medlemmer. Og vi serveres dertil egenreklame fra eksempelvis Brorskapets bastion i Norge, Det islamske forbundet, moskeen som har huset flest kjente jihadister og terrorister:

Gitt all støyen og alle gnisningene islam allerede nå bringer med seg, våger man knapt å tenke på hvordan situasjonen er om 10 nye år - og en mulig ny dobling til over 300.000 medlemmer.Politikere står maktesløse


Publisert 4. desember 2020


Islams aktivister antar mange former - for ikke å si uniformer. Den makten de har tilrevet/tilrøvet seg i vårt skjøre, sekulære samfunn, gjør at de fritt og freidig kan promotere islam i det offentlige rom med sine muslimske symboler. Eksempelvis er det vel kun islam-apologeter som tror at det er kjærligheten til allah, som får muslimske kvinner - ja til og med småjenter, til å gå rundt med sine hijaber straks de beveger seg utenfor hjemmet. Selvfølgelig er det for å vise at islam nå har fått makt også utenfor den muslimske verden. Og den destruktive prosessen fortsetter mens våre politikere står maktesløse. Godt hjulpet av av NRK, TV2, Aftenposten, Dagbladet, VG etc., samt diverse byråd. Tiden da Norge var forskånet for den islamske giften, er dessverre forbi. Vårt tidligere så gode land, svekkes nå i takt med lanseringen av Mekka-profetens "verdier".Hvordan gjøre opp for seg


Publisert 27. november 2020


Det er abnorme kostnader ved de fremmedkulturelle på så godt som hvert eneste tenkelige område. Selv å snakke med dem - via tolk - skal koste samfunnet millioner på millioner. Utgiftene politi-Norge har hatt relatert til pågripelser, avhør og etterforskning med personer som ikke kan og/eller vil kommunisere på norsk, er på ca. 80 millioner i 2018.


Prisen for å støtte opp om den kyniske menneskesmuglingen er skyhøy. Men det er aldri de ansvarlige som må ta regningen for hva de har stelt i stand, det er bestandig folket ansvaret skyves over på. Det er antidemokratisk at de som er satt til å representere landets folk, bevisst driver og underminerer sin egen befolkning.


Bare de siste 20 år er folket blitt snytt for tusenvis av milliarder som følge av politikernes dårskap. Det er på høy tid at det stilles spørsmål om hvordan denne gjengen skal gjøre opp for seg.Hvem/hva er du?


Publisert 20. november 2020


I dette landet har det dessverre blitt slik at hvis du ikke er for å åpne grensene for alle som vil komme hit og tære på våre fellesgoder uten å yte noe tilbake, da er du rasist. Hvis du tillater deg å kritisere islam for å være en totalitær politisk religion, da er du islamofob, skal målbindes og er muslimkrenker. Hvis du tillater deg å stille spørsmålstegn ved alle oppleste og vedtatte «sannheter» omkring miljø og klima, for ikke å snakke om å kritisere Greta Thunberg som «klimaekspert», da er du klimafornekter. Hvis du ikke er helt med på all drittkastingen og utdritingen av Trump og antyder at han faktisk har gjort noe bra også, da er du komplett idiot. Hvis du tillater deg å mene at hijab, burka og niqab er kvinneundertrykkende plagg og symboliserer manglende vilje til integrering, da er du også rasist. Hvis du refererer til andre medier enn mainstreamene, hvor alt ovenfor er dagligdags, da er du høyreekstremist. Slik kan vi fortsette. Er fri debatt i ferd med å bli ofret på den politiske korrekthetens alter?Vår kristne kulturarv


Publisert 19. november 2020


Internasjonalt samarbeid er svært viktig. Men vi kan ikke være så «tolerante» eller «verdinøytrale» at vi lukker øynene for vår egen kulturarv. Vår kristne kulturarv er en av de aller viktigste årsakene til at Norge er et land som folk flykter til - og ikke fra. Det er først og fremst denne kulturarven som har gjort Europa til Europa. I møte med andre kulturer og religioner er det viktig å huske på dette. Et samfunn som ikke står for noe, vil falle. Jeg vil bevare og styrke Norges kristne kulturarv. En slik kulturarv er en suksessfaktor.FNs migrasjonsplan


Publisert 14. november 2020


FNs migrasjonsplan representerer en overnasjonalitet som i praksis bidrar til flere multikulturelle samfunn og globalt orienterte samfunnsløsninger på ellers regionale og lokale problemstillinger. Dette vil medføre at nasjonalstaten gradvis blir undergravd. Jeg kan overhodet ikke se at Norge vil være tjent med en slik samfunnsutvikling. Noen ganger kan man få inntrykk av at EU og FN har ansatte som er mer opptatt av sin egen karrieremessige utvikling knyttet til de globale institusjoner enn hva som er mest tjenlig for medlemslandene. Vi kan ikke la disse få bestemme fremtiden til landet vårt. Vi må være herre i eget hus.

Det er fullt mulig å hjelpe nødlidende mennesker uten globalisering. Jeg mener at mennesker som hovedregel bør hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressursene. For de pengene man bruker på å gi en asylsøker opphold i Norge, kunne man ha hjulpet mange, mange flere i deres eget land eller i nærmeste trygge naboland. Dette vil dessuten være mer rettferdig. Det er neppe de mest hjelpetrengende som har ressurser til å reise helt til Norge og søke asyl.Flyktningopprøret


Publisert 9. november 2020


Regjeringen bør ta flyktningopprøret i storbyene på alvor fordi byenes ønske om å ta imot flere Moria-flyktninger, er en protest mot den stramme flyktningpolitikken mener Bergens Tidende i en lederartikkel i november 2020 - og mener det er åpenbart et gap mellom regjeringens ønske om å begrense asyltilstrømmingen og lokalpolitikernes vilje til å hjelpe.

Som vanlig nevner ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring - eller at mange er økonomiske migranter. Islams vekst i Europa, samt radikal islam og terrorfare, enorme kostnader, parallellsamfunn, splittelse i våre land og at aksept av noe migrasjon skaper presedens og dermed ytterligere migrasjon- forbigås alltid i stillhet i avisen.

Hvorfor drøfter ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring? Kanskje noe av svaret ligger i ledergruppen i Bergens Tidende. Daglig leder er Mari-Marthe Aamold, sjefredaktør er Frøy Gudbrandsen og politisk redaktør er Eirin Eikefjord – alle kvinner etter navnene å dømme. At feministiske kvinner i hovedsak promoterer innvandring, er velkjent – det burde få konsekvenser ved ansettelser.Abrogasjon


Publisert 7. november 2020


Et svært viktig begrep i islam er abrogasjon, det vil si at det nyeste utsagn av flere om det samme - er sannere enn de andre. Dette trikset er nødvendig for å kunne forklare at det finnes motstridende utsagn i koranen - selv om den kommer fra deres gud. Hvis man derfor ser på de siste versene i koranen, er de 'de sanneste' og overstyrer tidligere utsagn. Disse versene er fulle av hat og angrep på jøder og kristne. Som kjent anerkjenner ikke muslimene FNs menneskerettserklæring blant annet fordi de ikke kan akseptere at ikke-muslimer har samme verdi som dem selv. Islam er den eneste av de store religionene som ikke inneholder 'den gyldne regel' (du skal gjøre mot alle andre som du vil at andre skal gjøre mot deg), men er begrenset til andre muslimer. Det er logisk siden islam ikke anerkjenner ikke-muslimer som likeverdig med muslimer. Og så skal muslimer komme og belære oss om moral og menneskeverd. Det er ganske enkelt meningsløst.Å få snakke ferdig


Publisert 28. oktober 2020


Elisabeth Tangen (17), 1. nestleder i Aker Unge Høyre, er lei av å bli overkjørt i samtaler av det motsatte kjønn. Dette gjør hun rede for i et avisinnlegg i oktober 2020 med tittelen «Fra nå av krever jeg å få snakke ferdig». Dette forklarer hun med følgende: Altfor ofte blir jeg nemlig avbrutt av en gutt. Jeg sitter igjen med inntrykket av at gutten jeg snakker med, ikke synes det jeg sier er viktig nok til å vente på tur. Jeg kan bli overkjørt under hele samtalen.

Men hvorfor skal jeg bli møtt med stygge blikk og spørsmål om jeg er sur, når jeg sier ifra om at jeg ikke var ferdig med å snakke? Hvorfor blir ikke jeg møtt med den samme støtten som gutten blir? Det er på høy tid at vi nå står opp for oss selv. Jeg krever at jeg blir møtt med den samme respekten som vi har for gutter. Jeg krever at guttene ikke lenger skal bli unnskyldt. Jeg krever å få snakke ferdig.

Frøken Tangen blir nok en snakkesalig, radikal feminist med årene vil en tro? Hvor skal dette ende?Berettiget kritikk


Publisert 24. oktober 2020


Vi skal ha respekt for alle mennesker og alle religioner. Og vi skal ha respekt for ytringsfriheten, som gjerne koster både blod og tårer. Selv har jeg en utvidet respekt for Selbekk, for han har kjent på hva vår ytringsfrihet koster. Som redaktør publiserte han noen tegninger. Dette gjorde at han og hans familie måtte leve med politibeskyttelse på ukjent adresse i lang tid. Det samme gjelder Hege Storhaug, som kjemper en kamp for muslimske kvinner. Hun vil at lemlesting av kvinnekjønnet, undertrykking av kvinner og homofile skal høre fortiden til, hvilket er helt på sin plass i vår kultur, dette kan vi ikke godta. Islamofobi er ikke et reelt ord, og må ikke bli det. Hadde vi godkjent kristenfobi som et ord i vår kultur, hadde ikke kirken vært et sted for alle, slik den er nå. Islam har en lang vei å gå, og vil ikke komme til målet uten berettiget kritikk.Sex i politiet


Publisert 16. oktober 2020


En studie har i oktober 2020 avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politiet. Både politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland har varslet en oppvask. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener politiet må jobbe med å skape en kultur der det er greit å varsle om seksuell trakassering og uønsket atferd.

Det er en grunn til av vi har fått en helt annen oppmerksomhet rundt seksuell trakassering de siste årene. Grunnen er at det som tidligere var normal oppførsel mellom kvinner og menn, nå er definert som trakassering. I tillegg har radikale, feministiske kvinner (jfr. ovenfor) tatt makten både i politikken, politiet og rettsvesenet. Det paradoksale er at disse kvinnene går inn for en ytterligere innvandring av muslimer - som ser på norske kvinner mer eller mindre som «horer». Forstå det den som kan.Feminismens grep om politiet


Publisert 9. oktober 2020


I 2020 var 51 prosent av søkerne til Politihøyskolen kvinner. Det er historisk. Rektor Nina Skarpenes forteller at det i nyere tid har vært en bevisst strategi å øke antall kvinnelige studenter. Mangelen på fysisk styrke ble lenge brukt som argument for å holde kvinner ute, men i dag har kvinnene gode forutsetninger til å utøve den fysiske makten som trengs ifølge rektoren.


Andelen som har utetjeneste, er fallende i politiet. Politiets ledelse er politisk utnevnt, og det er ofte jurister som rykker opp i toppstillingene. Politikerne gjør også "reformer" som "nærpolitireformen" som reduserer antall patruljer ute blant folk. Legg på økt rapporteringskrav og alltid kritisk fokus fra pressgrupper for å påvise rasisme i politiet, så blir det færre og færre som vil ha den harde jobben det å være politi er. Det er en hverdag som består i å gripe inn i konflikter og ta konfrontasjoner i alle verdens situasjoner. Det hadde vært moro å se tall over kjønnenes fordeling i aldersgrupper og antall i de forskjellige tjenestestillingene for å kunne mene noe om rekrutteringsstrategien politiet har. Det skulle ikke forbause meg om det ligger noen bomber der akkurat som i andre offentlige etater som skoleverket, helsevesenet m.fl. Er det ideologi som styrer, eller er det rett person i rett stilling og maximal utnyttelse av ressursene til samfunnets felles beste.


Feministene må ut av både politiet og politikken.Gjør noe!


Publisert 28. september 2020


Flertallet av det norske folk ønsker ikke islam i landet - og det samme flertallet ønsker å stenge grensene. Men hvor i all verden holder flertallet av det norske folk seg gjemt?

Tror flertallet virkelig at de kan stoppe den islamske galskapen ved å sitte og trykke på tastene på Facebook eller på Twitter? Tror de at globalistene og islamistene er redde for et feigt folk som gjemmer seg i sin stue bak tastene på PC'n?

Jeg er drittlei hyklere som sier de er imot innvandring, imot islamiseringen som pågår - men som samtidig ikke har baller nok til å gjøre noe som helst for å stoppe galskapen. Den dagen du møter opp på demonstrasjoner og er villig til å ofre din behagelige livsstil - den dagen har innvandringsmotstanderne vunnet. Når SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) står på stand med 13 person som vil ofre seg for vårt land, mens flere hundre islamister og venstreekstremister hyler og oppfører seg som dimmier, så skjønner jo alle at venstreradden tror de har vunnet. De tror faktisk at SIAN kun er en håndfull nordmenn som kjører sitt eget løp. Gjør noe du også!Trenger kunnskap om Islam


Publisert 24. september 2020


Vi hører stadig vekk om at det norske folk trenger kunnskap om islam, for å oppklare misforståelser rundt denne fredens religion Islam.

Ja, jeg er for at vi får mer kunnskap om Islam, og tror nå at mange nordmenn også har lest seg litt opp på islam siste 10 årene etter alle de muslimske terrorangrep verden rundt, også i Europa.

Eksempelvis forstår vi da hvorfor muslimer begikk terrorangrep mot magasinet Charlie Hebdo i Paris 2015. Muslimer tåler ikke bli fornærmet, slik heller ikke deres store forbilde Muhammed tålte noe form for satire, spøk eller fornærmelse av deres religion. 12 personer ble altså skutt og drept av 2 muhammedanere, grunnet deres satiremagasin. Og vi vet da også at de fant inspirasjon til dette nettopp i Koranen og deres hadith skrifter. Muhammed ville gjort det samme selv,

Ja, jeg håper folk leser og får mer kunnskap om Islam, da dette forklarer på alle måte deres hat mot vesten, ikke troende, jøder, kristne osv. og hvorfor vi er vitne til de mange koordinerte terrorangrep utført av i de fleste tilfeller større grupper av muslimer - og som da roper ut deres gud er større i gjerningsøyeblikket.Ettervirkningene av ugjerningen


Publisert 21. september 2020


Det måtte altså et angrep på en moske til før det sivile samfunnet reagerer med sinne, samt med en aggressiv og fordømmende retorikk krever handling mot "muslimhat". Den åpenbare moralske asymmetrien og selektive indignasjonen i det velorganiserte og statlig finansierte norske emokratiet, hverken smaker eller lukter godt nettopp fordi det avslører et statlig knesatt offerhierarki. Vi blir vitne til hvordan mektige aktivistgrupper grovt utnytter en forvirret og syk manns handlinger til å fremme en politisk agenda, og ikke minst ramme ytringsfriheten og kneble det frie ordet. Slik spiller disse kreftene mange rett i hendene på militante og totalitære islamske krefter i det norske samfunnet, samt forsterker motsetninger i stedet for å avdempe dem. Det er summen av dette som gjør ettervirkningene av Mannhaus sine ugjerninger så urovekkende.Passer ikke som politikere


Publisert 14. september 2020


«Jeg mener vi bør kutte støtten til HRS (Human Rights Service) fordi de fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt» sier fungerende leder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Aasberg.

Unge mennesker, uten relevant arbeidserfaring, passer simpelthen ikke som politikere. Det å være politiker skal være et verv og ikke et yrke. Han har markert seg som en forkjemper for en reduksjon av klimagasser, uten at han sikkert vet noe særlig om emnet. Han leser og hører på det som "de rette" klimaforskerne sier og lukker øynene og ørene for alle de som plukker klimahypotesene fra hverandre. Det samme gjør han innenfor emnet globalisme. Alle som er imot fri immigrasjon og som beskriver Islam og stor immigrasjon fra muslimske land på en ufordelaktig måte, blir stemplet som rasister, og skal altså ikke få lov til å uttale seg? Det er personer som Daniel Skjevik-Aasberg som skaper polariseringen i Norge siden han nekter å skaffe seg relevant kunnskap og vil nekte motstandere av hans egen oppfatning i å uttale seg.

Han er sikkert en kjekk og hyggelig person, men en som ikke evner å tildele seg annen kunnskap enn den som passer inn i hans egen verdensbilde, har ingenting i politikken å gjøre. Hvordan kan en person med en slik selektiv virkelighetsforståelse kunne treffe de rette avgjørelsene? I de to tilfellene med klima og immigrasjon vil feile avgjørelser kunne få fatale konsekvenser for både land og folk. Vi har simpelthen ikke råd til å la personer med slike mangelfulle kunnskaper, og som i dagens Storting og politiske kretser ikke får korreks, ta avgjørelser på våre vegne.De flotte kristne verdiene


Publisert 25. august 2020


Noe av spenningen i våre vestlige samfunn kommer av at den innfødte befolkningen tydelig kan se av klesdrakt og væremåte at nykommerne avviser våre verdier og normer.

Det er ikke nok å kunne norsk og ha en jobb for å være integrert i samfunnet! Men det er vanskelig å fremme en slik sak i dag fordi nordmenn selv ikke våger å vedstå seg sine egne kristne verdier!
Grunnloven derimot er klar: "Verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv" §2. Jfr. §§ 4 og 16.

Det verdisettet vi har innebygget gjennom 1000 år i Norge er helt annerledes enn Islams verdisett! Noen nordmenn tror dessverre at disse flotte kristne verdiene har kommet tilfeldig og at alle har samme verdisett. Det stemmer ikke!

Vikingene sluttet å herje og drepe i møtet med kristendommen! De Ti Bud er geniale, nestekjærligheten og tilgivelsen likedan. Det kristne menneskesynet er også helt genialt. Rettsstaten kom med kristenretten i Gulatingslova før år 900. Disse flotte kristne verdiene må vi vedkjenne oss og gi videre til nye generasjoner.Menneskerettigheter går fløyten

 

Publisert 22. august 2020

 

Det er høyst betimelig å etterlyse integrering- og assimileringsansvar hos de fremmedkulturelle sjeler. Det er de som har kommet til oss, for å leve som oss. Da må de også bli møtt med forventninger om å oppføre seg som oss. Det er liten grunn til klage på nordmenns holdninger, det er ikke nordmenn som kaster stein, knivstikker eller raner sine medmennesker.

De fremmedkulturelle har med seg en fremmed kultur. Den har både nå og tidligere vist seg helt inkompatibel med demokratiske og kristelige verdier. Da må man enten endre på de fremmedkulturelles verdier og holdninger, eller tilpasse seg de fremmedkulturelles verdier og holdninger.

Det ser i sjokkerende grad ut til at sistnevnte alternativ er det klart foretrukne fra øvrighetas side. Det alternativet er derimot ikke holdbart for å ivareta den norske kulturen som har gjort Norge til et av verdens beste land. Det ville være en dårskap uten sidestykke og heller tilpasse seg til en kultur som etter 1400 år ennå ikke har klart å etablere fungerende demokratier i sine egne land. I enda mindre grad har islamske land vist noen særlig respekt ovenfor menneskerettighetene, og det ville vært galskap og hive seg på en galei hvor både demokrati og menneskerettigheter går fløyten.

Jeg har ingen tro på at multikulti-eksperimentet skal lykkes. Når det i tillegg skal foregå nærmest etter svensk modell, er det dømt til å feile. Det eneste holdbare alternativet er da å sende flest mulig hjem for å bygge sine egne land, på sine egne premisser. Det er først når disse fremmedkulturelle sjelene lykkes med å bygge sine egne land at de også kan lykkes med å bidra til byggingen av andres land.Landet vårt blir rotveltet


Publisert den 29. juni 2020


Mange politikere er i juli 2019 i harnisk over at Erna og Siv vil tillate despotiske regimer å sponse moskeer i Norge - og mener Regjeringens holdninger er "farlige og destruktive" fordi dette vil undergrave vår kultur og våre verdier.

Men de andre to regjeringspartiene, Høyre og Venstre, gir tydeligvis også blanke blaffen i å hegne om og bevare det norske verdifellesskapet, og har ingen motforestillinger mot å underlegge Norge stadig mer de udemokratiske byråkratveldene EU og FN, i tillegg til å godta en systematisk islamisering av landet vårt.

Statsminister Solberg er mer å finne i moskeer og muslimske kulturhus enn i kirker, og tok allerede i 2003 til orde for å innføre sharia-praksiser i Norge. Har hun allerede konvertert til islam i all hemmelighet?

Høyres ordførerkandidat for Oslo er kanskje en dyktig politiker, men typisk for trenden i Høyre så er hun da altså muslim. Så får en tenke og mene hva en vil om det. Men det blir mye på en gang alt dette.

Man kan ha forståelse for de som hevder landet vårt blir rotveltet verdimessig og kulturelt. Hvordan Høyre får alt dette til å harmonere med sin egen formålsparagraf, som sier at de skal være et verdikonservativt parti som skal hegne om den kristne kulturarven, er ikke godt å forstå.

Trist utvikling. Norge trenger nye politikere og partier, og en oppdatering av vårt s.k. parlamentariske system. Der bør inngå mer direktedemokrati, gjerne inspirert både fra Sveits og Femstjernersbevegelsen.Rasismen i Pakistan


Publisert 17. juni 2020


Abid Raja er bekymret for rasismen i Norge – også innen idretten. Men Abid Raja bør heller bekymre seg om rasismen i Pakistan og i tillegg skaffe seg kunnskap om slavehandelen i de muslimske statene i Nord Afrika - hvor både afrikanere og europeere ble holdt som slaver langt opp i vår tid. Historikerne vår har beregnet at mellom 3000 til 4000 nordmenn var slaver hos muslimene i Nord Afrika. De fleste av disse var sjøfolk fra Bergen da Bergen den gang var et stort handelssenter i landet. Så kanskje Abid Raja skylder Bergen en unnskyldning selv om det ikke er politisk korrekt å trekke fram den muslimske slavehandelen.Aktør i en islamisering av landet


Publisert 25. mai 2020


I går den 24. mai 2020, sendte NRK et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK så det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.

Dette er et nytt eksempel på hvordan NRK forskjellsbehandler islam i forhold til andre religioner og trossamfunn. Man skulle tro at NRK har fått det for seg at islam har lange tradisjoner i Norge, og at religionen av den grunn skal sidestilles med kristendommen - som i vårt land har en tusenårs tradisjon. En medvirkende årsak kan være at fagforeningene i NRK har et utall muslimske medlemmer - som utnytter situasjonen.


Dette føyer seg inn i rekken av grep NRK tar for å gjøre islam mer og mer til en offentlig og synlig del av Norge. Islam skal bli en mektig aktør i samfunnsutviklingen. Dette er nok et eksempel på at NRK er en aktiv aktør i en islamisering av landet. Et sosialpolitisk eksperiment som vil få uante negative følger. Dette er selvfølgelig ikke bra, og bør stoppes!Til lykke med feiringen av Id


Publisert 2. mai 2020

Av Odd Olav Bjørn


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg i en video lagt ut på hennes Facebook-side, for å gratulere landets muslimer med feiringen.

- Selv om det er flest hyggelige meldinger, gode spørsmål og uenighetspunkt, opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Hun bekrefter at det har vært hets og sjikane som har gått langt over streken for hva hun aksepterer i sine kommentarfelt. - Jeg kommer likevel aldri til å slutte å gratulere nordmenn i forbindelse med feiringen av deres religiøse høytid, enten om de er jøder, kristne, muslimer eller tilhører en annen religion.


Oppsummert: Ifølge Statsministeren og Kongen er vi alle nordmenn.Feminismens grep om samfunnet


Publisert den 20. april 2020


Rett før påske kunne en lese følgende: Avdelingsdirektør Kristin Ottesen Kvigne i Politidirektoratet er i statsråd utnevnt som ny Kripos-sjef. Kvigne leder i dag Politidirektoratets avdeling for politifag, og har tidligere blant annet vært sjef for Politiets utlendingsenhet. Hun har også lang erfaring fra påtaleseksjonen ved Oslo politidistrikt.

Så situasjonen i dag er da som følger: Stortingspresidenten er kvinne, statsministeren er kvinne, justisministeren er kvinne, politidirektøren er kvinne, Oslos politimester er kvinne, leder av Kripos er kvinne, leder av Oslopolitiets hatgruppe er kvinne, leder for Politiskolen er kvinne etc. etc. Finnes det ikke noen skikkelige mannfolk lenger – eller har de også blitt feminisert?Hvem skal beskytte og forsvare kvinner


Publisert 14. april 2020


Feminismen er en bevegelse som har erklært krig mot menn og vi er over i matriarkatet og det vil nok bli slutten på vår sivilisasjon. Feminismen mener at vi klarer oss uten menn, kvinner kan gå i sædbanken når de vil ha barn.

Kvinnene dominerer regjering, rettsvesen, helse, politi, skole og kirke.
Mannens gudgitte oppgave å ta initiativ og beskytte sin familie er frarøvet han. 25% av menn opplever ikke familie med barn.

Hvem skal beskytte og forsvare kvinner og barn til slutt? Hva skjer når kvinner også dominerer i familien? Resultatet kan bli at far blir som et barn på linje med de andre barna i familien og mor ender opp som den som har hovedansvaret for hele familien.

Slik er patriarkatet bygd opp: dere kvinner må underordne dere ektemennene deres- som under Herren selv. Dette har fungert i hundrevis av år.NRK er en gammel tante


Publisert 9. august 2020


Når NRK Dagsrevyen kan kjøre et langt innslag om at utsendte asylsøkere får vende «hjem til Norge igjen», da er det duket for full fest på tv-skjermen. Det var to usedvanlig fornøyde programledere som ønsket velkommen til Dagsrevyen en tirsdag i juni 2019. For her kunne Ingvild Bryn og Tom Nilssen forkynne det glade budskap ut til de tusen hjem: Abbasi-søsknene var gjenforent med sin (tidligere bevisstløse) mor på sykehuset A-hus utenfor Oslo.

«Barna landet på Gardermoen litt før klokken 17 i dag», opplyste en gledesstrålende Ingvild Bryn. Det faktum at to av disse «barna» er henholdsvis 20 og 22 år, snakkes det ikke noe videre om. Den tredje av søsknene er 16, så heller ikke hun er noe småbarn, akkurat.

NRK er som en gammel tante som hver dag belærer og formaner sine umyndige barn om hvordan de skal tenke, føle og handle. Nå fryder den gamle tanta seg. Mannen, Stortinget, er hennes ydmyke tøffelhelt. Deres felles barn, Regjeringen, forsøker å gjøre sine foreldre stolte og fornøyde, selv om barnet innerst inne burde forstå og fatte at det aldri kan klare å behage sin tante uansett hvor mye det står på hodet for å tekkes henne. Noen lærer dessverre aldri.

I dag fikk tanta tre nye barn, mens tusener av andre er i ferd med å innse at de snart blir hjemløse i sitt eget hjem (land). Dette er de uverdige barna som den foraktfulle tanta ikke kan tåle. Dette faktum gir tanta dobbel grunn til å feire. Tanta bryr seg ikke så mye om barn egentlig, spesielt ikke de uverdige. Ikke har noe forsørgeransvar for dem heller. Hvert år må de andre barna betale den forfengelige tanta penger slik at hun kan flotte seg i stadig nye klær.FrP har ikke fulgt med i timen


Publisert 5. august 2020


Jeg har stor sympati med dem som ønsker en forandring i politikken, men når de trekker fram FrP som et alternativ til det bestående, virker det bare komisk. Hvem gikk med på Acer. Hvem gikk med på Marakesj. Hvem har sluppet inn titusener av muslimer via familiegjenforening m.m. Hvem gir særretter til innvandrere fremfor nordmenn osv. osv. Lista er lang.
FrP har ikke fulgt med i timen hverken nasjonalt eller internasjonalt. De tar avstand fra Trump, Åkeson og Le Pen m. fl. og heier på Merkel, Macron og Lövèn. Og tenk hvilken farlig grense vi har til Sverige slik apropos. Men vi har bare råd til å sjekke togene ved Svinesund en gang i uken.

Nei FRP er historie dessverre. Bompengene fikk de også midt i fleisen, da de ikke lenger følger med i hva som skjer på den såkalte grasrota.Hodeløse hjerter


Publisert 30. juli 2020


Erling Krogh, professor i naturbrukets yrkesdidaktikk, NMBU skriver i juni 2019 en artikkel med overskriften: Fornuft, følelser og folkevandring. Her skriver han mellom anna: I nyttårstalen i 2013 sa Jens Stoltenberg: «Kontrakten er enkel. Alle må yte etter evne, og alle skal få etter behov.» Prinsippet gjelder alle, også innvandrere. Som sosialdemokrater er vi medmennesker. Etiske valg er ikke for hodeløse hjerter eller hjerteløse hoder. Vi må både bruke tanke og følelser. Den døde gutten på stranden på Kos er virkelighet. Han druknet og lå der. Du så det. Det er ditt, mitt og vårt ansvar å velge hva vi gjør med slike fakta. Å stenge døren for innvandrere i herberget Norge er ikke veien. Det fratar deg, meg og oss verdigheten som medmennesker.

Men er det nå ikke slik at om vi lar oss rive med av mediers bilder av druknede barn, kan vi bli hodeløse hjerter?Uten folks samtykke


Publisert 17. juli 2020


De dominerende politiske strømningene i Europa i dag, vil fortsette å lide nederlag helt til de griper fatt i europeernes legitime bekymringer. Hvis den politiske klassen ikke svarer på folks bekymringer, vil ekstremistene før eller senere vinne frem. Hvordan kan en europeer vise uro over retningen samfunnet går i? Men uansett hvordan han gjør det, og særlig hvis han ikke har doktorgrad, vil han bli omtalt som rasist og fremmedfiendtlig. Og hvis han stemmer på et «dårlig» parti, vil han bli avskrevet som «populist». Men det virkelige problemet er klart: Flere generasjoner av politiske ledere har forandret våre samfunn fundamentalt uten folks samtykke, og sågar i strid med deres ønske. Er det ikke på tide å innse dette og gjøre noe med det, istedenfor å finne nye måter å fornærme folk på?Trojansk hest – i Norge


Publisert 7. juli 2020


Den trojanske hest er en fortelling fra Trojakrigen hvor grekerne benyttet seg av et strategisk lureri for å komme seg bak forsvarsmurene til byen Troja.

I den litterære versjonen bygger grekerne en hul hest av tre og tømmer etter at de har drevet krigføring i ti år. De skjuler en utvalgt styrke soldater inni hesten og later som de seiler av sted. I glede åpner trojanerne byportene og trekker hesten innenfor byen som et krigstrofe. Om natten kryper grekerne ut, åpner byportene og den greske hæren strømmer inn. De ødelegger byen og vinner krigen.

Metaforisk har en «trojansk hest» kommet til å bety ethvert triks eller lureri som har som mål å invitere en fiende innenfor en sikkert beskyttet bastion eller område.


Ligner ikke dette til forveksling på muslimenes innvandring til Norge?De skriftlærde forskere


Publisert 4. juli 2020


Det mangler det nok litt kunnskap hos de skriftlærde forskere og professorer - både om historie og samtid. Det å automatisk beskrive norske som hatere, tyder vel også på manglende folkeskikk? Er barnelærdommen glemt eller er forskernes hoder vridd i feil retning? Akkurat det behøver det ikke forskes på. Og når ble det å være skeptisk til islam et problem? For andre enn forskere? I dag brukes islam av krefter som er fiendtlige til vesten og vestlig levesett. Islam er verktøy, religion og ideologi i ett.

Men religionen i seg selv er ikke sammenfallende med den vestlige oppfattelsen av et moderne, liberalt levesett. Og at «forskere» ikke forstår bakgrunnen til skepsis mot islam, tror jeg ikke noe på. Det mangler vel mer på forskernes vilje til å forstå enn mangel på intelligens. Enkelte forskere med sine professorer kan søke om støtte til forsking på hat mot muslimer for å sikre arbeidsplassen sin. Det forstår jeg godt, men det skaper ikke grunn for å fjerne skepsis. Det er jo vi i klassen kombinerte hatere og skeptikere som betaler for kalaset uten å ha blitt invitert.Den muslimske verden


Publisert 1. juli 2020


Om man følger med på hva som skjer i den muslimske verden, så trer det frem et bilde som helt klart skaper grunnlag for skepsis mot islam. Man kan begynne med Recep Erdogans hatefulle uttalelser mot vesten siden 2014. Erdogan kan sin historie og vet å bruke den som referanse. Hans taler rydder ikke vekk skepsis mot islam i noen særlig grad. Og han er ikke alene. Den muslimske verden har et godt utvalg med gale ledere på enda verre nivå som sprer islam for et formål. Om den jevne muslim egentlig ser dette bildet, er et annet spørsmål. Der er det nok gruppepress, religion i seg selv og egennytte som er drivkraften. Men mange muslimer blir ofre i politiske og religiøse lederes spill om makt over land og folk. Å si sin mening offentlig, kan koste den enkelte dyrt. Norge tilbyr denne friheten - så lenge det varer.
Vanskelig å føle seg norsk


Publisert 22. juni 2020Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem få høre til.

Det disse skriveglade innvandrerne ikke forstår er at minoritetsungdom som velger islam fremfor sekulære verdier, lukker dører. Prioriterer man hijab eller nikab fremfor tilpasning og modernitet, setter man opp en fysisk og mental barriere mellom seg selv og storsamfunnet. Så enkelt er det faktisk. Men var ikke forutsetningen for asyl at de skulle reise tilbake til hjemlandet når det var trygt – dette gjelder vel også førsteamanuensiser i pedagogikk. Her har våre politikere sviktet totalt.Politi og politikk


Publisert 17. juni 2020I mai 2019 holdt organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) på Ski i Nordre Follo. Som formann i Norsk Folkeparti var undertegnede til sted og hadde en selsom opplevelse. Politiet gikk selv til angrep på dem som ble angrepet av motdemonstrantene – og hadde kun sympati for de mørkhudede pøblene som forsøkte å forstyrre demonstrasjonen. Jeg prøvde å snakke politiet til rette og ba om tjenestenummer – til slutt ble også jeg bortvist. Saken ble brakt inn for Spesialenheten for politisaker. Denne fant ikke grunn til å undersøke om det forelå noen klanderverdig opptreden av de navngitt politifolkene – dette mente alle de kvinnelige saksbehandlerne i Spesialenheten. Riksadvokaten var i hovedsak enig.

Vi må bare slå fast at vi har fått et feminisert, venstrevridd politi og rettsvesen som løper de mindre oppvakte politikernes ærend.Muslimsk utfoldelse i Norge


Publisert 16. juni 2020


Uavhengig av galmannsverket i Bærum og andre tragedier, er det riktig mange som ikke er overvettes begeistret for islam slik vi ser den utfolde seg, og som gir uttrykk for det. Islam er en religion som fortjener mye kritikk! Det er også en religion som åpenbart trenger en reformasjon. Nå benytter venstremannen Abid Raja anledningen til å fremme forslag om at den som fremsetter kritiske ytringer om islam, skal stemples som islamofob: altså et forsøk på å la muslimsk utfoldelse i Norge bli unntatt fra kritikk. Hans dårlige forslag må ikke tas til følge. Velgerne bør forlange at de partiene som får deres stemmer, hegner om ytringsfriheten. Begrepet islamofobi


Publisert 8. juni 2020


Problemet med et begrep som islamofobi er at det er fullstendig upresist. I realiteten kan all kritikk mot islam puttes inn i begrepet, begrensninger håndheves av den/de som mener seg utsatt for fobien. I tillegg til kritikk mot islam puttes også begrepene rasisme og hat inn i begrepet, noe som selvsagt bidrar til å gi begrepet en totalitær funksjon.

Dersom man anerkjenner begrepet åpner man for at enhver kritisk analyse knyttet til islam, eller deler av islam, uten diskusjon kan avvises som islamofobi. Påstanden om islamofobi blir altså et tilstrekkelig motargument i seg selv. Bruk av et samlebegrep som islamofobi, er selvfølgelig ikke debattargumentasjon, det er en debattmetode - og dette er det viktig å skille mellom.De islamskskeptiske holdningene


Publisert 30. mai 2020


16 tidligere statsråder og Redd Barna krever i august 2019 at regjeringen henter 40 norske barn med IS-mødre hjem, selv om det betyr at mødrene må få være med.

Det ubevisste budskapet som disse IS-vennlige globalistene sender ut, er at vi alle må vise barmhjertighet for de ulykksalige og hjelpeløse "ofrene" for "misforstått" islam. På den måten slår disse globalistene to fluer i en smekk. De fremmer enda et apologetisk fremstøt for islam samtidig som de slår enda en kile inn i de islamskskeptiske holdningene og miljøene i vestlige land. Det handler med andre ord like mye å redde sine egen ideologi som det handler om å "redde" IS-familiene.

Globalistenes forståelse av global "fred og sikkerhet" er ikke så ulik islamistenes forståelse av det samme. Begge grupper krever underkastelse og klebling av individet og den frie tanken som et premiss for implementering av sin egen versjon av "fred". At globalisten Bondevik er en av de sentrale aktivistene for å få IS-familiene til Norge, er derfor ikke så overraskende. Han leder et Fredssenter i globalismens tjeneste, som vi alle må være med å betale for over skatteseddelen. Takken for dette er at han vil påtvinge Norge globalismens freds-utopi, en "fred" som bygger på en falsk enighet, fortielse, feighet, ensretting, kontroll og bekjempelse av mangfold.Nyttige idioter


Publisert 28. mai 2020

Av Oddvar Gjertsen


Historien viser at muslimer ikke noe sted på jorden har kunnet leve i fredelig sameksistens med ikke-muslimer og selv flykter de fra sine land, ødelagte av Islam og bringer med seg sin ødeleggende religion dit de blir tillatt å slå seg ned.
Libanon er et eksempel på hva som kan skje, når islam begynner å ture frem. Og i Spania, som man fremstiller som muslimenes "fredelige sameksistens", ble den opprinnelige befolkningen fanget inn i flokker og drept av muslimene, til folkeforlystelse. I India ville muslimene prøve om de kunne klare å drepe 100 tusen hinduer -på en dag-. Det finnes tusener av eksempler og tusener av advarende stemmer, blant annet fra muslimer som har gått bort fra Islam.
En dag, vil både Erna, Jonas, Siv og de andre angre bittert, når de oppdager at den islamske krokodillen de har foret opp, kommer til å spise dem.
Tilstanden i Iran, der homofile og kvinner uten hijab, blir hengt opp i bygningskraner, til folkeforlystelse, er også et eksempel på hva som kan skje, når sosialister og andre nyttige idioter går i allianse med Islam.Aktør i en islamisering av landet


Publisert 25. mai 2020


I går den 24. mai 2020, sendte NRK et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK så det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.

Dette er et nytt eksempel på hvordan NRK forskjellsbehandler islam i forhold til andre religioner og trossamfunn. Man skulle tro at NRK har fått det for seg at islam har lange tradisjoner i Norge, og at religionen av den grunn skal sidestilles med kristendommen - som i vårt land har en tusenårs tradisjon. En medvirkende årsak kan være at fagforeningene i NRK har et utall muslimske medlemmer - som utnytter situasjonen.


Dette føyer seg inn i rekken av grep NRK tar for å gjøre islam mer og mer til en offentlig og synlig del av Norge. Islam skal bli en mektig aktør i samfunnsutviklingen. Dette er nok et eksempel på at NRK er en aktiv aktør i en islamisering av landet. Et sosialpolitisk eksperiment som vil få uante negative følger. Dette er selvfølgelig ikke bra, og bør stoppes!Vi trenger noe nytt


Publisert 22. mai 2020


Etter angrepet på Al-Moor Islamic Centre i Bærum ønsket flere profilerte politikere å vise solariditet med det muslimske miljøet i Norge. Erna Solberg møtte personlig opp på landets største somaliske moské Tawfiiq Islamic Center i Oslo.

Hva annet kan vi vente, det virker nesten som om jobben som statsminister er så lite givende at den er kjedelig. Statsministeren er omgjort til administrator for EUs program, vår regjering har mistet kontakten med sitt eget lands befolkning, kjenner ikke igjen sin egen kultur og vet ikke hva det koster for vanlige folk å handle saker som brød og melk. Men innvandringen gjør oss rikere mener hun.

Vi trenger noe nytt, noe helt nytt. Ut med EØS, asylinstituttet og FN. Inn med reelt demokrati og tilbakeføring av det våre folkevalgte har gitt bort i tiden etter at Gro og Jonas gav bort råderetten over Norge til pampene i EU.Hissig kultur


Publisert 21. mai 2020


En sykepleier fra Nordre Follo har fått sparken fordi hun ma. ga en pasient tidobbel morfindose og ødela urinrøret for en annen pasient. Dessuten hadde hun for dårlige norskkunnskaper og var så hissig at det gikk utover både pasienter og kollegaer. Hun innrømmet at hun kunne være hissig, men at det er vanlig i hennes kultur og at det derfor måtte aksepteres av virksomheten. Hun har nå reist sak mot Langhus bosenter for å få tilbake jobben - og får juridisk hjelp av Norsk Sykepleierforbund, hvor Lill Sverresdatter Larsen er sjef. Saken ble omtalt i Østlandets Blad uten et ord om at dette var en innvandrer. Ansvarlig redaktør er Martin Gray.Å islamisere Norge - og Europa


Publisert 12. mai 202016 tidligere statsråder og Redd Barna krever i august 2019 at regjeringen henter 40 norske barn med IS-mødre hjem, selv om det betyr at mødrene må få være med.

Men det burde vel snart være på tide at folket selv kunne få lov å bestemme over vår tid og fremtid i eget land. Disse "statsrådene" har vel ikke gjort stort annet enn å bygge solide bankkontoer og flakse med sitt flogvett fra taburett til taburett - innen både statsapparatet og kremjobber innenlands og utenlands. At disse såkalte "statsrådene" nå skal islamisere Norge og Europa er ingen overraskelse. Den lå vel også til grunn da de bombet Kosovo ut av Serbia og forærte provinsen til muslimske albanere - kosovoalbanerne. Minner om Thorvald Stoltenberg sin uttalelse på radio i 1999 i anledning muslimenes overtakelse av Kosovo: Journalisten spør: men en muslimsk stat i hjertet av Europa er vel heller ikke bare positivt, hvorpå Stoltenberg svarer: Jo, en muslimsk stat i hjertet av Europa ser jeg på som bare positivt. Nå er vel det meste av Europa under islamsk innmarsj, det er ikke snakk om bare en muslimsk stat, men hele Europa. Med IS som bakteppe ville dette nok gledet den gamle Stoltenbergs hjerte, vil jeg tro.Byråkratisk eksplosjon


Publisert 7. mai 2020


Erna Solberg og Siv Jensen advarte mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering da de dannet regjering sammen i 2023. Men hvordan har det gått?

I 2016 var det totalt 1018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn det var i 2013. Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, som var større enn befolkningsveksten i samme periode. Samtidig hadde det vært en nedgang i antall sysselsatte i privat sektor. Nær en tredjedel av alle yrkesaktive i Norge jobbet da i offentlig sektor.

I 2016 var det 4 600 ansatt i departementene og 17 200 i direktoratene, til sammen 21 800 personer. Bare lønnskostnadene for disse er ca. 12 milliarder. I tillegg kommer det ca. 64 000 ansatte i de ytre etater underlagt direktoratene.

Siden den tid har antall byråkrater bare i direktoratene økt til over 20 000 og det øker år for år. Hva skulle våre politikere gjort uten oljefondet? Dette viser at Høyre ikke er noe godt valg når det gjelder å holde ord, samt styring av landet. Bare statsministeren - som altså kommer fra Høyre - har hele 95 personer ansatt på sitt kontor. Man må kunne spørre seg, trenger man nesten hundre personer for å produsere den svadaen hun forsyner media med hver dag. Velg kvalitet – velg Norsk Folkeparti.Et privilegert lag i befolkningen


Publisert 4. mai 2020


Det som skjer i våre dager, er at politikerne føler et trykk fra befolkningen. I den prosessen konsoliderer de sin makt. Dette er noe som ikke skjer når politikerne er vanlige folk som kommer fra vanlige jobber, men dagens politikere er så godt som alle politiske broilere, som til sammen utgjør et samfunn lignende Frimurerne, Jehovas Vitner, Legeforeningen etc. De er et eget, ytterst privilegert lag i befolkningen, og nå ser de behovet for å sikre sin maktbase. Det absolutt verste som kan skje, er at det kommer noen utenfra (som Trump), og tar makta fra dem.Hva er hat?


Publisert 30. april 2020


Hva er hat? Jeg liker ikke Brokkoli, jeg liker ikke Erna Solberg, men jeg hater hverken Brokkoli eller Erna. Jeg er derimot bekymret for den innflytelse Islam er i ferd med å få i Europa, og jeg ønsker ikke dette for Norge, men jeg hater ikke muslimer. Min frykt for muslimer er i motsetning til en del andre frykter jeg har, en rasjonell frykt som baserer seg på at muslimer står bak over 90 prosent av alle terrorangrep i verden, at troende muslimer utfører grusomme handlinger for å skape frykt blant befolkningen; Det seg være seg branner, halshugginger og voldtekter. Frykten er basert på at Islam som religion og ideologi ser på vantro som mindre verdt, og vissheten om at hvis Islam får fortsette sin utbredelse, vil våre barn bli tvunget til å følge Koranen, utføre bestialske handlinger mot vantro, og friheten som vi kjenner den i dag vil være over for godt.Frp underkaster seg islam


Publisert 27. april 2020


Utvalgsleder Alf Erik Andersen i FrP vil kaste ut SIAN-medlemmer og de som «sprer hatefulle ytringer». Han ba fylkeslaget i Viken om å sette i gang en ekskluderingsprosess mot partiets ordførerkandidat på Nesodden, John Brungot. Leder Liv Gustavsen i Viken Frp bekrefter at de har satt i gang en eksklusjonsprosess mot Brungot.

Dersom også Frp nå underkaster seg islam, kan ingen lenger bestride hvem som utgjør den mektigste maktfaktoren i Norge, eller hvem som om noen år skal overta den fulle makten i det Nye Norge.

Den dagen alle politiske partier og statlige organer har underkastet seg islam vil den videre islamiseringen gå på skinner. Norges inntreden i det utvidede Midtøsten bli fra da av en ren plankekjøring. Er det virkelig dette Frp ønsker?

Hvor ironisk er det da at et parti som i utgangspunktet ble dannet som en reaksjon mot statlig overstyring og overformynderi, skulle ende sine dager som et parti som frivillig underkastet seg en gjennompolitisert religion der skillet mellom religion og politikk og sivilsamfunn og stat er utvisket.

Hvor ironisk er det dersom et antiautoritært parti frivillig påtok seg rollen som fødselshjelper til etableringen av et shariastyrt kontrollsamfunn som får den gamle norske formynderstaten til å blekne i sammenlikning.Feminismens grep om samfunnet


Publisert den 20. april 2020


Rett før påske kunne en lese følgende: Avdelingsdirektør Kristin Ottesen Kvigne i Politidirektoratet er i statsråd utnevnt som ny Kripos-sjef. Kvigne leder i dag Politidirektoratets avdeling for politifag, og har tidligere blant annet vært sjef for Politiets utlendingsenhet. Hun har også lang erfaring fra påtaleseksjonen ved Oslo politidistrikt.

Så situasjonen i dag er da som følger: Stortingspresidenten er kvinne, statsministeren er kvinne, justisministeren er kvinne, politidirektøren er kvinne, Oslos politimester er kvinne, leder av Kripos er kvinne, leder av Oslopolitiets hatgruppe er kvinne, leder for Politiskolen er kvinne etc. etc. Finnes det ikke noen skikkelige mannfolk lenger – eller har de også blitt feminisert?NRKs kollaboratørvirksomhet


Publisert 19. april 2020


Innvandringen til landet er nå så stor og omfattende at den nærmest er å betrakte som en invadering - eller invasjon om en vil. Dette til tross for at en forutsetning for å få asyl her i landet, er at man returnerer til hjemlandet når det er mulig. Her har selvfølgelig våre politikere sviktet totalt. Men ikke bare politikerne – mange offentlige og private institusjoner og bedrifter har innledet et samarbeid med de invaderende migrantene. På godt norsk kalles dette kollaborasjon – utført av kollaboratører. Jfr. Wikipedia og Kollaborasjonen.no. En av de verste kollaboratører i landet er den tvangsfinansierte, statelige bedriften NRK – som nå også har fått en muslimsk sjef.


NRK har besluttet at ca. 30 % av de ansatte skal ha en fremmedkulturell bakgrunn. Det merkes godt på hvem som er fremtredende programledere og hvem som blir intervjuet og filmet på TV. Spesielt kvinner med fremmedartede navn er populære. Man skal lete lenge før man finner et redaksjonelt innlegg med antydning til kritikk av innvandringen. Derimot er EU og spesielt Angela Merkel i vinden blant journalistene.


Dette aktive samarbeidet med dem som – tross folkelig motstand – uberettiget har tatt plass i landet, kalles – som nevnt - på gammelt, godt norsk for kollaborasjon – og blir å betrakte som landssvik, jfr. Landssvikoppgjoer.no


Abid Raja er styreleder og Thor Gjermund Eriksen er ansvarlig redaktør i NRK. Julie Brodtkorb er leder for Kringkastingsrådet. Fagforeningsledere er Rolf Johansen, Tore Egelien og Trine Steen. Merk deg navnene.Somaliere får flytilbud til Somalia


Publisert 5. april 2020


Ethiopian Airlines åpner to nye destinasjoner fra Vesten til Somalia. Dette er "hyggelig" for de rundt 40 000 norsksomalierne, mener flyselskapet, for nå kan de enda enklere dra til "hjemlandet" sitt, som det heter i en pressemelding fra selskapet

Som kjent startet folkevandringen fra Somalia til Norge sent på 80-tallet og tiltok på begynnelsen av 90-tallet grunnet borgerkrigen den gang. Fremdeles søker somaliere asyl i Norge og folk innvilges familieetablering og-gjenforening. Gruppen er nå på over 40 000 personer.

Dette blir et hyggelig tilbud til de vel 40 000 personene med somalisk bakgrunn som bor i Norge, sier flyselskapet.

Fra flyselskapets ledelse heter det følgende: Vi vil nå bli et enda mer attraktivt tilbud for alle med somaliske røtter fra Amerika, Europa, Asia, Midtøsten, Europa og Afrika som vil reise til hjemlandet via Addis Abeba.


Våre naive politikere ønsker dem nok god reise – og velkommen tilbake. Språkkrav er rasisme


Publisert 25. mars 2020


Oslo kommune deler i mars 2020 ut skriftlig informasjon om coronaviruset på 14 språk – her skal det ikke mangle på service. Likevel viser det seg at mange av dem som er blitt smittet nettopp bor i det tett befolkede parallellsamfunnet Grønland i Oslo.

Svenskene har tatt det et skritt lenger: Etter at det ble kjent at mange av de som døde av coronaviruset i Stockholm var somaliere, har SVT begynt å sende nyhetsrapporter på arabisk. Da coronaviruset spredte seg til Sverige, var det ikke så mye informasjon på somali og mange mennesker levde som vanlig, sier Jihan Mohamed, styremedlem i Svensksomaliske legeforeningen. – Jeg vet ikke hvorfor Järva-området skiller seg ut når det gjelder avdøde i henhold til Covid-19, men mange bor trangt her. Flere generasjoner kan bo i samme leilighet, og det kan spille en rolle. Samtidig vet vi også at folkehelsen generelt er verre i slike utsatte områder, sier Mohamed.

Sverige er blitt et multikulturelt samfunn og innvandrere har fortsatt ikke lært seg språket. Sverige har i likhet med Norge gjennom årene vært veldig slappe med å kreve noe av innvandrerne. Noen har også sagt at språkkrav er rasisme. Nå kan det bli uante konsekvenser fordi de ikke kjenner språket.Den økonomiske innvandringen


Publisert 1. mars 2020

Av Oddbjørn Jonstad


Ny barnevernslov må ivareta etniske minoriteter bedre, skriver Athar Ali i Norsk Innvandrerforum.

Dette er et godt eksempel på problemer som oppstår ved innvandring. Jeg tør påstå at det også viser at vi antagelig har nådd et metningspunkt i innvandringen til Norge i dag. Den økonomiske innvandringen. Vi har gode lover i Norge, lover som omfatter alle borgere av landet. Det finnes ingen fornuftig begrunnelse for at vi skal ha spesielle lover for minoritetsgrupper. Selv om vi ikke lenger har en kristen statskirke i Norge, er det likevel kristne grunnverdier landet er tuftet på, og som våre lover legger til grunn. Vi lar minoriteter bygge sine moskéer og forsamlingslokaler og praktisere sin religion i fred, men vi kan ikke forandre vårt lovverk for å tilpasse det i overensstemmelse med minoritetenes identitet. Får man opphold i Norge og innvilges norsk statsborgerskap, plikter man å følge norsk lov.Islamistenes nyttigste idioter


Publisert 27. februar 2020

Av Oddbjørn Jonstad 


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter.
SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten.
Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.Vestlige kvinner krenkes daglig


Publisert 21. februar 2020

Av Lisa Andersen


Islam er kvinneundertrykkende og ser på kvinner som mindre verdt, særlig vi vestlige og utildekte kvinner! Bare der mener jeg at islam og dens tilhengere er uforenlige med oss i den vestlige verden! Vi kan ikke lenger tolerere en ideologi og en religiøs fanatisk sekt som islam, der vi skal sette deres såkalte religion over kvinners likestilte verdi uansett hvor vi kommer fra! Vi kan ikke støtte denne type religionsfrihet vi nå har når den innskrenker halve jordens befolkning!

Vi kan ikke tolerere den intoleranse islam har mot andre troende eller ateister! Vi må nå ha nulltoleranse overfor islamsk undertrykking og særkrav! Vi er idioter som godtar at islam med sin intoleranse skal få særfordeler til å undertrykke andre og bruke hatefulle symboler som hijab i vesten fordi vi er tolerante! Den toleransen vil ødelegge likestilling og likeverd for kvinner, den vil ødelegge vårt demokrati!

Når muslimer sier det er en krenkelse å vise ører på et passfoto, da skal deres religionsfrihet innskrenkes! Sikkerhet kommer først i Norge! De kan flytte om det plager dem til et land der de kan leve med likesinnede, men her er det nå vi vestlige kvinner som krenkes daglig ved tvinges til å se det kvinnehatende og islamistiske symbolet hijab!

Tolerante nordmenn tvinges av våre folkevalgte til å la fanatisme i islam komme til vårt likestilte land! Det er religionsfrihet som ødelegger kvinners likeverd, frie og trygge liv i våre land! Slutt å krenke oss vestlige kvinner! Vi kommer snart som moderne kvinner til å si nei til religionsfrihet!Afrikas befolkningseksplosjon


Publisert 2. januar 2020

Av Oddbjørn Jonstad


I motsetning til våre egne ledere, i alle fall tilsynelatende, er afrikanske ledere fullt klar over at unge arbeidsløse menn kan føre til uroligheter og politisk ustabilitet. Professor emeritus i Afrika-studier Holger Bernt Hansen har i hele sitt liv jobbet innen dansk bistandspolitikk, og mener at land som Nigeria dermed har en vital interesse i at spesielt unge menn utvandrer.

Afrikanske ledere foretrekker naturlig nok å eksportere sine selvforskyldte problemer og har derfor ivret for at verdens ledere skulle underskrive FNs angivelig uforpliktende migrasjonsavtale. Hvorfor europeiske politikere – blant dem vår såkalte blå-blå regjering – skulle være like ivrige etter å forplikte oss til å importere dem, er det vanskeligere å forklare. Derimot er det høyst forståelig at de og andre innvandringsliberale aktører, som media, ikke ønsket noen offentlig debatt om saken.

Men hva befolkningsveksten i Afrikas befolkningseksplosjon vil føre til i Europa er nærmest ufattelig, og den er allerede i ferd med å bli merkbar. Professor i antropologi og Afrika-ekspert Stephen Smith mener at dagens 9 millioner afrikanere i Europa vil øke til mellom 150 og 200 millioner bare i løpet av de neste 29 år.Hilse på det motsatte kjønn


Publisert 28. desember 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Organisasjonen OMOD frykter muslimer blir forfulgt etter at Diskrimineringsnemnda avgjorde at det ikke er diskriminering å kreve at man hilser på begge kjønn. – Diskrimineringsnemnda sender ut utydelige signaler som er vanskelige for folk å forstå, sier Akhenaton de Leon, leder av Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD).

OMOD-lederen sier de nå ønsker å få en rettsavgjørelse om muslimer i arbeidslivet skal kunne nekte å hilse på det motsatte kjønn. Derfor vurderer de nå hvorvidt de skal ta ett av de to vedtakene om spørsmålet videre til retten. – Jeg opplever dette som et spørsmål om juss mot politikk. De som reagerer på praksisen, handler mer ut ifra politisk ståsted enn det juridiske, sier OMOD-lederen.Flyktningene


Publisert 26. desember 2019

Av Oddbjørn Jonstad


«Jeg var årsaken til bekymring for mange borgere i dette landet, fordi jeg er farligere enn fattigdommen til pensjonister, farligere enn miljø-forurensning og farligere enn mangelen på helsearbeidere. Jeg er en som alltid har skylden i andres feil. Jeg er en person som alltid skammer meg for å si hei til naboene. Visste du hvem jeg er? Jeg er Flyktningene» skriver Fares Albattoura, flyktning og tidligere advokat i Syria.


Hvis du tror at du er så viktig at du alene er årsaken til hele Europas flyktningproblemer, har du jammen i meg ganske høye tanker om deg selv. Hva med å skrive litt om det gode livet du har fått her i landet, selv om jeg skjønner at du har mistet mye. Men vet du hva. Man behøver ikke å være flyktning for å ha mistet og opplevd sorger i livet. Akkurat her vi ble født og vokste opp, har vi også opplevd både å miste - ektefelle, barn, jobb og helse. Og mange av oss har opplevd krig.


Sett deg ned med den flinke pennen din og skriv et innlegg til Aftenposten om hvor fint det er her, og hvor glad du er blitt i ditt nye fedreland. Selv den vestlige verden er full av halvtomme glass, men jeg velger å kalle dem for halvfulle. Gjør du?Ytringsfrihetskommisjon


Publisert 21. desember 2019

Av Oddbjørn Jonstad


I desember 2019 kan en lese følgende på Kulturdepartementets hjemmeside: «Ytringsfridom er både ein individuell menneskerett og ein føresetnad for eit fungerande demokrati. Det er 20 år sidan den førre Ytringsfridomskommisjonen greia ut grunnlovsvernet av ytringsfridomen. I mellomtida har det skjedd store endringar som utfordrar ytringsfridomen. For å sjå nærare på dei sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene og føresetnadane for ytringsfridom i vår tid, opprettar regjeringa ein ytringsfridomskommisjon. Arbeidet vil truleg vare i om lag to år».

Ytringsfriheten er omtalt i Grunnlovens § 100. Men det er ganske åpenbart at den sittende regjering ikke bryr seg om det som står der. Alt den har foretatt seg på dette området, har vært å innskrenke ytringsfriheten, jfr, straffelovens §§ 185 og 266. Når formann i Norsk Folkeparti blir ilagt bot for – på politisk grunnlag - å ha skrevet at innvandrere og deres etterkommere bør sendes tilbake til hjemlandet, er det ikke ytringsfriheten som er viktigst for regjeringen. Hele hensikten med kommisjonen er selvfølgelig å ytterligere redusere ytringsfriheten for regjeringens kritikere. God Jul!Julestrid


Publisert 18. desember 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Forestillingen om at julen er truet, eller at noen vil fjerne julebegreper fra det norske språk, savner rot i virkeligheten mener Aftenposten i en leder. Avisen mener at regjeringspartiene og statsrådene legger ned en iherdig innsats for å gi inntrykk av det motsatte, nemlig at julen er truet – basert på bakgrunn av en sak det ser ut som de ikke har lest. I den grad julen er under angrep, er det fordi regjeringspartiene i år byttet ut det tradisjonelle juleneket med en stor stråmann mener avisen.

Bakgrunnen er at en avis melder at en lærer på Seljord ungdomsskole sier skolen «bevisst har kalt det tradisjonsmat og ikke julemat for ikke å støte noen». Ifølge avisen har bråket oppstått fordi nettsteder som Document, Human Rights Service og Resett – og den norske regjeringen har tatt opp dette. Ifølge Aftenposten tilhører disse alternative mediene bunnsjiktet i norsk politisk kommunikasjon.


Man må kunne spørre seg om lederne i Aftenposten har en virkelighetssans som gjør dem skikket for jobben. De bør vel byttes ut før det er for sent. Sjefsredaktør i avisen er Espen Egil Hansen, Trine Eilertsen er politisk redaktør.Tragisk


Publisert 6. desember 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Det mest tragiske er ikke at politikerne har sviktet oss når det gjelder muslimsk innvandring. Det mest tragiske er at folket fortsetter å stemme på de samme partiene og politikerne år etter år, samtidig som de tror på endring! Det er en ufattelig naivitet og dumhet.Maktovertagelsen


Publisert 2. desember 2019

Av Olav Jonstadius


Høyesterett har forkastet anken og dømt formann i Norsk Folkeparti til å betale en bot på kr. 8 000 for å ha uroet noen navngitte etterkommere etter innvandrere. Bakgrunnen er at partiet har etablert en internettside – Repatriering.no – hvor man krever at innvandrere og deres etterkommer sendes tilbake til sine respektive hjemland. Ifølge politiet, påtalemyndigheten, domstolene og til slutt Høyesterett, er dette i strid med Straffelovens § 266.

Vi er altså kommet så langt her i landet at innvandrerne og deres etterkommer går til sak mot etniske nordmenn som på politisk grunnlag krever at de repatrieres. Dette til tross for at dette var forutsetningen for å få asyl – midlertidig opphold - i landet.

Nå er det jo ingen unaturlig menneskelig reaksjon at innvandrere tenker på seg og sitt og utnytter situasjonen til eget beste. Det er våre politikere som har skylden for at slike situasjoner oppstår. Når vi i tillegg har et feministisk politi og et politisert rettsvesen som ikke opptrer uavhengig av korrekte politiske meninger, blir situasjonen uholdbar. Tiden er overmoden for en riksrettssak mot politikere og dommere. Jfr. Riksrett.no.

Dommerne i Høyesterett som avsa dommen er Per Erik Bergsjø, Torill Marie Øie og Wenche Elizabeth ArntsenPolitikere gjør kur til islam


Publisert 1. desember 2019

Av Sverre Christiansen


Statsminister Erna Solberg har gjennom sin regjeringstid gjort det til en vane å sende en hilsen til muslimer i Norge når deres fastemåned ramadan er over, og dette året, 2019, ble naturligvis intet unntak.

Det er vanskelig å slutte med sånt når man først har begynt, men helt ukontroversielt er det jo ikke å ønske «god id» i Europa, hvor over halvparten av innbyggerne mener at islam ikke er forenlig med europeiske verdier. Av de ca. 2700 reaksjoner som folk i skrivende stund har reagert med under statsministeren Facebook-post, er da også omtrent hver tiende reaksjon sint.

Man kan spørre seg i hvilken grad statsministeren er påpasselig med å hilse andre religiøse grupper under deres respektive høytider. Men trenden i våre dager er at politikere gjør kur til islam, hva enten det er med å anbefale halal-lån eller kaste glans over kjønnsdelte forsamlinger. Kvinneundertrykkelse er jo så mye mer spennende når den er litt eksotisk. Jfr. Grunnlovens § 2.En tur på IKEA


Publisert 26. november 2019

Av Oddbjørn Jonstad


En tur på IKEA i Oslo en regnfull novemberdag får en til å tenke på hvordan det blir i Norge om ikke så lenge. Mens de andre kjøpesentrene forbereder seg til jul, gjør IKEA det klart til vinterfest. Grunnen til det er at jul forbindes med Jesus og kristendommen – noe som ikke passer inn for de ansatte og besøkende. For det er like mange – om ikke flere – mørkhudede ansatt enn ansatte som er lyse i huden. Det samme gjør seg gjeldende på kundesiden – hvor store innvandrerfamilier avlegger varehuset et besøk.  Hvor kommer disse storfamiliene fra når det stort sett et ungdommer i sin beste alder som blir berget i Middelhavet?


På sin hjemmeside skriver IKEA under tittelen Samfunnsansvar: «På IKEA tar vi rollen vår i samfunnet rundt oss på alvor, og vi jobber hardt for å være gode naboer for dem vi er en del av hverdagen til. Det er fordi vi ønsker å ha en positiv innvirkning på mennesker og miljø i alt vi gjør og på alle steder der vi er til stede» Det er tydelig at dette innebærer promotering av økt innvandring til landet – og blir å anse som landssvik.


Daglig leder/ adm.direktør i IKEA AS er Clare Sophie Kendall RodgersHva er målet?

 

Publisert 22. november 2019

Av Olav Jonstadius

 

Spørsmålet er hvorfor? Hvorfor skrives det så mye om de negative sidene ved innvandring og islam i alternative medier. Er det noen som tror at politikere leser dette og lar seg påvirke til å gjøre endringer?

Målet med arbeidet mot innvandring og islam må nettopp være å stille politikerne til ansvar for de skader de har påført det norske samfunnet, samt repatriere alle innvandrere og deres etterkommere. Alt annet er bortkastet. Når ca. 20 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn - begynner det å haste. Les mer om dette på Milorg.noEn del av vår kultur er gått tapt


Publisert 19. november 2019

Anton Bastesen


Ordfører Fabian Stang og Statsminister Erna Solberg besøker Sommerskolen på Nydalen Videregående skole i august 2019. Men vet de hvordan disse muslimske jentene egentlig har det i hjemmet?


En iraker i 50-årene fikk skjerpet straffen med tre år etter at han anket dommen på 15 år for årevis med voldtekter og vold mot sine egne familiemedlemmer. Denne brutale og motbydelige mannen som voldtok sin egen datter første gang når hun var 10 år, kan nå nyte godt av å sitte i et norsk fengsel med alt det har av fordeler. Nå må vi få stoppet volden mot muslimske kvinner av deres egne muslimske menn.


Det er både usmakelig og hånlig av vår Statsminister og nøre opp under denne ideologien sin ondskap. Vold, pedofili, voldtekt og psykisk mishandling over flere år, kombinert med at ofrene utsettes for trusler også etter at de har våget å stå frem. Det er islams ansikt. Det hadde ikke vært sånn at nordmenn ville støttet opp om psykopaten fremfor ofrene om en landsmann hadde oppført seg sånn. Eventuelle trusler ville blitt rettet mot psykopaten.

Men når selv vår Statsminister feirer denne ideologien, er en del av vår kultur allerede gått tapt. Vi blir ikke noe samlet folk om ikke alle står samlet mot ondskapen. Den splittelsen hun skaper i folket, vil det ta lang tid og lege. Min sympati går til ofrene, og jeg håper de i fremtiden en dag vil slippe å bli hånet av en norsk Statsminister som heller stiller seg på motsatt banehalvdel av de svakeste blant oss.Et mildere Frp – uten «snikislamisering»


Publisert 12. november 2019

Av Søren M. Kjeldsen


Media treffer i november 2019 Ketil Solvik-Olsen på en kafé i Oslo for å høre hvordan han skal få til de vidløftige ambisjonene han legger frem i boken «På vei».


I 2013 tok Ketil Solvik-Olsen selvkritikk på vegne av Frp for bruken av ordet «snikislamisering». I høstens valgkamp brukte Frp-leder Siv Jensen ordet igjen, i en kronikk. Men Solvik-Olsen vil ikke bruke dette ordet.

Dersom jeg overtar som Frp-leder, blir partiet mildere i formen enn om Sylvi Listhaug gjør det, fastslår Ketil Solvik-Olsen – og legger til: Vi skal være et attraktiv parti for både kvinner og menn, unge og gamle, nye og gamle landsmenn. Det viktigste er å nå ut til nye velgergrupper, sier Solvik-Olsen og blinker seg ut ungdommer, kvinner og innvandrere.


Dette er jo rene ord for pengene: FrP skal satse på nye landsmenn – og få innvandrere inn som sine velgere. Hvis du ønsker å stoppe innvandringen er ikke FrP noe for deg. Jfr. Repatrieringspartiet.George Orwell fikk rett!


Publisert 30. oktober 2019

Av Sigurd Brønstad


I mai 2019 rulles det ut en stor kampanje mot netthat, kalt «Rusken på nett». Bak aksjonen står nok en nyopprettet organisasjon ved navn NOhate.no. NOhate er støttet av store aktører som Schibsted, Telia og Elkjøp, Kavlifondet og Sparebankstiftelsen. Erna Solberg var med på Youngstorget for å sparke i gang den offisielle åpningen av aksjonen. Formålet med «Rusken på nett» er etter organisasjonens egen definisjon «å rydde opp i søppelet i kommentarfeltene på internett».  


Da håper jeg at "Rusken på Nett" starter med å undersøke hat-pratet fra politikere og myndighetspersoner som mobber en del av befolkningen, som har andre meninger enn dem selv! Håper at Støre blir tiltalt for hat-prat mot Sylvi Listhaug, som han mobbet ut av regjeringen, og Sanners hat-prat mot Resett-følgere! Dette lover bra! 


Men, det er vel igjen vanlige mennesker, som forteller sannheten, som skal tas igjen! Det er ingen likhet for loven! Å bytte ut store deler av våre politikere er overmodent! Alt dreier seg om at det ikke må prates dritt om innvandrere, uansett hva de gjør! De har blitt hellige "kuer" i Norge! De kan si og gjøre hva de vil uten å bli kritisert! George Orwell fikk rett! Vi er der nå!Overvåking av moské-møter


Publisert 23. oktober 2019

Av Per Devold


Gang på gang viser det seg at politiet ikke klarer å bortvise voldelige demonstranter fra et demokratisk lovlig politisk møte. Hvorfor er det så vanskelig for politiet å sikre at lovlige demonstrasjoner på høyresiden skal få fremføre sine demokratiske rettigheter uten å bli mobbet, trakassert og få møtet ødelagt av venstreekstremister? Hvis politiet virkelig ønsker å beskytte demokratiske rettigheter, kan det umulig være vanskelig å stenge blitzere, kommunister og radikale islamister langt unna fredelige lovlige politiske møter. Det er kanskje slik at politiet ikke evner og ikke ønsker å sikre at demokratiske møter avholdt av høyresiden, skal få bli avholdt i fredelighet slik at deres rettmessige rettigheter skal få råde?


Uansett årsak, politiet viser total udugelighet og ignoranse. Når skal politiet ha regelmessige overvåking av moské-møter for å beskytte norsk demokrati, verdier og kultur? Kan vi få et svar fra den nye sjefen i politiet, tidligere sjef i Sikkerhetsavdelingen (PST) - som er tilhenger av islam.Hva skal vel kristentroen med fiender?


Publisert 21. oktober 2019

Av Arne Antonsen


På KrFUs landsmøte i oktober 2019 vedtok ungdomspartiet å gå inn for å tillate ansiktsdekkende plagg i norsk undervisningssammenheng. - Vi må inkludere alle. I diskusjonen om hvorvidt lærere skal få lov til å gå med religiøse symboler på jobb, kan man kun tillate noen religiøse plagg. Det blir for dumt og er urettferdig. Bare fordi noe er ukjent skal man bare stenge det ute, spør fylkesstyremedlem Ingvild Halderaker Husby i Oslo KrFU.


Hvis forholdene rundt nikaben og alt dens vesen virkelig er ukjente for Haldaker Husby og Oslo KrFU, så er det bare for oppegående mennesker å beklage deres uvitenhet!
Det er sannelig sterkt å påstå at nikab-oppstyret «er ukjent» når hele Europa og hele internett flommer over av seriøs kunnskap om nettopp nikaben og dens historie og dens virkninger på mennesker og samfunn!


Haldaker Husby og KrFU har muligvis heller ikke oppdaget at koranen eksisterer og islamske hellige skrifter? - eller har de bare ikke rukket å lese litt i dem? Disse skriftene skulle følgelig være ufarlige så lenge noen ungdommer ikke gidder å åpne dem?


KrFU-ungdommens uvitenhet synes grenseløs! "Gud bevare oss alle tretten!", som de gamle sa. I alle fall: Måtte Gud bevare fedrelandet!


Hva skal vel kristentroen med fiender når den har slike venner i KrfU?Handlingsplan mot islamofobi


Publisert 15. oktober 2019

Av Hans Timrå


Tre representanter fra SV la en fredag i juni 2019 frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi.

Men dette er et totalt vrengebilde av virkeligheten, snekret sammen i møtelokaler bak lukkede dører og isolert fra den virkelige verden utenfor. Det finnes ingen sterke krefter fra ytre høyre som blåser gjennom Europa. Det finnes bare redde, sinte og frustrerte vanlige mennesker som ser ekte og farlige krefter etablere seg og vokse seg sterke, med god hjelp fra realitetsfjerne mennesker representert av bl.a. SV. 
Resultatene fra spørreundersøkelsene tolkes som holdninger man må kjempe mot. I stedet bør de tas til etterretning, da mye av frykten er velbegrunnet og påstander sanne. 
Når det er nettopp muslimer som føler seg utsatt, i motsetning til andre religiøse grupper i samfunnet, ligger forklaringen nettopp på muslimene selv og deres lakeier. Det er derfor vi ikke ser en nasjonal handlingsplan mot buddhismofobiMindre egnet som politikere?


Publisert 7. oktober 2019

Av Odd Olav Bjørn


Greta Thunberg tok til tårene under sin tale i FN i september 2019. De fleste har vel sett klippet. Det rant faktisk ingen tårer, men de sto i øynene til 16-åringen da hun hudflettet verdens ledere på klimakonferansen.


På 1800-tallet ble det hevdet at følelsesstyrte kvinner trengte mannlige ledere. Fortsatt mener én av åtte amerikanere at kvinners følelser gjør at dem mindre egnet som politikere enn menn, ifølge en studie fra Georgetown University.


Politikerne Trine Skei Grande og Inga Marte Thorkildsen har blitt kritisert for å gråte på jobb. Det er en hersketeknikk kvinner bruker for å få det som de vil, hevder psykiater Fred Heggen.


Hvis det er hold i dette – hvordan er situasjonen i landet Norge når partilederne i regjeringen er kvinner – og den første etter kongen også er kvinne, nemlig Stortingspresidenten. Kan dette forklare noe av den miserable situasjonen landet er kommet oppi – spesielt når det gjelder innvandring og islamisering?Nyttige idioter for en religion


Publisert 29. september 2019

Av Endre Høyer


Det vakte oppsikt da Marian Abdi Hussein (SV) i juni 2019 var den første som betrådte Stortingets talerstol iført hijab. Hussein legger ikke skjul på at hun ønsker sensur. Tre representanter fra SV la frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. 


Det må føles rart for eldre SV-medlemmer og sympatisører å være vitne til dette knefallet for en religion som får de såkalte kristne mørkemennene til å fremstå som søndagsskolegutter.

Ingen har vel harselert og hetset mer mot kristendommen og kristne enn SVs medlemmer og sympatisører. Mange har ikke lagt skjul på at de hater kristne. Jesus har de avfeid som en svindel og/eller hallusinasjoner.


I dag kryper altså SV på buken for islam, og sykeliggjør islams kritikere. Partiet som en gang hevdet seg selv å representere det intellektuelle Norge, har endt opp i en anti-intellektuell hengemyr der de opptrer som nyttige idioter for en religion og ideologi som nettopp har fremmet etnisk rensing etter nazi-metoden i Irak og Syria.Forskjellen mellom Islams Allah og kristendommens Gud


Publisert 23. september 2019

Av Sverre Kjeldsen


Den protestantiske kirke regner pinsen som kirkens fødselsdag, dagen da Jesu disipler fikk Den hellige ånd og over 3000 ble kristne i Jerusalem. For mange er pinsen den kristne høytiden de forstår minst av, men for de som vil forstå forskjellen mellom kristendom og islam, er pinsen avgjørende, spesielt i en tid hvor kristendommen synes å miste mange av sine forsvarere, mens islam får stadig flere.


Vi pleier å si at en avgjørende forskjell mellom islams Allah og kristendommens Gud er at kristendommens Gud er relasjonell, mens Allah er en ikke-relasjonell gud. Denne relasjonen kalles i kristendommen for Treenigheten, og er en relasjon mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den hellige ånd er altså et resultat av kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Når vi da sier at kristendommens Gud er kjærlighet, er Den hellige ånd bekreftelsen på nettopp det.Fremskrittspartiet lurer deg


Publisert 18. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Fremskrittspartiet har i årevis fortalt folk flest at de vil ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Likevel har dette medført at 23 % av befolkningen er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I landets hovedstad utgjør innvandrerbefolkningen – hovedsakelig muslimer - 33 % til tross for FrPs deltagelse i regjeringen. Er dette strengt og rettferdig ovenfor den norske befolkningen – eller er det strengt og rettferdig ovenfor innvandrerbefolkningen? Disse høye tallene viser at alt FrP-snakket om integrering ikke fungerer, da gjenstår bare repatriering, jfr. Repatriering.no. Hvis ikke – hvor skal det ende?


Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp skriver i september 2019 at muslimen og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener at FrP driver med brun propaganda - med hat mot andre mennesker. Han skriver også at det ikke er muslimer som er problemet. Muslimer flest forsøker ikke å snikislamisere samfunnet, de ønsker bare å leve sine liv i fred. Det er de som står på sidelinjen og heier frem de konservative kreftene, som er problemet, hovedsakelig norske, sekulære ikke-muslimer og kvinnesaksforkjempere på venstresiden.


Dette viser at Herr Helgheim og heller ikke FrP har forstått alvoret når det gjelder Islam og muslimenes inntog i landet. All historisk erfaring viser at muslimene krever å få overta samfunnene de lever i og at det som oftest ender med Sharialov. Ikke la deg lure av FrP og Abid Raja.Psykose er ikke årsaken til vold


Publisert 13. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, styreleder i Hvite Ørn – bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse, har i et innlegg i media i august 2019 skrevet ma. følgende: Psykiatri er ingen vitenskap. Diagnosene og symptomene som anses som sykdom, er aldri blitt påvist i fysisk test. Dette er vedtatt av et begrenset antall fagfolk som i dag har sterke bindinger til legemiddelindustrien. I virkeligheten er psykosen som oftest en reaksjon på for mye undertrykkelse og indre stress. Psykosen kan til og med være en helbredende- og traumeforløsende prosess om den får gå sin naturlige gang. Det er ikke tilstanden psykose som er årsaken til voldelig adferd. Det er undertrykkelse, utenforskap og uforløste traumer som kan føre til radikalisering og i verste fall voldelige opprør. Dette uavhengig av om dette underliggende fører til psykose eller ikke.

 

Kommentar: Kanskje dette er noe av forklaringen på de mange terroraksjonene mot Islamske installasjoner vi ser rundt om i verden i dag – også i Norge?Det "moderne" presteskapet


Publisert 12. september 2019

Av Hans Skjærstad


Det som er minst forståelig når det gjelder unnfallenheten i forhold til islam, er at prester gjør seg til talsmann for en tro de må vite ikke er kompatibel med den tro som har vært grunnlaget for Europa, og våre frihetsverdier. Dersom de har gått igjennom sin presteopplæring, så vet de hva som er forskjelligheten mellom islamsk tro, og kristen tro. Likevel forfører de mange med sin lyst til å sidestille disse to. Hvorfor det er slik, har jeg ikke svar på. Og regner ikke med å få det de nærmeste dagene for å si det sånn. Men at vi som folk hadde vært bedre tjent med sannheten, det kan det ikke være tvil om. Hvem vet, kanskje den kommer. Om ikke så spørs det om vi har behov for det "moderne" presteskapet overhodet.Politi, politikk og feminisme


Publisert 2. september 2019

Av Øystein Johnsen


Fire menn ble i august 2019 siktet for gruppevoldtekt, men politiet vil ikke oppgi nasjonalitet.

De fire mennene er i alderen 18 til 20 år og ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de var blitt siktet for gruppevoldtekt i Levanger. Politiet nekter å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtekts-siktede mennene. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.


Ifølge media er mennene fra Afghanistan. Et intervju med Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede forløp som følgende: Spørsmål: Navnene på de siktede tyder på at alle fire er fra Afghanistan, kan du bekrefte det?

Svar: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.


Hva er årsaken til at politiet må holde det hemmelig hvilket land de er ifra, de som står bak voldtekter i Norge? Selvfølgelig er det interessant for folk flest.

Hvem har gitt politiet ordre om å holde det hemmelig? Det eneste politiet oppnår med dette, er at nordmenn mister tiltroen til politiet. Og dette går begge veier. Slikt kan medføre at folk ikke hjelpe politiet også når politiet ber om hjelp.


Men den genuine årsaken er vel at politiet gjør det politikerne ønsker de skal gjøre: Ikke klandre innvandrere for noe. Dette er den sittende regjerings politikk.

En annen årsak er at feminismen har overtatt i politiet. Leder på politihøyskolen er kvinne, det samme gjelder Politidirektoratet og Oslo Politiforening osv.
Flyktningbegrepet


Publisert 29. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare. I gammel tid var asylretten basert på diplomatiske avtaler, i dag er den traktatfestet. Norge har bundet seg til å respektere flyktningkonvensjonen av 1951. Flyktningbegrepet ligger fast i konvensjonen og den som møter konvensjonens krav for flyktningstatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.


Men flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner. En flyktning har krav på asyl, men dette er imidlertid per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat.

Asyl har man bare krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Asyl er altså pr. definisjon nødhjelp etter behov. De to hovedbegrepene i flyktningretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land når forholdene tillater det. Her har den norske regjering sviktet totaltHva lærte vi?


Publisert 28. august 2019

Av Rasmus Nielsen


I anledning Nordiske Mediedager i Bergen, var Dagsnytt 18 på plass i Bergen, med de to drevne programlederne Sigrid Sollund og Espen Aas. Et av temaene ble naturlig nok det tidligere intervjuet med Steve Bannon. Som utgangspunkt for debatten stilte man følgende spørsmål: «Steve Bannon: Hva lærte vi?».


Ja, hva lærte vi?


Det jeg lærte i ettertid er at NRK er seg selv lik. Bannons opptreden i Bergen og Oslo ble ikke omtalt på hovednyhetene på NRK-tv verken på fredag eller lørdag. Dette var jo underlig med tanke på den besettende opptattheten, eller kanskje mer korrekt, nedlatenheten og frykten, som hans annonserte ankomst til Norge nedkalte i store deler av det politiske og mediale etablissementet. Men da han altså endelig kom var interessen borte som dugg for solen.


Det jeg lærte er altså at nyhetsredaksjonen i NRK bevisst valgte å sensurere/velge bort en mega-aktuell nyhet som på kanalen på forhånd hadde viet sterk negativ oppmerksomhet, eller rettere sagt formidlet til det norske folk med stor fordømmelse og forferdelse, på vegne av den politiske venstresiden i landet.Med feighet og motstand mot ytringsfrihet som førende prinsipp


Publisert 22. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I august 2019 meldte Arendalsuka at de setter foten ned for den planlagte debatten i regi av Ytringsfrihetsforbundet. «Vi har vært i dialog med Ytringsfrihetsforbundet om dette arrangementet og har etter en totalvurdering valgt å avslå en debatt om ytringsfrihet med Hans Lysglimt Johansen og Lars Thorsen. Vi har begrunnet vårt avslag med at vi i år ikke tillater at Alliansen og SIAN deltar på arrangementer i Arendalsukas program», skrev Arendalsuka på Facebook. Lysglimt Johansen leder Alliansen, mens Thorsen er med i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). Bakmennene som trekker i trådene, er m.a. kvinnen Stenseng i Arbeiderpartiet som truer med boikott. Som et lite barn gråter i butikken når det ikke får viljen sin.


Leder av rådet for Arendalsuka er ordfører i Arendal kommune Robert C. Nordli.

Hovedprogramkomitéen for Arendalsuka er Øystein Djupedal – leder. Helene Fladmark og Harald Stanghelle. Prosjektgruppe for Arendalsuka består av Tone Skindlo Taraldsen, Dag Tynes, Frank Kvarstein, Helle Ruhaven, Hans Birger Nilsen og Maria Moksness

Disse har med sin opptreden dokumentert at de på det sterkeste er imot ytringsfrihet - Jfr. Grunnlovens § 100. La dem ikke vinne frem i noen sammenhenger.Dette er islams mentalitet


Publisert 26. juli 2019

Av Fredrik Fransen


Det er hevet over enhver tvil at islamsk dominans ikke er kompatibel med fritt liv for innbyggerne. Islam fortsetter å øke sin innflytelse over vårt samfunn, i samsvar til koranens og Mohammeds befaling, såfremt dette ikke stanses med svært fast hånd av landets myndigheter. 
Regjering og innbyggere bør nå ha sett mange nok døme på at islam i sitt vesen aldri vil nøyes med en likeverdig sameksistens med andre religiøse ismer. Islam skal seire, den islamske «fred» skal etableres ved islams totale dominans, og alle andres død eller underkastelse. Islam er hevet over enhver «tilpasning». Dette er islams mentalitet. 


Allerede nå, som stor minoritet, krever islam fullstendig respekt for et livsmønster som kommer på tvers med vestlig tenkesett. Med fremtidig islamsk dominans er det fullstendig fånyttes å tenke seg at den kristne/sekulære minoritetsbefolkningen skal kunne leve i pakt med vestlig verdisett.Likhetstrekk mellom nazismen og islamismen


Publisert 8. juli 2019

Av Erling Høyer


Kritikere som påpeker likhetstrekk mellom nazismen og islamismen blir uten videre stemplet som ekstremister, og blir gjerne puttet i samme bås som terrorister. Det er en effektiv metode for å drepe debatten, men samtidig er det en effektiv metode for å hjernevaske seg selv. Retorikken fanger.

Strikken er nå strukket så langt at selv biskoper engasjerer seg for å få overført antikristne drapsmenn og deres familier til Norge. Kun unnfallenhet er altså ikke lenger dekkende for å beskrive den mentale tilstanden. På et tidspunkt glir det over til å bli noe mer alvorlig.


Quisling og hans prinsipaler misligholdt samfunnskontrakten, der man står samlet ovenfor en trussel. De ble overløpere, familiære med nazismen. Quisling forsvarte seg med at han kun ville det beste for folk og land. Hans vilje til kompromiss reddet landet fra en større katastrofe, osv. Quisling tok med andre ord unnfallenhet til et høyere nivå der han ble forræder med (påståtte) gode forsetter.


Sammenligningen er selvsagt ikke direkte overførbar til dagens situasjon, men man kommer ikke utenom likhetstrekk mellom to ulike konsepter, som har det man kan kalle felles konturer.

Faktum er at dersom man ikke konsekvent avviser visse sider ved islam og tar kontant avstand fra islams intoleranse, så beveger man seg ut i et minelagt terreng der veien mot tyranniet er merket opp.Ytringsfrihetens dødsdans


Publisert 1. juli 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Folk flest mener bestemt at vi har ytringsfrihet i Norge – og alle såkalte fremadstormende politikere og mediefolk skryter av det samme. Men har vi virkelig ytringsfrihet i landet? Eller er det bare noe vi innbiller oss og resten av verden.


I Grunnlovens § 100 står det mellom anna følgende: «Ytringsfridom skal det vere.​ Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte?


Selv om det står at det skal være ytringsfrihet er den likevel begrenset av «den grunngjevinga ytringsfridommen har». Dette betyr at du kan bli rettslig ansvarlig hvis det du ytrer strider mot grunnen til at vi har ytringsfrihet. Så er spørsmålet om hva som er grunnen til at vi har ytringsfrihet? Ja- si det? Kanskje det har noe å gjøre med de såkalte menneskerettighetene - som også er sterkt svadapreget og lite reelle i praksis.


Det står også i Grunnloven at «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte?» Når vi vet at straffelovens § 185 og § 266 setter en effektiv stopper for alle ytringer som ikke faller i smak hos politikere og et sterkt feminisert politi og rettsvesen, kan vi uten å rødme si at i ikke her noen reell ytringsfrihet i landet. Det er ikke alle som kan ytre seg på skattebetalernes regning – heller ikke i media som kun løper rettenkende politikeres ærend. 


Stiftelsen Fritt Ord høres fint ut og i stiftelsens formålsparagraf kan en lese «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord». Dette indikerer at vi har en reell ytringsfrihet i Norge som det skal vernes om. Men på stiftelsens hjemmeside kan en også lese følgende: «For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme». Dette indikere helt korrekt at de er usikre på ytringsfrihetens stilling i Norge. Eller som leder for Fritt Ord, Knut Olav Åmås, selv sier det; Ytringsfriheten er ikke absolutt, selv om enkelte tror det. Den har noen nødvendige juridiske begrensninger.


Etter en helhetsvurdering av ytringsfrihetens stilling i Norge, kan en trygt slå fast at folk flest tar feil: Vi har ingen reell ytringsfrihet i Norge – og får det vel heller ikke med det første.Jeg er ikke rasist, men …


Publisert 15. juni 2019

Dag Antonsen


Det som er litt påfallende er at den såkalte høyresiden ofte starter med unnskyldninger eller selvfølgeligheter som "hets og drapstrusler mot personer er selvsagt ikke akseptabelt", "alle er like mye verdt", eller "jeg er ikke rasist, men …" osv.


Dette hører vi aldri fra venstresiden uansett hvor grovt overtrampet måtte være, eller hva de måtte kreve av gjennomslag for sine idéer. Jeg tror faktisk de vinner frem med denne taktikken.Snu kappen etter vinden


Publisert 8. juni 2019

Av Gunnar Didriksen


Jeg kjenner på en vantro over at så mange bryr seg så lite om Norge, norsk kultur, vestlig sivilisasjon og kristen/gresk-romersk kulturarv, samt Vestens uttrykksfrihet og lærdommen etter det totalitære Sovjetunionen. Så mye viktig historie og lærdom som blir spylt bort.


Trøsten er at "bondefolket", de som bor utenfor byene, både i Europa og USA, samt Danmark og Finland, ser ut til å våkne opp og virkelig skjønne at hovedstrøms politikere, media, rettsapparat og byråkrati ikke snakker deres sak, og at de må begynne å stemme annerledes.

Siden våre hjemlige politikere og medier liker å snu kappen etter de store i utlandet, håper jeg at når vinden snur der ute, vil noen norske politikere, media og velgere begynne å snu sin kappe også.


Spørsmålet er bare om det er forsent.
Med hijab på Stortingets talerstol


Publisert 7. juni 2019

Av Sverre Christiansen


Marian Abdi Hussein, som er leder for SVs inkluderingsutvalg og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, møter i juni 2019 som vararepresentant på Stortinget. Samtidig gjorde hun sin debut på Stortingets talerstol. Det er første gang en norsk-somalier står på Stortingets talerstol. Media kan også kan opplyse om at Hussein senere vil foreslå tiltak mot «islamofobi» – et ord SV har tatt i bruk i partiets interne dokumenter.


Hussein er så vidt vites også den første som stiller til møte i landets lovgivende forsamling iført det kvinneundertrykkende plagget hijab. Det er altså identitetspolitikk hun driver, noe som også kommer til uttrykk ved kampen for bostøtten: Mange må flytte vekk fra Gamle Oslo, sa hun fra Stortingets talerstol, og dermed tvinges de til å forlate stedet hvor de har sine venner og nettverk. Ved å hjelpe folk til å bli boende i bydelen, motvirkes utenforskap, konkluderte Hussein. Spørsmålet er utenfor hva: Utenfor eget klansamfunn eller utenfor det norske samfunnet?


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter. SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten. Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.


Kanskje det er på tide med Landssviker.no og/eller Riksrett.noFrP duger ikke


Publisert 30. april 2019

Av Liv Helgestad


I april 2019 står nestleder i FrP Sylvi Listhaug frem i media og forteller at partiet vil ha dobbel og firedobbel straff for kriminalitet på Holmlia og andre belastede områder. – Det nytter ikke med kos, klapp og klem på gjengkriminelle. Vi ønsker å føre en tøffere politikk enn de andre partiene, sier Frps innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheim. Er den kriminelle i tillegg medlem av en gjeng, vil Frp at vedkommende skal få firedobbel straff.


Listhaug leder Frps innvandrings- og integreringsutvalg, som legger frem sin første rapport på helgens landsmøte: Skjerpet straffesone med dobbelt straff i særlig utsatte boligområder eller i sentrumsområder som har høy dokumentert kriminalitetshyppighet. Oslo sentrum bør defineres som en skjerpet straffesone, trolig sammen med en rekke andre områder i hovedstaden. Dobbel straff for handlinger utført av medlemmer i gjenger. Fire-dobbel straff for gjengmedlemmer som begår kriminelle handlinger i definerte straffesoner.


Professor Bård Anders Andreassen ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, tror forslaget «i utgangspunktet er svært vanskelig å få gjennomført». – Forbudet mot dobbeltstraff er et sentralt og ufravikelig krav i menneskeretten og den europeiske mennesrettskonvensjonen, sier han. Frp avfeier alle problemstillingene


Dette er ikke annet enn et utspill foran landsmøtet. FrP som har hatt justisministeren siden 2013 gjør ikke annet enn å administrere innvandringsproblemene i stedet for å løse dem. Det eneste som duger i innvandringsdebatten er repatriering, jfr. Repatriering.noÅ gi utløp for sin frustrasjon


Publisert 27. april 2019

Av Hans Thommassen

 

I takt med at stadig flere og større bølger av innvandrere fra den tredje verden skyller over kontinentet, er det mange som bruker sosiale medier til å gi utløp for sin frustrasjon. Disse kommentarene er et symptom, ikke selve årsaken. Å gjøre dem enda mer frustrerte ved å frata dem muligheten til å lette på trykket, er kanskje ikke så lurt. Med mindre enkelte da bestemmer seg for å gjøre noe mer konkret enn å uttrykke seg på nettet.


Ellers er det ikke rart at EU og FN blir uglesett slik som de legger press på nettet med hensyn til sensur og utestengelse. At de gjør det for å bekjempe rasisme og ekstremisme er løgn. I så fall ville de viet islamske nettsider vel så mye oppmerksomhet.Gjengmiljøene i Oslo er blitt et nasjonalt problem


Publisert 12. april 2019

Av Sigurd Haraldsen


Informanter, spaning og politihelikopter avslørte massiv innførselsårer for narkotika til Oslos kriminelle gjenger. – Vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


Kripos har nover «lang, lang tid» drevet etterretningsvirksomhet opp mot enkelte av de kriminelle miljøene i Oslo.

– Vi mener at gjengmiljøene er et nasjonalt anliggende. Det er ikke bare et ansvar for Oslo politidistrikt, så vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


De fremhever at noen av gjengmiljøene er spredt utover østlandsområdet. Blant annet Young Bloods, som også er etablert i Øst politidistrikt. De selger narkotika til flere deler av landet og har klare internasjonale knytinger

De kriminelle gjengmiljøene i Oslo har vært involvert i flere hendelser det siste året. Spesielt i vinter og vår har det vært flere alvorlige episoder. Det ble avfyrt flere skudd på Vestli i april. Den beryktede MC-klubben Satudarah har også forsøkt å etablere seg ved å «patche» (innlemme) norske medlemmer av et kriminelt miljø.

Senest søndag ble det skutt mot en bil mens den kjørte på Østre Aker vei ved Haugenstua. En 28 år gammel mann, som tilhører Young Guns-miljøet, er siktet og etterlyst, opplyser politiet.


Ja – slik blir situasjonen når politikerne syns det er de gjengkriminelle det er synd på og som trenger trøst, omsorg og pengerEn velstandsutvikling som de selv nyter godt av


Publisert 29. mars 2019

Av Marte Eliasen


Dagens ungdom dusjer hver dag og de bruker penger på alskens tekniske duppeditter. De kjøres hit og dit, og forlanger varme boliger og klasserom slik at de slipper ullstillongs og kan fortsette å gå med ankelsokker og sneakers i tjue kuldegrader. I min oppvekst hadde vi ikke dusj eller badekar. Vi lånte en stamp hos naboen hvor vi badet en gang i uken. Vi syklet og gikk overalt, og om sommeren plukket vi bær i skogen i ukevis for å bidra til matauk hjemme. Klærne var hjemmesydde og arvet, og vi hadde ingen elektroniske duppeditter. Vi gikk med klærne lenge før de ble vasket, vi brukte varmt ullundertøy som klødde for å holde varmen, og vi brukte ikke sminke og hårføner. Dette var vanlig på landsbygda i Norge på 1960-tallet.


Dagens ungdom kritiserer altså en velstandsutvikling som de selv nyter godt av. De kritiserer samfunnsutviklingen, men nekter å endre livsstil selv. Kanskje de burde slutte å dusje hver dag, slutte med sminke, hårføner og extensions. De kunne begynne å gå med ullundertøy og sokker over anklene slik at de kunne gå ute i tjue kuldegrader. De kunne plukke bær i skogen, og droppe stadig nye mobiltelefoner og PC. Deretter kan de være så ærlige så de forteller hvilke samfunnsområder som skal få mindre penger hvis oljeproduksjonen vår brått skal avsluttes.


Oljeproduksjonen vår har gitt penger til sykehjem og sykehus, skoler og studier, sykelønn og svangerskapspermisjon osv. Men de streikende ungdommene vil ikke gi slipp på velferdsgodene for egen del, verken de private eller de offentlige. De klarer heller ikke å fortelle hvordan de skal finansiere en brå avslutning av oljeøkonomien. De vil ikke endre seg selv og vil heller ikke komme opp med økonomiske løsninger i samfunnet for hvordan dette skal betales. Det blir ufattelig naivt.Utelater viktige signalement av gjerningsmenn


Publisert 28. mars 2019

Av Ole Kjennsen


Lisensfinansierte NRK sensurerer opplysninger.

En kvinne i 30-årene ble seksuelt overfalt da hun gikk tur med barnevogn på Sem i Vestfold søndag.

Sør-Øst politidistrikt beskriver gjerningsmannen som en person fra Afghanistan/Midtøsten, i sin etterlysning av mannen på Twitter. - Beskrivelse: Mann muligens afgansk/midtøsten 20 – 40 år, kort mørkt hår, mørke klær, refleksvest. Mannen truet den fornærmede kvinnen med et skrujern, meldte politiet.


Lisensfinansierte NRK har videreformidlet den viktige nyheten, men har utelatt sentrale opplysninger om gjerningsmannens antatte etnisitet. – Politiet mener overfallet har seksuelt preg, og de bekrefter at de leter etter en mann med mørkt hår, mørke klær og refleksvest, skriver NRK.


NRK pisser på folkets sikkerhet. Det strider mot NRKs ideologi at mørkhudede innvandrere kan være kriminelle. Derfor fornekter de ganske enkelt virkeligheten når det viser seg å være tilfelle.Politiet bør ettergå kommentarfelt


Publisert 18. mars 2019

Av Oddbjørn Jonstad

 

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener i mars 2019 politiet bør etterforske om kommentarer på nettstedet Resett bryter med loven for hatefulle ytringer.


I kjølvannet av terrorangrepet mot to moskeer i byen Christchurch på New Zealand gjenga Filter Nyheter hva lesere av nettstedet Resett skrev. Etter angrepet der minst 50 personer samlet til bønn ble drept, skrev lesere at de støttet massedrapet og pekte på egne politikere som medansvarlige for slike handlinger. «Disse folkene er ikke ekstremister, men motstandsfolk», skrev en om gjerningsmannen i Christchurch.


-Det Resett slipper gjennom, det er skremmende. Det er farlig. Jeg blir fysisk dårlig av å lese det, sier Sanner. Han er bekymret over frykten kommentarene bidrar til å spre blant muslimer.


– Men det er også noen grenser i straffeloven. Det er ikke min oppgave å vurdere hva som er over den grensen. Men jeg mener absolutt at politiet bør se på dette kommentarfeltet, sier Sanner.


Sanner vil ha mangfold, men bare så lenge de mener det samme som han selv. Mangfold av meninger er noe dritt.Kompetanse og kapasitet til å bosetje fleire


Publisert 12. mars 2019

Av Bjarne Olsen


Følgende ble vedtatt av Venstres landsmøte, 10.3.2019 i Stjørdal:

«Venstre meiner den internasjonale flyktningkrisa krev auka innsats og betre ansvarsdeling, spesielt i Europa. Regjeringa må ta initiativ til å samarbeide med EU for å få løyst dei akutte utfordringane i flyktningleirane, spesielt på dei greske øyane.


Venstre meiner Noreg må auke bidraget sitt, og vil samstundes signalisere at vi i ein slik situasjon har både kompetanse og kapasitet til å bosetje fleire.


Rett til helsehjelp er ein ufråvikeleg menneskerett. Dette gjeld også for personar som oppheld seg ulovleg i landet, såkalla papirlause. Deira opphaldsstatus er uvesentleg for deira rett til naudsynt helsehjelp».


Forstår Venstre overhode hva dette medfører? Jfr. også Riksrett.no og Landssviker.no


Venstres sentralstyre består av: Trine Skei Grande (leder),  Ola Elvestuen ( nestleder), Terje Breivik (nestleder), Guri Melby, Ida Gudding Johnsen, Petter N. Toldnæs og Sveinung RotevatnØkende behov for tolker – hvorfor?

 

Publisert 5. mars 2019

Av Oddbjørn Jonstad


60–70 prosent av tolkene som brukes i offentlig sektor i februar 2019 er ukvalifiserte. Det skaper såre situasjoner, og truer rettssikkerheten. Nå foreslår regjeringen en egen tolkelov.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil sende forslag om ny tolkelov på høring i Stortinget. Dette er en lov som skal sikre at folk som har behov for tolk får kvalifisert tolk. I årevis har bruken av tolketjenester i offentlig sektor vært usystematisk og av lav kvalitet. Særlig barnevernet og kommunehelsetjenesten har høy bruk av ukvalifiserte tolker.


Anne-Lise Kristensen er Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. Hun mener det er et problem at mange tjenestesteder ikke bruker tolk når det er nødvendig. Kristensen ble blant annet oppsøkt av en somalisk familie som mistet sin 20 år gamle sønn mens han var innlagt på sykehus. – Han døde, og de forstod ikke hvorfor. Det var ingen som hadde tatt seg tid til å sette seg ned med dem og forklare med hjelp av en tolk. De kom til oss og var helt i villrede. Det skal være unødvendig å måtte bruke pasientombudet for å få tolk i en slik situasjon, sier hun.


Men dette er også et problem man også ser i rettsvesenet. Gjengkriminelle som har oppholdt seg i landet i årevis, kan nesten ikke et ord norsk når de kommer for retten. Her er det snakk om mange parallellsamfunn – derfor trenger de ikke lære norsk. Sett fra Norges ståsted er vel repatriering til hjemlandet det beste alternativ.
Sammenlignet flyktninger med nazister


Publisert 7. desember 2018

Av Steinar Kjelstad

«Aldri igjen» sa de etter 1940. Nå, 78 år etter, trenger man ikke engang våpen for å invadere Norge». Slik lyder teksten på et bilde som viser tyske soldater marsjere nedover Karl Johans gate, ved siden av det som skal være flyktninger som går langs en vei og teksten «Invasjonen av Norge 2015-2018».


Bildet ble delt på Facebook av Erik Szkutak, som representerer Frp i Rygge kommunestyre. En helg i november 2018 ble en skjermdump av denne delingen spredt rundt omkring i ulike nettfora.


Hilde Sofie Hjelseth var én av dem som reagerte. Lørdag la hun ut et innlegg på Facebook der hun blant annet skrev at hun blir redd når en lokalpolitiker deler slike bilder. Det er forkastelig å sammenligne folk som er i nød med invasjonen i 1940. Ikke bare er det skammelig og historieløst, men politikere skal egentlig gå foran som gode eksempler og være gode forbilder for de unge, sier hun


Innlegget hennes fikk flere sentrale politikere fra Moss og Rygge til å ta til orde.

– Dette er ikke forenlig med Frps politikk, sier Michael Torp, ordførerkandidat og Frps gruppeleder i Rygge.

– Langt over streken, skriver Tage Pettersen (H), stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Moss. Et nytt innlegg i rekken av urovekkende, skriver Sissel Rundblad, Høyres gruppeleder i Moss.

Finn-Erik Blakstad (V), varaordfører i Rygge, skriver at både han og ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) tar avstand fra slike ytringer.


Politiker er politiker verst.


Les mer på Milorg.noEn menneskerett å leve under sharia og islamsk kultur


Publisert 8. august 2018

Av Oddbjørn Jonstad


Norge er ikke et islamsk land, heldigvis, og nå bør det ryddes opp. Vi må tilbake til opprinnelig norske forhold og verdier som vi hadde det før masseinvasjonen og koloniseringen av islam startet.


Ikke noe mer halalslakting. Generelt forbud mot bekledning som er symbol for islam dvs, hijab, niqab og burka. Alle særordninger som ble innført for muslimer i skole og arbeidsliv må reverseres. Alle som vil bo i Norge må rette seg etter norske lover og regler samt norsk kultur.


Det er selvfølgelig en menneskerett å leve under sharia og islamsk kultur, men da må de flytte tilbake til sine dysfunksjonelle samfunn de opprinnelig kommer fra.De stiller seg skulder ved skulder med inntrengerne


Publisert 30. juli 2018

Av Oddbjørn Jonstad


En engelsk reporter har i juli 2018 vært en uke i Paris-forstaden Saint Denis. Hans rapport er rystende lesning. Det er islam som er autoritet og ingen andre religioner tolereres.

Hvis NRK eller Aftenposten eller et annet norsk riksmedia sender journalister til Saint Denise, Paris, Frankrike, vil de observere det samme som Daily Mail-reporteren Andrew Malone. Men til forskjell fra Malone, vil høyskolenes og universitetenes indoktrinering om velsignelsen av globalisme og flerkultur sitte så sterkt i deres sinn at de ikke vil være i stand til å forstå hva de observerer.

De vil stille seg skulder ved skulder med inntrengerne, og gi det franske majoritetssamfunnet skylden for forfallet og kriminaliteten som folder seg ut foran deres øyne. Vi så hvordan de hatefullt skrev og oppførte seg da de var haleheng til FrP-statsråd Sylvi Listhaug under hennes reise til Sverige og inntrengerghettoene der. Jeg har sett bare få tegn til minsket lyst på å gi flere inntrengere opphold.

Journalisten får seg ikke til å innrømme at forfallet i Saint Denise er et resultat av at franske politikere og myndigheter har tillatt alt for mange fremmedkulturelle inntrengere få etablere seg i bydelen - uten å ta ansvar for, og sørge for jobber til dem. Og slik må det jo bli siden disse menneskene hverken har kunnskaper eller kompetanse som etterspørres i et moderne, komplekst samfunn.NRK vil bare ha islam


Publisert 4. juli 2018

Av Oddbjørn Jonstad


NRK har et mål om at hver tredje ansatt i statskanalen skal ha «flerkulturell kompetanse», og innrømmer at de jobber systematisk med å hente inn de med «flerkulturell kompetanse» til å jobbe i nyhetsavdelingen. Nyhetsredaktør Marius Tetlie i NRK som innrømmer at de ikke fornøyde med at personer med innvandrerbakgrunn er såpass lite synlige i nyhetsartikler på NRK.no.


Det ville da vært gledelig om NRK kunne presentert hvor mange katolikker, jøder, buddhister, mormonere, inuitter og læstadianere som er representert blant deres nåværende ansatte.


Vel, om norske medier, med NRK i spissen, skal " speile samfunnet" er det på tide de blir mer kritiske til innvandring. Da hadde det vært en mer reell speiling av hva det norske folk mener, tenker jeg.


Men nei - NRK vil bare ha islam. Intet annet.De fleste nordmenn mener innvandring i hovedsak er bra


Publisert 21. juni 2018

Av Oddbjørn Jonstad


Flere i Norge mener innvandring i hovedsak er bra enn dem som mener det er dårlig, men kun et fåtall synes integreringen fungerer godt mener forskerne Jan-Paul Brekke og Ferdinand Andreas Mohn i juni 2018.


Når vi spør direkte om folk mener innvandring er bra eller dårlig for Norge, er det flere som er positive enn negative. Fire av ti mener innvandring i hovedsak er bra for landet. Tre av ti er negative, mens resten står midt imellom. Kvinner, personer som bor i Oslo og personer med høy utdanning er blant de mest positive.


Samtidig er folk i Norge ikke imponert over hvordan det går med integreringen. Færre enn én av fem mener integreringen fungerer godt. Men det er vel ingen overraskelse fordi muslimer ikke vil la seg integrere.


Men disse såkalte forskere. finansiert over statsbudsjettet – har for lengst dokumentert at forskningen deres er venstreekstrem aktivisme for ytterligere innvandring til landet.17. mai: «Rasisme, hat og illeluktende nasjonalisme»


Publisert 29. mai 2018

Oddbjørn Jonstad


Kulturredaktøren i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, legger ikke fingrene imellom når han skal omtale vår nasjonaldag. Bjerkestrand, gikk ut i et sterkt angrep på nasjonaldagen og forsøkte å male et bilde av et rasistisk og fremmedhatende Norge. Et Norge der innvandrere nærmest er redde for å gå ut av døren i frykt for å bli angrepet. Bjerkestrand brukte ord og setninger som "illeluktende nasjonalisme" og "Norge i rødt, hvit og smått" og at nordmenns kjærlighet til sitt eget land er "raseri" og "møkkete rasisme".

Å dikte opp rasisme, fremmedhat og høyreekstremisme, er en godt inngrodd tradisjon hos de venstreorienterte skribentene i våre dagsaviser. Ingen har forsøkt mer iherdig å søle ned vår nasjonaldag enn Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende.Hold islam og muslimer unna 17. mai-feiringen


Publisert 13. mai 2018

Oddbjørn Jonstad


Nå står 17. mai for døra, og nok en gang skal vi få se NRK presentere "Norge" ved å intervjue hijabkledde barn. 17. mai er Norges dag, ikke somaliernes eller pakistanernes dag. Å skitne til 17. maifeiringen med flagg fra andre stater er å tråkke på norske verdier. Hvis man er så godt integrert, hvorfor stille med flagg fra f.eks. Afghanistan? Jeg tenker på krigsseilerne som med livet som innsats bidro til å bekjempe et totalitært styresett under 2. verdenskrig. Hva tenker de som er igjen av disse når de ser at vi aksepterer at representanter for nye totalitære styresett "feirer" vår nasjonaldag? Hold islam og muslimer unna 17. maifeiring. Nok er mer enn nok.Det er oss vestlige det er noe galt med


Publisert 27. april 2018

Oddbjørn Jonstad


Hijab brukes overalt og hele tiden. Brukerne hevder de blir mindre muslimske hvis de tar den av, og de representerer slett ikke et demokratisk, liberalt politisk parti fra vestlig parlamentarisk tradisjon, basert på vestlige verdier, frihet og fornuft: Islam er en fremmed, totalitær ideologi, og er basert på overtro fra 600-tallet – med sharialov, undertrykkelse og underkastelse på slep, og som bånn i bøtta: dødsstraff for å konvertere.


Sånt har ingenting her i Norge å gjøre. Det er ukultur. Hijab markerer tilhørighet til det fremmede, og ikke tilhørighet til det norske. Det burde bekymre de fleste, men venstresiden, media og globalistene insisterer på at det bare er et tøystykke. Det er som hele islams sinnssvake grunnmur og livsfarlige konsekvens er usynlig for dem. Nei, det er heller oss vestlige det er noe galt med.Enhver kan fritt utøve sin spesielle form for religion - i hjemmet


Publisert 11. april 2018

Oddbjørn Jonstad


Ansiktsdekkende religiøse muslimske plagg, i det offentlige rom og institusjoner, skulle ikke være nødvendig å problematisere. Det skulle vært en ikkeeksisterende sak, i den forstand, at i Norge tillates ikke befolkningen å skjule sin identitet ved å dekke til ansiktet.


Overfor de som påberoper seg at det er i henhold til religion, burde norske styresmakter vært rakrygget nok, til å si; beklager, men da bør de/dere oppsøke land hvor det er slik man praktiserer religionen.


Det har ingenting med religionsfrihet å gjøre. I sekulære samfunn, som i Norge, kan enhver fritt utøve sin spesielle form for religion - men i hjemmet. Den skal ikke være til sjenanse for øvrig befolkning.


Norge har kristendommen som stats-religion. Den står fast via grunnloven og kan/skal ikke rokkes ved. Andre religioner kan ikke kreve å være/bli sidestilt, eller komme i forrang.Mennesker som ofte mener det samme som meg på tomannshånd


Publisert 3. april 2018

Oddbjørn Jonstad


Men jeg er ikke i nærheten av å kunne si og mene det jeg står for. Man blir kneblet, bremset, moderert, advart, uglesett og nullet. Dette til tross for at man ikke er i nærheten av å tiljuble ulovlig atferd, stygge holdninger eller forsippent livssyn. I en alder av 50 pluss, merker jeg hvordan jeg står midt i en enorm gruppe mennesker som ofte mener det samme som meg på tomannshånd, men som ikke under noen omstendighet ønsker å fronte disse synspunktene.


Jeg er livredd det Norge jeg er en del av hver dag. For det har blitt et Norge der alle de verdiene jeg vokste opp med, og har levd etter siden, står for fall. Og jeg har blitt er “ondt menneske” for å leve etter disse verdiene. Jeg føler meg ikke trygg lenger, verken på egne eller barnas vegne. Jeg har blitt tvunget til taushet.


Kondolerer, Norge! Dere klarte å gjøre en bra fyr til et “ondt menneske” som må skrive anonyme leserinnlegg. Skam dere!
Det er vår egen ungdom som utøver volden


Publisert 30. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Ungdomskriminaliteten har økt kraftig i Oslo de siste årene, og mer brutal vold blir begått av stadig yngre gjerningspersoner, kunne Dagsrevyen fortelle oss en tirsdag i februar 2018. Leder av enhet for forebygging i oslopolitiet, Janne Stømner, var gjest i studio og ble intervjuet: – Det som vi ser på vår statistikk når det gjelder ungdomskriminaliteten, det er at det er ungdom, født og oppvokst i Oslo, og det er ungdom som bor i Oslo som utøver kriminaliteten. Og det tenker jeg er viktig for oss som politi i Oslo, og Oslo, å vite; at det er vår egen ungdom som utøver kriminaliteten.


Fra kommentarfeltet: Disse er ikke våre ungdommer, ikke norske og vil ikke bli det på 10 generasjoner. Men det merkelige er at politiet (som mangler ressurser) driver "forebyggende". Når ble det politiets oppgave å bruke ressurser på dette? Skal noe forebygges så er det en oppgave NAV og sosialapparatet. Politiets forebygging virker som en varmestue for feigingene i korpset som ikke våger være ute i gate å brette ramp, men heller vil slepe rundt på reflexbamsen og dele ut klistremerker og refleks i barnehager og skoler dagtid mellom 08 - 16.Norge har nå 916.625 personer med innvandrerbakgrunn


Publisert 8. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Ved årsskiftet 2017/2018 var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen, og en økning på vel 32.000 siden i fjor. Det tilsvarer nesten hele befolkningsveksten i fjor, som var 37.300. Folketallet i Norge 1. januar var 5.295.619.

Innvandrere utgjør nå 14,1 prosent av befolkningen, og barna deres, norskfødte med innvandrerforeldre, utgjorde 3,2 prosent.


Blant de vel 916.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 47 prosent (431.200) bakgrunn fra land i Asia og Afrika. Denne gruppen utgjorde 407.500 personer til samme tid i fjor.Syrere er nå den femte største innvandrergruppen i Norge. Til sammen er det registrert 27.400 innvandrere fra Syria, en økning på rundt 7.000 personer siden i fjor.


Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall.Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen?


Publisert 16. februar 2018

Oddbjørn Jonstad


Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen? Har godhetsprofetene tenkt seg den tanken? Hva om det dukker opp et høyreradikalt parti som lover å stenge grensen og kanskje til og med å kaste ut store innvandrergrupper? Vil ikke ganske mange kunne finne på å stemme på et slikt parti? Kanskje ikke i dag. Men hva om 10–15 år da 20–30 prosent av befolkningen kan komme fra land som Afghanistan, Syria og Somalia om dagens utvikling får fortsette?Haukeland sykehus får sykehusimam


Publisert 8. februar 2018

Oddbjørn Jonstad


Sykehusprest Liv Ingrid Svela har sørget for at Haukland får en fast ansatt sykehusimam, den første i sitt slag ved norske sykehus.


Vi opplever at vi får flere forespørsler fra muslimer enn fra andre trossamfunn, sier Liv Ingrid Svela, seksjonsleder for Prestetjenesten og etikk. Hun er også sykehusprest ved ¬Haukeland universitetssykehus i Bergen.


Svela og sykehuset er helt i sluttfasen av å ansette en ¬sykehusimam. Det blir første gang en imam blir formelt tilknyttet et sykehus i Norge på denne måten. Sykehuset har lenge kunnet tilby samtalepartnere fra andre trossamfunn enn Den norske kirke, men Svela har lenge hatt et ønske om å få ansatt en imam.


Imamen, som er tilknyttet en moské i Bergen, har den siste tiden vært mye på sykehuset i forbindelse med et prosjekt, og Svela ønsker nå å gi ham en stilling. Det er bare formaliteter som gjenstår før det er i boks.


Og i fremtiden har kanskje ikke sykehuset prest lenger, etter initiativ fra sykehusimamen – eller?Stortingets administrasjon ekspanderer


Publisert 4. februar 2018

Oddbjørn Jonstad


Den 28. januar 2018 kunne en i en herværende avis lese at Stortingets administrasjon skulle ansette ny direktør. Direktøren skulle lede Stortingets administrasjon som er organisert i syv avdelinger med ca. 500 ansatte. Siden det er 169 representanter blir fasiten nesten tre ansatte pr. representant. For tre år siden var Stortingets driftsbudsjett på 870 millioner kroner, det vil si over fem millioner kroner per stortings-representant. Og enda er det noen som påstår at vi ikke har korrupsjon her i landet.


Les mer på politikerkontoret.no og hjemmesitterpartiet.noAutoritære toner fra Aftenposten


Publisert 31. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Når de store techgigantene har samme samfunnssyn som Aftenposten, Trine Skei Grande og CNN, begynner ytringsfriheten å få det trangt.


Aftenpostens leder mener det er tvil om nettsteder som Document bør omfattes av pressens egen selvdømmeordning, PFU. Aftenposten mener at vi er «aksjonsgrupper snarere enn seriøse medier» og at «det vil virke urimelig legitimerende i det hele tatt å la dem omfattes av selvdømmeordningen.»


Aftenposten og norske medier har uten unntak ført en kampanje mot USAs president siden han stilte som kandidat. Deres favorisering av Hillary Clinton har vært utilslørt og pinlig etter hvert som den ene skandalen har avløst den andre. Hvis det er noen som fortjener begrepet aksjonsgruppe, så er det Aftenposten. Norske medier generelt svikter sin informasjonsplikt.Generalforsamling i NRK


Publisert 28. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Statsråden (Helleland) uttrykte på generalforsamlingen i 2017 at hun var tilfreds med at tilbudet til nasjonale minoriteter er forbedret, og at tilsynet slår fast at NRK ivaretar kravene om å formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet, og skaper arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn. Generalforsamlingen fattet også følgende vedtak: Generalforsamlingen samtykker til at NRK deltar som eier i Faktisk.no AS. Lønn utbetales som følgende: Styreleder kr 262 789 (Birger Magnus), nestleder kr 155 668 (Gunvor Ulstein) og øvrige medlemmer kr 107 648.


Det statlige aksjeselskapet NRK har bestemt at Norge i fremtiden skal være et flerkulturelt samfunn. God lønn har de også!For å bevare illusjonen om alt ordner seg


Publisert 24. januar 2018

Christian Rongstad


Om bare politikere og eksperter kunne basert seg på enkel logikk når det gjelder innvandring - altfor mange analfabeter fra dysfunksjonelle hovedsakelig muslimske land - kunne mye vært oppnådd. Noe så enkelt som at alle tiltak koster og må betales. Som at det som kommer inn i statskassa må være lik eller større enn det som renner ut for at økonomien kan kalles "bærekraftig".


I stedet for å basere seg på enkel logikk og regneferdigheter, er det drømmer og visjoner om mulitikultur og peace&love. Og når statistiske data og annen empiri etterhvert begynner å sive inn, gjelder det å pynte og sminke på det hele for å bevare illusjonen om alt ordner seg.Er det noe rart at politikerforakten øker?


Publisert 20. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


På nyhetene kan en lese og se at politikere fra Høyre, Venstre og FrP holder regjeringssamtaler på badet på Jeløya ved Moss. Men hvem er det som betaler for denne ekstravagansen med overnatting og overdådige måltider? Skattebetalerne selvfølgelig. Dette til tross for at politikerne har egnede lokaler på Stortinget og i området rundt – samt subsidiert mat i Stortingets kantine. Er det noe rart at politikerforakten øker når også FrP ikke duger i regjering til tross for deres egne påstander om det motsatte.


På de samme nyhetene kan en se at politioppbudet på Jeløya er stort og kostbart. Hva er det politikerne er redde for? Vi har da et fantastisk demokrati og en gjennomført ytringsfrihet – hvorfor skulle noen komme på tanken å skade en politiker. «Vi er ikke redde» sa statsministeren for en tid siden. Etter det har de montert skuddsikre glass i Stortingsbygningen og barrikadert landets hovedgate - og brukt milliarder på PST og terrorsikring m.a. i regjeringskvartalet. Livvakter er dagligdags, men som sagt; redde er de ikke.

En ting er sikkert – de tre damene på Jeløya imponerer ikke med sin politiske tyngde.Løgnen ligger i det hun ikke snakker om


Publisert 16. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


I januar 2018 kunne en lese følgende: «Nå ser vi en ny generasjon jenter med minoritetsbakgrunn stå frem. En frihetsgenerasjon.  De skal vite at de har min, og vår, fulle støtte.» Dette var det viktigste budskapet i statsminister Erna Solbergs femte nyttårstale.


Modige jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn har det siste året tatt sin rettmessige plass i det offentlige rom. Det er heldigvis ikke et nytt fenomen, men er blitt tydeligere. Noen av disse kaller seg «de skamløse jentene». De er heldigvis ikke alene, og står på skuldrene til moderne pionerer som har gått foran. Men de opplever sterk motstand, også i form av «grove trusler og hets».


Fra kommentarfeltet i det samme media: Flott tale! Synd den ikke gjenspeiler virkeligheten. Løgnen ligger i det hun ikke snakker om. Dette var kun et oppgulp av den gale Agenda 21, ispedd det vanlige PK søppel om multikultur - at vi skal fortsatt få motta uønskede personer som ikke har noen grunn til å være her. Det kom ikke frem i talen at Norge er et lite land i verden.Ministeren fra Sudan har mer fornuft i hodet enn våre norske politikere


Publisert 11. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) er på diplomatisk reise til Nord-Afrika, for blant annet å snakke om flyktningkrisen og hvordan best hjelpe de i nød i området. Der fikk hun høre noe som vil sende sjokkbølger gjennom innvandringslobbyen i Norge. "Vi klarer ikke å integrere afrikanere fra nabostatene våre", sa en minister fra Sudan.


Å skape et multikulturelt samfunn i Vesten har vært politikere og medias drøm i mange tiår. Det har dessverre ikke gått seg til. Tvert imot har det skapt fattigdom, underklasser, segregerte boligområder, høy kriminalitet og gnisninger mellom ulike folkegrupper.


Nå forteller en minister fra Sudan til Sylvi Listhaug på hennes Afrika-reise at de ikke engang klarer å integrere mennesker fra sine egne naboland, på grunn av forskjellig kultur og religion.


I alle fall ser det ut til at ministeren fra Sudan har mer fornuft i hodet enn mange av våre norske politikere. Men kanskje den sudanske ministeren mente at de manglet penger til å kunne integrere flyktninger fra nabolandene, derfor denne henvendelsen til Listhaug. Og de pengene kommer nok!Den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår


Publisert 6. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Asylinstituttet blir misbrukt. Dette skjer fordi flertallet av den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår hvorfor eller hva. En flyktning er heller ingen innvandrer, det er det snart ingen som forstår hvorfor. Som med ordet 'rasisme' så har multikulturalistene og globalistene utnyttet en mental lat befolkning mettet på gode tider gjennom 30 år til å indoktrinere og utvanne begrepene gjennom innplassering av ferdig indoktrinerte medspillere i media, skoler, universiteter, offentlige institusjoner osv.


Og alle tror de at de arbeider for den 'gode' sak. Det er alltid lettere å få folk til å stille seg bak noe som tilsynelatende ser ut som en positiv handling. Jo mindre observante og kunnskapssøkende disse er, jo lettere er det å påvirke de til egen agenda. I gode tider er det tydeligvis enklere enn ellers. De tror forfedrene ville applaudert deres holdninger og beslutninger - ja kanskje hos noen ganske få ville det skjedd.Vi har ikke lengere et demokrati


Publisert 1. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Det største problemet er at vi ikke lengere har et demokrati, og at til og med de borgerlige ivrer for globaliseringen. Muligens går de litt stillere i dørene når det gjelder antallet kolonister som skal bosettes permanent i Norge hvert år, men det er jo bare marginalt bedre enn alternativet, noe ala skal vi ta imot 5.000 eller 10.000 hvert år. Og det, kombinert med utplasserte ideologister i sentrale stillinger i forvaltningen, så er vi låst fast uansett.

Det vil si, det går den veien høna sparker uansett så lenge man legger sin lit til at det etablerte skal rydde opp i det kaoset de har stelt i stand. Den eneste forskjellen på de er tempoet. Her trenges det helt nye kluter og en massiv og vedvarende informasjonskampanje for å få fram hva som egentlig er i ferd med å skje og konsekvensene av dette. Første steget kan være ett upartisk krav om desentralisering av makten og krav om ett folkedemokrati. Det er vel noe de aller fleste borgerne kan slutte opp om uavhengig av politisk farge.